Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: QL vật tư ở cty VT nông sản

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1628 lần   |   Lượt tải: 1 lần
luËn v¨n tèt nghiÖp

1

Lêi më ®Çu

§ øng tríc ngìng cöa cña thÕ kû 21, theo xu h íng toµn cÇu
ho¸ nÒn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ n íc ta ®· ®Æt ra nhiÒu yªu cÇu cÊp
b¸ch ph¶i ®æi míi hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ. Cïng víi qu¸ tr×nh
®æi míi ®ã, vÊn ®Ò míi dÆt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i
hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý tæ chøc ngay tõ nh÷ng yÕu tè ®Çu
vµo ®Çu tiªn. Do ®ã, vÊn ®Ò cung ng dù tr÷ vËt t ®îc rÊt nhiÒu
doanh nghiÖp quan t©m.
Thùc tÕ, ë níc ta trong hoµn c¶nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ
theo c¬ chÕ thÞ trêng. C¸c quan hÖ kinh tÕ chñ yÕu lµ quan hÖ
hµng ho¸- tiÒn tÖ vËn hµnh theo c¸c quy luËt cña nÒn kinh tÕ.
Víi bèi c¶nh míi ®ã, hoµ nhÞp víi sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng hoµn thiÖn
m×nh, ®æi míi , n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nh : n©ng cao c¬
sá h¹ tÇng, ®æi míi c«ng nghÖvµ chÊt l îng... Nhng vît lªn tÊt
c¶, Doanh nghiÖp kh«ng thÓ lµm ® îc bÊt cø ®iÒu g× nÐu kh«ng
æn ®Þnh ®îc c¸c yÕu tè ®Çu vµo vËt t kü thuËt. Còng nhê hoµn
thiÖn c«ng t¸c nµy, Doanh nghiÖp míi æn ®Þnh ® îc s¶n xuÊt kinh
doanh, tiÕt kiÖm, gi¶m ® îc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. TÊt c¶
nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã t¹o tiÒn ®Ò cho mét doanh nghiÖp ph¸t triÓn
bÒn vµ v÷ng ch¾c.
H¬n n÷a, c¹nh tranh lµ mét yÕu tè t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ
cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. C¹nh tranh buéc c¸c doanh
nghiÖp ph¶i gi¶m thiÓu chi phÝ nÕu muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn
cña m×nh. Tríc sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c doanh nghiÖp vµ
c¸c thanh phÇn kinh tÕ tù, th× c«ng viªc kinh doanh cña c¸c
doanh nghiÖp ph¶i mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh.
Cã nghÜa lµ doanh sè b¸n ra ph¶i lín h¬n vµ bï ®¾p ® îc nh÷ng
chi phÝ mua vµo, nhng vÉn thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n íc. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, vÊn ®Ò c¹nh tranh vÒ chÊt l îng, sè
lîng dêng nh rÊt khã kh¨n vµ kh«ng thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶
nhiÒu l¾m. Doanh nghiÖp chØ cßn c¸ch duy nhÊt, ®ã lµ phÊn ®Êu
gi¶m thiÓu chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm: qua trang thiÕt bÞ vËt
t kü thuËt - yÕu tè cèt lâi cña vÊn ®Ò. §ã lµ yÕu tè ban ®Çu ¶nh
hëng xuyªn suèt tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghÞªp. §iÒu ®ã tëng chõng nh m¬ hå vµ ®¬n gi¶n, nh ng kh«ng
ph¶i doanh nghiÖp nµo còng biÕt tËn dông nã .
1

