Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: QL chất lượng tại cty bánh kẹo Hải Hà

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 209 trang   |   Lượt xem: 1973 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a, hiÖn nay c¹nh tranh b»ng chÊt lîng s¶n phÈm
®· th¾ng thÕ so víi c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶ tríc ®©y. Vµ còng ch¼ng cßn lý do
g× ®Ó chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng trë thµnh mét vò khÝ hay con bµi quyÕt ®Þnh
sù ph¸t triÓn vµ thµnh c«ng cña c¸c doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng.
§Êt níc ta ®· chia tay víi c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®Ó chuyÓn
m×nh ®ãn nhËn c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN cã sù qu¶n lý vÜ m«
cña Nhµ níc. ChÝnh tõ c¸c thêi kh¾c Êy, nÒn kinh tÕ níc ta ®· trë thµnh mét
c¬ thÓ sèng míi. Luång sinh khÝ ®ã ®· tiÕp lùc cho mäi doanh nghiÖp khÝ thÕ
cña qu¸ tr×nh thi ®ua s¶n xuÊt rÇm ré kh¾p trªn ph¹m vi c¶ níc. Bíc ngoÆt vÜ
®¹i ®ã còng ®· ®¸nh dÊu mét chÆng ®êng ®Çy phong ba mµ c¸c h·ng ph¶i
®èi mÆt. §ã lµ mÆt trËn c¹nh tranh cam go, khèc nghiÖt ®· lµm cho kh«ng Ýt
doanh nghiÖp l©m vµo c¶nh lao ®ao thËm chÝ sËp tiÖm. Chóng ta ®Òu biÕt
r»ng c¹nh tranh cã nghÜa lµ ®µo th¶i, vËy c¸i g× ®· gióp cho c¸c doanh
nghiÖp kh«ng nh÷ng tån t¹i l¹i sau nh÷ng c¬n lèc cña c¹nh tranh mµ cßn
ph¸t triÓn kh«ng ngõng kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ. Ph¶i
ch¨ng, s¶n phÈm cña hä cã phÐp mµu nhiÖm? V©ng, ®ã chÝnh lµ s¶n phÈm
cña hä cã chÊt lîng.
Vµ råi viÖc g× ®Õn còng sÏ ®Õn, chóng ta ®ang sèng trong thêi kú cña sù
më cöa héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Trong bèi c¶nh khu vùc ho¸, quèc tÕ
ho¸ nÒn kinh tÕ toµn cÇu, l¹i mét lÇn n÷a c¸c doanh nghiÖp chóng ta cã thªm
vËn héi vµ thêi c¬ míi trong viÖc më réng s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ
trêng, chuyÓn giao c«ng nghÖ hiÖn ®¹i còng nh ph¬ng ph¸p tæ chøc qu¶n lý
tiÒn tiÕn. Nhê ®ã n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng ngõng ®îc n©ng cao.
Song mäi tÊm hu©n ch¬ng ®Òu tån t¹i mÆt tr¸i. Héi nhËp lµ vËn héi ®Êy, thêi
c¬ ®Êy nhng th¸ch thøc, nguy c¬ còng ®ang ®ãn chê, r×nh rËp s½n sµng nhÊn
ch×m c¸c doanh nghiÖp trong níc. Hµng ho¸ cã chÊt lîng cao ®ang trµn ngËp
trªn thÞ trêng víi gi¸ rÎ, mÉu m· lÞch sù, sang träng chÊt lîng xem nh hoµn
h¶o ®· vµ sÏ lÊn lít c¸c s¶n phÈm trong níc. §Ó doanh nghiÖp ta kh«ng bÞ

thua ngay trªn s©n nhµ th× s¶n phÈm cña ta ph¶i ®¹t chÊt lîng tøc ph¶i cã sù
qu¶n lý chÊt lîng mét c¸ch hÕt søc nghiªm tóc.
