Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn triÕt häc
PhÇn I: Më ®Çu

Trong lÞch sö triÕt häc M¸c - Lªnin kh¸i niÖm vËt chÊt ®îc hiÓu lµ tÊt c¶
nh÷ng g× tån t¹i kh¸ch quan tøc lµ nh÷ng sù tån t¹i cña nã kh«ng phô thuéc
vµo ý thøc cña con ngêi, kh«ng phô thuéc vµo quan niÖm cña con ngêi. Theo
®ã th× vËt chÊt lµ v« cïng v« tËn, lµ kh«ng cã giíi h¹n, nã tån t¹i gi÷a v« lîng
c¸c h×nh thøc kh¸c nhau, cã thÓ lµ nh÷ng tån t¹i mµ con ngêi ®· biÕt hoÆc lµ
nh÷ng tån t¹i mµ con ngêi cha biÕt. §ã lµ nh÷ng vËt chÊt tù nhiªn hoÆc lµ
nh÷ng tån t¹i cña vËt chÊt trong ®êi sèng x· héi. VËt chÊt tån t¹i v« cïng lín
vÝ dô nh thiªn hµ, hoÆc v« cïng bÐ lµ nh÷ng h¹t c¬ b¶n. §ã cã thÓ lµ nh÷ng
tån t¹i mµ ngêi ta trùc tiÕp gi¸c quan ®îc nhng còng cã thÓ lµ nh÷ng tån t¹i
mµ kh«ng thÓ trùc tiÕp gi¸c quan ®îc nhng nã lµ tån t¹i kh¸ch quan. VËt chÊt
víi t c¸ch lµ tån t¹i kh¸ch quan th× kh«ng tån t¹i c¶m tÝnh cã nghÜa lµ con ngêi
kh«ng thÓ dïng gi¸c quan ®Ó nhËn biÖt nhng vËt chÊt víi t c¸ch lµ nh÷ng biÓu
hiÖn tån t¹i cô thÓ díi nh÷ng h×nh thøc nhÊt ®Þnh th× nã tån t¹i c¶m tÝnh.
Th«ng qua ®ã th× con ngêi míi nhËn thøc ®îc vÒ nã. Khi nh¾c tíi vËt chÊt ta
kh«ng thÓ nh¾c tíi vËn ®éng, thêi gian vµ kh«ng gian lµ c¸c ph¹m trï liªn
quan tíi sù tån t¹i vËt chÊt. Theo quan ®iÓm tríc M¸c th× vËt chÊt chØ lµ sù
chuyÓn dÞch vÞ trÝ c¸c vËt thÓ trong kh«ng gian vµ thêi gian. §ã lµ mét quan
niÖm rÊt h¹n chÕ v× nã kh«ng bao qu¸t hÕt mäi h×nh thøc cña thÕ giíi. Cßn
trong triÕt häc M¸c th× kh¸i niÖm vËn ®éng ®îc bao qu¸t h¬n: vËn ®éng lµ toµn
bé nh÷ng sù thay ®æi nãi chung.ThÕ giíi vËt chÊt lµ v« cïng v« tËn, do ®ã sù
vËn ®éng cña vËt chÊt còng biÓu hiÖn díi v« lîng c¸c h×nh thøc, ph¬ng thøc
kh¸c nhau. Cho ®Õn tËn ngµy nay tr×nh ®é khoa häc ph¸t triÓn th× con ngêi ®·
kh¸m ph¸ vµ vËn dông 5 h×nh thøc vËn dông sau: VËn ®éng vËt lý, vËn ®éng
c¬ giíi, vËn ®éng sinh vËt, vËn ®éng x· héi, vËn ®éng ho¸. 5 h×nh thøc vËn
®éng trªn kh«ng tån t¹i biÖt lËp mµ nã cã mèi quan hÖ ¶nh hëng lÉn nhau,
chuyÓn ho¸ cho nhau do ®ã vËn ®éng ®ãng vai trß lµ ph¬ng thøc cña vËt chÊt,
nã lµ ph¬ng thøc ®Ó vËt chÊt kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Cßn kh«ng gian vµ thêi
gian th× l¹i lµ hai h×nh thøc tån t¹i c¬ b¶n cña mçi tån t¹i vËt chÊt.
1