luËn v¨n tèt nghiÖp

2

HiÓu râ vai trß vµ t¸c dông cña c«ng t¸c hËu cÇn vËt t ®Õn
lîi Ých ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Víi c ¬ng vÞ lµ mét sinh
viªn Qu¶n trÞ, t«i mong muèn t×m hiÓu vµ nghiªn cøu mét vµi
mÆt còng nh mét sè khÝa c¹nh cña c«ng t¸c tæ chøc kÕ ho¹ch
hËu cÇn v¹t t t¹i C«ng ty vËt t N«ng s¶n- Qua chuyªn ®Ò :
"N©ng cao hiÖu ...
luËn v¨n tèt nghiÖp 1
Lêi më ®Çu
§ øng tríc ngìng cöa cña thÕ kû 21, theo xu híng toµn cÇu
ho¸ nÒn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ níc ta ®· ®Æt ra nhiÒu yªu cÇu cÊp
b¸ch phi ®æi míi hÖ thèng qun lý kinh tÕ. Cïng víi qu¸ tr×nh
®æi míi ®ã, vÊn ®Ò míi dÆt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ phi
hoµn thiÖn bé m¸y qun lý tæ chøc ngay tõ nh÷ng yÕu tè ®Çu
vµo ®Çu tiªn. Do ®ã, vÊn ®Ò cung ng dù tr÷ vËt t ®îc rÊt nhiÒu
doanh nghiÖp quan t©m.
Thùc tÕ, ë níc ta trong hoµn cnh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ
theo c¬ chÕ thÞ trêng. C¸c quan hÖ kinh tÕ chñ yÕu lµ quan hÖ
hµng ho¸- tiÒn tÖ vËn hµnh theo c¸c quy luËt cña nÒn kinh tÕ.
Víi bèi cnh míi ®ã, hoµ nhÞp víi sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸-
HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng hoµn thiÖn
m×nh, ®æi míi , n©ng cao hiÖu qu kinh doanh nh : n©ng cao c¬
sá h¹ tÇng, ®æi míi c«ng nghÖvµ chÊt lîng... Nhng vît lªn tÊt
c, Doanh nghiÖp kh«ng thÓ lµm ®îc bÊt cø ®iÒu g× nÐu kh«ng
æn ®Þnh ®îc c¸c yÕu tè ®Çu vµo vËt t kü thuËt. Còng nhê hoµn
thiÖn c«ng t¸c nµy, Doanh nghiÖp míi æn ®Þnh ® îc sn xuÊt kinh
doanh, tiÕt kiÖm, gim ®îc chi phÝ sn xuÊt kinh doanh. TÊt c
nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã t¹o tiÒn ®Ò cho mét doanh nghiÖp ph¸t triÓn
bÒn vµ v÷ng ch¾c.
H¬n n÷a, c¹nh tranh lµ mét yÕu tè t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ
cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. C¹nh tranh buéc c¸c doanh
nghiÖp phi gim thiÓu chi phÝ nÕu muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn
cña m×nh. Tríc sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c doanh nghiÖp vµ
c¸c thanh phÇn kinh tÕ tù, th× c«ng viªc kinh doanh cña c¸c
doanh nghiÖp phi mang l¹i hiÖu qu kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh.
Cã nghÜa lµ doanh sè b¸n ra phi lín h¬n vµ bï ®¾p ® îc nh÷ng
chi phÝ mua vµo, nhng vÉn thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n -
íc. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, vÊn ®Ò c¹nh tranh vÒ chÊt l îng, sè
lîng dêng nh rÊt khã kh¨n vµ kh«ng thùc sù mang l¹i hiÖu qu
nhiÒu l¾m. Doanh nghiÖp chØ cßn c¸ch duy nhÊt, ®ã lµ phÊn ®Êu
gim thiÓu chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh sn phÈm: qua trang thiÕt bÞ vËt
t kü thuËt - yÕu tè cèt lâi cña vÊn ®Ò. §ã lµ yÕu tè ban ®Çu nh
hëng xuyªn suèt tíi qu¸ tr×nh sn xuÊt kinh doanh cña doanh
nghÞªp. §iÒu ®ã tëng chõng nh m¬ hå vµ ®¬n gin, nhng kh«ng
phi doanh nghiÖp nµo còng biÕt tËn dông nã .
1
TL Triết: QL vật tư ở cty VT nông sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: QL vật tư ở cty VT nông sản - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
TL Triết: QL vật tư ở cty VT nông sản 9 10 751