Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn triÕt häc
Lêi më ®Çu
Ph¸t triÓn con ngêi lµ môc tiªu cao c¶ nhÊt c¶ nhÊt cña toµn nh©n lo¹i.
Lµn sãng v¨n minh thø ba ®ang ®îc loµi ngêi tíi mét kØ nguyªn míi, më ra
bao kh¶ n¨ng ®Ó hä t×m ra nh÷ng con ®êng tèi u ®i tíi t¬ng lai. Trong bèi c¶nh
®ã sù tan r· cña hÖ thèng x· héi chñ nghÜa cµng lµm cho c¸c t tëng tù do t×m
kiÕm con ®êng kh¶ quan nhÊt cho sù nghiÖp ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam
cµng dÔ ®i ®Õn phñ nhËn vai trß vµ kh¶ n¨ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin.
Trong thùc tÕ, kh«ng Ýt ngêi rÏ ngang ®i t×m kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ®ã
trong chñ nghÜa t b¶n. NhiÒu ngêi trë vÒ phôc sinh vµ t×m sù hoµn thiÖn con
ngêi trong c¸c t«n gi¸o vµ hÖ t tëng truyÒn thèng, con ngêi l¹i “s¸ng t¹o” ra
nh÷ng t tëng, t«n gi¸o míi cho “phï hîp” h¬n víi con ngêi ViÖt Nam hiÖn
nay. Song nh×n nhËn l¹i mét c¸ch thËt sù kh¸ch quan vµ khoa häc sù tån t¹i
cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin trong x· héi ta, cã lÏ kh«ng ai phñ nhËn ®îc vai trß
u tréi vµ triÓn väng cña nã trong sù ph¸t triÓn con ngêi.
Trªn c¬ së vËn dông khoa häc vµ s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÒ
con ngêi t¹i héi nghÞ lÇn thø t cña ban chÊp hµnh trung ¬ng kho¸ VII, §¶ng ta
®· ®Ò ra vµ th«ng qua nghÞ quyÕt vÒ viÖc ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam toµn
diÖn víi t c¸ch quyÕt vÒ viÖc ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam toµn diÖn víi t c¸ch
lµ “®éng lùc cña sù nghiÖp x©y dùng x· héi míi ®ång thêi lµ môc tiªu cña
chñ nghÜa x· héi. §ã lµ “con ngêi ph¸t triÓn cao vÒ trÝ tuÖ, cêng tr¸ng vÒ thÓ
chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn, trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc”.
Do nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò con ngêi, em ®· chän ®Ò
tµi: “ Quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c vÒ con ngêi” .

TiÓu luËn triÕt häc

Néi dung
ch¬ng i. lý luËn cña chñ nghÜa m¸c vÒ con ngêi.
I.B¶n chÊt cña con ngêi.
a. Quan ®iÓm cña c¸c nhµ triÕt häc tríc M¸c vÒ con ngêi:
Cã thÓ nãi vÊn ®Ò con ngêi lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt
cña thÕ giíi tõ tríc tíi nay. §ã lµ vÊn ®Ò mµ lu«n ®îc c¸c nhµ khoa häc, c¸c
nhµ nghiªn cøu ph©n tÝch mét c¸ch s©u s¾c nhÊt. Kh«ng nh÷ng thÕ trong nhiÒu
®Ò tµi khoa häc cña x· héi xa vµ nay th× ®Ò tµi con ngêi lµ mét trung t©m ®îc
c¸c nhµ nghiªn cøu cæ ®¹i ®Æc biÖt chó ý. C¸c lÜnh vùc t©m lý häc, sinh häc, y
häc, triÕt häc, x· héi häc.v.v...Tõ rÊt sím trong lÞch sö ®· quan t©m ®Õn con
ngêi vµ kh«ng ngõng nghiªn cøu vÒ nã. Mçi lÜnh vùc nghiªn cøu ®ã ®Òu cã ý
nghÜa riªng ®èi vãi sù hiÓu biÕt vµ lµm lîi cho con ngêi.
H¬n bÊt cø mét lÜnh vùc nµo kh¸c, lÜnh vùc triÕt häc l¹i cã nhiÒu m©u
thuÉn trong quan ®iÓm, nhËn thøc vµ nã ®· g©y nªn sù ®Êu tranh kh«ng biÕt
khi...
TiÓu luËn triÕt häc
Lêi më ®Çu
Ph¸t triÓn con ngêi môc tiªu cao nhÊt nhÊt cña toµn nh©n lo¹i.
Lµn sãng n minh thø ba ®ang ®îc loµi ngêi tíi mét nguyªn míi, ra
bao kh¶ n¨ng ®Ó hä t×m ra nh÷ng con ®êng tèi u ®i tíi t¬ng lai. Trong bèi c¶nh
®ã sù tan cña thèng héi chñ nghÜa cµng lµm cho c¸c t tëng tù do t×m
kiÕm con ®êng kh¶ quan nhÊt cho nghiÖp ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam
cµng dÔ ®i ®Õn phñ nhËn vai trß vµ kh¶ n¨ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin.
Trong thùc tÕ, kh«ng Ýt ngêi ngang ®i t×m kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ®ã
trong chñ nghÜa t b¶n. NhiÒu ngêi trë phôc sinh t×m hoµn thiÖn con
ngêi trong c¸c t«n gi¸o t tëng truyÒn thèng, con ngêi l¹i “s¸ng t¹o” ra
nh÷ng t tëng, t«n gi¸o míi cho “phï hîp h¬n víi con ngêi ViÖt Nam hiÖn
nay. Song nh×n nhËn l¹i mét c¸ch thËt kh¸ch quan khoa häc tån t¹i
cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin trong x· héi ta, cã lÏ kh«ng ai phñ nhËn ®îc vai trß
u tréi vµ triÓn väng cña nã trong sù ph¸t triÓn con ngêi.
Trªn vËn dông khoa häc s¸ng t¹o c nghÜa M¸c - Lªnin
con ngêi t¹i héi nghÞ lÇn thø t cña ban chÊp hµnh trung ¬ng kho¸ VII, §¶ng ta
®· ®Ò ra th«ng qua nghÞ quyÕt viÖc ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam toµn
diÖn víi t c¸ch quyÕt vÒ viÖc ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam toµn diÖn víi t c¸ch
“®éng lùc cña nghiÖp x©y dùng héi míi ®ång thêi môc tiªu cña
chñ nghÜa héi. §ã “con ngêi ph¸t triÓn cao trÝ tuÖ, cêng tr¸ng thÓ
chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn, trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc”.
Do nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò con ngêi, em ®· chän ®Ò
tµi: Quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c vÒ con ng êi .
TL Triết: Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TL Triết: Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người 9 10 479