TiÕp ®ã lµ sù tiÕn bé kh«ng ngõng cña KH-KT, hµng ngµy cã c¶ tr¨m ph¸t
minh, s¸ng chÕ míi ra ®êi vµ ®· trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp, t¹o ra
nh÷ng s¶n phÈm cã hµm lîng KH-KT cao. Víi c¸c nh©n tè ®ã tÊt sÏ dÉn tíi
cuéc ch¹y ®ua chÊt lîng vµ v× thÕ chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra sÏ hoµn
thiÖn lªn. Nh÷ng doanh ghiÖp yÕu kÐm vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt, vèn Ýt, tæ...
Lêi më ®Çu
Kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a, hiÖn nay c¹nh tranh b»ng chÊt lîng s¶n phÈm
®· th¾ng thÕ so víi c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶ tríc ®©y. Vµ còng ch¼ng cßn lý do
®Ó chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng trë thµnh mét vò khÝ hay con bµi quyÕt ®Þnh
sù ph¸t triÓn vµ thµnh c«ng cña c¸c doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng.
§Êt níc ta ®· chia tay víi chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®Ó chuyÓn
m×nh ®ãn nhËn chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN qu¶n
cña Nhµ níc. ChÝnh c¸c thêi kh¾c Êy, nÒn kinh níc ta ®· trë thµnh mét
c¬ thÓ sèng míi. Luång sinh khÝ ®ã ®· tiÕp lùc cho mäi doanh nghiÖp khÝ thÕ
cña qu¸ tr×nh thi ®ua s¶n xuÊt rÇm ré kh¾p trªn ph¹m vi c¶ níc. Bíc ngoÆt
®¹i ®ã còng ®· ®¸nh dÊu mét chÆng ®êng ®Çy phong ba c¸c h·ng ph¶i
®èi mÆt. §ã mÆt trËn c¹nh tranh cam go, khèc nghiÖt ®· lµm cho kh«ng Ýt
doanh nghiÖp l©m vµo c¶nh lao ®ao thËm chÝ sËp tiÖm. Chóng ta ®Òu biÕt
r»ng c¹nh tranh nghÜa ®µo th¶i, y c¸i ®· gióp cho c¸c doanh
nghiÖp kh«ng nh÷ng tån t¹i l¹i sau nh÷ng c¬n lèc cña c¹nh tranh cßn
ph¸t triÓn kh«ng ngõng kh¼ng ®Þnh thÕ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ. Ph¶i
ch¨ng, s¶n phÈm cña pp u nhiÖm? V©ng, ®ã chÝnh s¶n phÈm
cña hä cã chÊt lîng.
råi viÖc ®Õn còng ®Õn, chóng ta ®ang sèng trong thêi cña
cöa héi nhËp nÒn kinh thÕ giíi. Trong bèi c¶nh khu vùc ho¸, quèc
ho¸ nÒn kinh tÕ toµn cÇu, l¹i mét lÇn n÷a c¸c doanh nghiÖp chóng ta cã thªm
vËn héi thêi míi trong viÖc réng s¶n xuÊt kinh doanh, réng thÞ
trêng, chuyÓn giao c«ng nghÖ hiÖn ®¹i còng nh ph¬ng ph¸p chøc qu¶n
tiÒn tiÕn. Nhê ®ã n¨ng suÊt, chÊt lîngn phÈm kh«ng ngõng ®îcng cao.
Song mäi tÊm hu©n ch¬ng ®Òu tån t¹i mÆt tr¸i. Héi nhËp vËn héi ®Êy, thêi
®Êy nhng th¸ch thøc, nguy còng ®ang ®ãn chê, r×nh rËp s½n sµng nhÊn
ch×m c¸c doanh nghiÖp trong níc. Hµng ho¸ cã chÊt lîng cao ®ang trµn ngËp
trªn thÞ trêng víi gi¸ rÎ, u lÞch sù, sang träng chÊt lîng xem nh hoµn
h¶o ®· lÊn lít c¸c s¶n phÈm trong níc. §Ó doanh nghiÖp ta kh«ng
TL Triết: QL chất lượng tại cty bánh kẹo Hải Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: QL chất lượng tại cty bánh kẹo Hải Hà - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
209 Vietnamese
TL Triết: QL chất lượng tại cty bánh kẹo Hải Hà 9 10 326