Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1905 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TiÓu luËn triÕt häc

A. PhÇn më ®Çu

X· héi loµi ngêi ®· tån t¹i, ph¸t triÓn vµ tr¶i qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ
vµ lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Hay s¶n
xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ nÒn t¶ng cña ®êi sèng x· héi. NÕu ngõng lao ®éng
s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt th× sù sèng trªn toµn cÇu bÞ huû diÖt.Bªn c¹nh ®ã
s¶n xuÊt vËt chÊt cßn lµ nÒn t¶ng h×nh thµnh tÊt c¶ c¸c quan hÖ x· héi vµ ®êi
sèng tinh thÇn cu¶ héi .Qua ®ã ta thÊy ®îc tÇm quan trong to l¬n cña kinh tÕ
trong sô tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi bëi v× kinh tÕ chinh lµ kÕt qu¶ cña qu¸
tr×nh lao ®éng s¶n suÊt cña c¶i ,vËt chÊt. Kh«ng vît khái quy luËt khach quan,
nÒn kinh tÕ níc ta còng lµ nªn t¶ng cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ®Êt níc ta .
Th¸ng 12 n¨m 1986, ®¹i héi VI cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· häp
vµ ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi kinh tÕ. §ã lµ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã
sù qu¶n lÝ cña nhµ níc. H¬n 10 n¨m qua, viÖc chuyÓn ®æi kinh tÕ lu«n lµ vÊn
®Ò quan t©m hµng ®Çu cña x· héi. ChÝnh v× lý do ®ã mµ em quyÕt ®Þnh chän
®Ò tµi trªn cho bµi tiÓu luËn nµy: "VËn dông quan ®iÓm trong triÕt häc M¸c Lª Nin ®Ó ph©n tÝch qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt
Nam"

HV: Ph¹m Ngäc S¬n

1

TiÓu luËn triÕt häc

B. phÇn néi dung
Ch¬ng I
C¬ së lý luËn vÒ chuyÓn ®æi vÒ nÒn kinh tÕ thÞ trêng
I. Quan ®iÓm toµn diÖn trong triÕt häc M¸c - Lª nin

TriÕt häc M¸c- Lªnin ®· trë thµnh c¬ së lý luËn cho mäi khoa häc kh¸c
vµ lµ kim chØ lam cho mäi ho¹t ®éng tÝch cùc cña x· héi. Nh÷ng quy luËt mµ
triÕt häc M¸c-Lª nin ph¸t hiÖn, nã ®· gióp con ngêi nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n
vÒ thÕ giíi kh¸ch quan. Tõ ®ã tÝch cùc lao ®éng c¶i t¹o thÕ giíi nh»m môc
®Ých phôc vô cho cuéc sèng con ngêi. Vµ mÆc dï sù tån t¹i ph¸t triÓn cña thÕ
giíi rÊt phøc t¹p nhng còng kh«ng thÓ vît qua nh÷ng quy luËt kh¸ch quan cña
chñ nghÜa M¸c. Nh÷ng quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c- Lª nin ®a ra lu«n ®îc
chøng minh lµ ®óng th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt cña toµn bé
thÕ giíi.
Mét trong nh÷ng quan ®iÓm ®óng ®¾n ®ã ph¶i kÓ ®Õn quan ®iÓm trong
triÕt häc M¸c- Lª nin. Néi dung cña quan ®iÓm lµ: “ Khi con ngêi xem xÐt sù
vËt ho¹t ®éng th× ph¶i t×m ra ®îc ra ®îc c¸c mèi liªn hÖ vèn cã cña nã vµ ®¸nh
gi¸ vai trß cña tõng mèi liªn hÖ mét. Tõ ®ã thÊy râ ®îc tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c yÕu
tè, c¸c thuéc tÝnh kh¸c nhau”. ThËt vËy, muèn xem xÐt, ®¸nh gi¸ mét sù vËt
nµo ®ã chóng ta cÇn xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn díi mäi gãc ®é vµ ®Æt nã
trong mäi liªn hÖ. Quan ®iÓm ®ã lµ phÐp duy vËt biÖn chøng, lµ sù thèng nhÊt
h÷u c¬...
TiÓu luËn triÕt häc
A. PhÇn më ®Çu
héi loµi ngêi ®· tån t¹i, ph¸t triÓn tr¶i qua c¸c h×nh th¸i kinh
lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Hay s¶n
xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt nÒn t¶ng cña ®êi sèng héi. NÕu ngõng lao ®éng
s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt th× sèng trªn toµn cÇu huû diÖt.Bªn c¹nh ®ã
s¶n xuÊt vËt chÊt cßn nÒn t¶ngnh thµnh tÊt c c¸c quan héi vµ ®êi
sèng tinh thÇn c héi .Qua ®ã ta thÊy ®îc tÇm quan trong to l¬n cña kinh
trong sô tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi bëi v× kinh tÕ chinh lµ kÕt qu¶ cña qu¸
tr×nh lao ®éng s¶n suÊt cña c¶i ,vËt chÊt. Kh«ng vît khái quy luËt khach quan,
nÒn kinh tÕ níc ta còng lµ nªn t¶ng cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ®Êt níc ta .
Th¸ng 12 n¨m 1986, ®¹i héi VI cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· häp
®Ò ra ®êng lèi ®æi míi kinh tÕ. §ã chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng
qu¶n cña nhµ níc. H¬n 10 n¨m qua, viÖc chuyÓn ®æi kinh lu«n lµ vÊn
®Ò quan t©m hµng ®Çu cña i. ChÝnh lý do ®ã em quyÕt ®Þnh chän
®Ò tµi trªn cho bµi tiÓu luËn nµy: "VËn dông quan ®iÓm trong triÕt häc M¸c -
Lª Nin ®Ó ph©n tÝch qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh thÞ trêng ë ViÖt
Nam"
HV: Ph¹m Ngäc S¬n
1
TL Triết: Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TL Triết: Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin 9 10 592