TiÓu luËn triÕt häc
§Ó viÕt bµi tiÓu luËn triÕt häc em xin chän ®Ò tµi: "Quan ®iÓm cña M¸c ¡nghen vÒ vËt chÊt".
Do kiÕn thøc vµ tÇm hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng
tr¸nh khái sai sãt rÊt mong ®îc c« gi¸o xem xÐt vµ gãp ý kiÕn cho bµi tiÓu
luËn cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

2

TiÓu luËn triÕt h...
TiÓu luËn triÕt häc
PhÇn I: Më ®Çu
Trong lÞch sö triÕt häc M¸c - Lªnin kh¸i niÖm vËt chÊt ®îc hiÓu tÊt
nh÷ng tån t¹i kh¸ch quan tøc nh÷ng tån t¹i cña kh«ng phô thuéc
vµo ý thøc cña con ngêi, kh«ng phô thuéc vµo quan niÖm cña con ngêi. Theo
®ã th× vËt chÊt cïng tËn, kh«ng giíi h¹n, tån t¹i gi÷a lîng
c¸c h×nh thøc kh¸c nhau, thÓ nh÷ng tån t¹i con ngêi ®· biÕt hoÆc
nh÷ng tån t¹i mµ con ngêi cha biÕt. §ã nh÷ng vËt chÊt nhiªn hoÆc
nh÷ng tån t¹i cña vËt chÊt trong ®êi sèng héi. VËt chÊt tån t¹i cïng lín
nh thiªn hµ, hoÆc cïng lµ nh÷ng h¹t b¶n. §ã thÓ nh÷ng
tån t¹i ngêi ta trùc tiÕp gi¸c quan ®îc nhng còng thÓ nh÷ng tån t¹i
kh«ng thÓ trùc tiÕp gi¸c quan ®îc nhng tån t¹i kh¸ch quan. VËt chÊt
víi t c¸ch lµ tån t¹i kh¸ch quan th× kh«ng tån t¹i c¶m tÝnh cã nghÜa lµ con ngêi
kh«ng thÓ dïng gi¸c quan ®Ó nhËn biÖt nhngt chÊt víi t c¸ch nh÷ng biÓu
hiÖn tån t¹i thÓ díi nh÷ng h×nh thøc nhÊt ®Þnh th× tån t¹i c¶m tÝnh.
Th«ng qua ®ã th× con ngêi míi nhËn thøc ®îc nã. Khi nh¾c tíi vËt chÊt ta
kh«ng thÓ nh¾c tíi vËn ®éng, thêi gian kh«ng gian c¸c ph¹m trï liªn
quan tíi tån t¹i vËt chÊt. Theo quan ®iÓm tríc M¸c th× vËt chÊt chØ
chuyÓn dÞch trÝ c¸c vËt thÓ trong kh«ng gian thêi gian. §ã mét quan
niÖm rÊt h¹n chÕ kh«ng bao qu¸t hÕt mäi h×nh thøc cña thÕ giíi. Cßn
trong triÕt häc M¸c th× kh¸i niÖm vËn ®éng ®îc bao qu¸t h¬n: vËn ®éng lµ toµn
nh÷ng thay ®æi nãi chung.ThÕ giíi vËt chÊt lµ v« cïng v« tËn, do ®ã
vËn ®éng cña vËt chÊt còng biÓu hiÖn díi lîng c¸c h×nh thøc, ph¬ng thøc
kh¸c nhau. Cho ®Õn tËn ngµy nay tr×nh ®é khoa häc ph¸t triÓn th× con ngêi ®·
kh¸m ph¸ vËn dông 5 h×nh thøc vËn dông sau: VËn ®éng vËt lý, vËn ®éng
giíi, vËn ®éng sinh vËt, vËn ®éng héi, vËn ®éng ho¸. 5 h×nh thøc vËn
®éng trªn kh«ng tån t¹i biÖt lËp mèi quan nh hëng lÉn nhau,
chuyÓn ho¸ cho nhau do ®ã vËn ®éng ®ãng vai trß ph¬ng thøc cña vËt chÊt,
ph¬ng thøc ®Ó vËt chÊt kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Cßn kh«ng gian thêi
gian th× l¹i lµ hai h×nh thøc tån t¹i c¬ b¶n cña mçi tån t¹i vËt chÊt.
1
TL Triết: Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TL Triết: Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất 9 10 725