Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: QL chất lượng toàn diện

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1506 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn V¨n Tèt NghiÖp
QTCL 39

§µo Duy Minh

líp

Lêi më ®Çu

ChÊt lîng vèn lµ ®iÓm yÕu kÐm kÐo dµi nhiÒu n¨m ë níc ta trong nÒn kinh
tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung tríc ®©y vÊn ®Ò chÊt lîng ®· tõng ®îc ®Ò cao vµ ®îc coi
lµ mét môc tiªu quan träng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, nhng kÕt qu¶ l¹i cha ®îc lµ bao
do c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®· phñ ®Þnh nã trong c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.
Trong mêi n¨m ®æi míi kinh tÕ x· héi vÊn ®Ò chÊt lîng dÇn trë vÒ ®óng vÞ
trÝ cña nã. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cïng víi qu¸ tr×nh më cöa, sù
c¹nh tranh trªn thÞ trêng ngµy cµng gay g¾t, quyÕt liÖt. Do Ðp cña hµng nhËp khÈu,
cña ngêi tiªu dïng trong vµ ngoµi níc buéc c¸c doanh nghiÖp c¸c nhµ qu¶n lý
ph¶i coi träng vÊn ®Ò chÊt lîng. ChÊt lîng s¶n phÈm ngµy nay ®ang trë thµnh mét
nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i trong c¹nh tranh, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i
vµ ph¸t triÓn cña ®Êt níc nãi chung vµ cña doanh nghiÖp nãi riªng.
C¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· nhËn thÊy r»ng: NÒn kinh tÕ n íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi (ViÖt Nam
®· ra nhËp AFTA vµ tiÕn tíi sÏ ra nhËp WTO). Tõ khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ, c¸c
doanh nghiÖp ®îc trao quyÒn tù trÞ ®éc lËp trong ho¹t ®éng kinh doanh, ®îc hëng
c¸c thµnh qu¶ ®¹t ®îc nhng ®ång thêi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña doanh nghiÖp. Do ®ã vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh
nghiÖp lµ ®iÒu hÕt søc quan träng. Mét mÆt ®Ó c¹nh tranh víi hµng ngo¹i nhËp å ¹t
trµn vµo ViÖt Nam, mÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hµng ViÖt Nam v¬n ra thÞ trêng thÕ
giíi.
Tõ nhËn thøc trªn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong mÊy n¨m gÇn ®©y ®·
chó träng vÊn ®Ò chÊt lîng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt lîng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm
thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý nµy.
Quan ®iÓm míi cña chÊt lîng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt lîng ngµy nay cho
r»ng ®Ó ®¶m b¶o vµ n©ng cao ®îc chÊt lîng s¶n phÈm ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp,
c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i cã kiÕn thøc kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh trong viÖc qu¶n lý c¸c
ho¹t ®éng kinh doanh, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý ®Æc biÖt lµ qu¶n lý chÊt l îng.
ë ViÖt Nam hiÖn nay ®· cã nhiÒu doanh nghiÖp ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý
chÊt lîng quèc tÕ. Mét sè tiªu chuÈn ®îc ¸p dông phæ biÕn nh ISO 9000,
1

LuËn V¨n Tèt NghiÖp
QTCL 39

§µo Duy Minh

líp

HACCP. . . ®ã lµ mét dÊu hiÖu ®¸ng mõng cña chóng ta trong nh÷ng b íc ®i trªn
con ®êng tiÕn tíi kû nguyªn chÊt lîng.
Ngoµi nh÷ng hÖ thèng qu¶n lý trªn ngµy nay chóng ta cßn biÕt ®Õn mét mét
h×nh qu¶n lý chÊt lîng toµn diÖn (TQM) ®· thµnh c«ng...
LuËn V¨n Tèt NghiÖp §µo Duy Minh líp
QTCL 39
Lêi më ®Çu
ChÊt lîng vèn lµ ®iÓm yÕu kÐm kÐo dµi nhiÒum ë níc ta trong nÒn kinh
ho¹ch ho¸ tËp trung tríc ®©y vÊn ®Ò chÊt lîng ®· tõng ®îc ®Ò cao ®îc coi
mét c tiªu quan träng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, nhng kÕt q i cha ®îc bao
do c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®· phñ ®Þnh nã trong c¸c ho¹t ®éng cô thÓ.
Trong mêi n¨m ®æi míi kinh tÕ héi n ®Ò chÊt lîng dÇn trë ®óng
trÝ cña nã. NÒn kinh tÕ ng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cïng víi qu¸ tr×nh cöa,
c¹nh tranh trªn thÞ trêng ngµy cµng gay g¾t, quyÕt liÖt. Do Ðp cña hµng nhËp khÈu,
cña ngêi tiªu dïng trong vµ ngoµi níc buéc c¸c doanh nghiÖp c¸c nhµ qu¶n
ph¶i coi träng vÊn ®Ò chÊt lîng. ChÊt lîng n phÈm ngµy nay ®ang trë thµnh mét
nh©n b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn thµnhi trong c¹nh tranh, quyÕt ®Þnh tån t¹i
ph¸t triÓn cña ®Êt níc nãi chung vµ cña doanh nghiÖp nãi riªng.
C¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· nhËn thÊy r»ng: NÒn kinh n-
íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh héi nhËp víi khu vùc thÕ giíi (ViÖt Nam
®· ra nhËp AFTA tiÕn tíi ra nhËp WTO). Tõ khi chuyÓn ®æi chÕ, c
doanh nghiÖp ®îc trao quyÒn t ®éc p trong ho¹t ®éng kinh doanh, ®îc hëng
c¸c thµnh qu ®¹t ®îc nhng ®ång thêi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tån i ph¸t
triÓn cña doanh nghiÖp. Do ®ã vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh
nghiÖp ®iÒut søc quan träng. Mét mÆt ®Ó c¹nh tranh víi hµng ngo¹i nhËp å ¹t
trµn o ViÖt Nam, t kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hµng ViÖt Nam v¬n ra thÞ trêng thÕ
giíi.
nhËn thøc trªn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong mÊy n¨m gÇn ®©y ®·
chó träng vÊn ®Ò chÊt lîng s¶n phÈm qu¶n lý chÊt lîng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµm
thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cñang t¸c qu¶n lý nµy.
Quan ®iÓm míi cña chÊt lîng n phÈm qu¶n chÊt lîng ngµy nay cho
r»ng ®Ó ®¶m o n©ng cao ®îc chÊt lîng n phÈm ®ßi i c¸c doanh nghiÖp,
c¸c nhµ qu¶n ph¶i kiÕn thøc kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh trong viÖc qu¶n lý c
ho¹t ®éng kinh doanh, thùc hiÖn t c«ng t¸c qu¶n ®Æc biÖt lµ qu¶n chÊt l-
îng.
ë ViÖt Nam hiÖn nay ®· nhiÒu doanh nghiÖp ¸p dông thèng qu¶n
chÊt ng quèc tÕ. Mét tiªu chuÈn ®îc ¸p dông phæ biÕn nh ISO 9000,
1
TL Triết: QL chất lượng toàn diện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: QL chất lượng toàn diện - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
TL Triết: QL chất lượng toàn diện 9 10 231