Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quan điểm lịch sử cụ thể đối với quá trình phát triển KT

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1014 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn TriÕt häc

A.§Æt VÊn §Ò
Bíc vµo thiªn niªn kû míi, loµi ngêi ®· vµ ®ang cã nh÷ng
bíc tiÕn quan träng trong c«ng cuéc trinh phôc thÕ giíi. Nh÷ng
thµnh tùu trong lÜnh vùc khoa häc - kü thuËt nãi riªng vµ trong
mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi nãi chung ®· n©ng dÇn loµi ng êi lªn
mét tÇm cao míi. Trong sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ ®ã, ViÖt Nam
chóng ta còng kh«ng ngõng biÕn ®æi vËn ®éng. TÝnh ®Õn nay n íc
ta ®· thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi ®îc h¬n mét thËp kû, bªn c¹nh
nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, nh÷ng vÊn ®Ò cña nÒn kinh tÕ lu«n
®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc cho c¸c nhµ kinh tÕ. So víi thÕ giíi, n íc
ta vÉn lµ mét níc nghÌo, nÒn kinh tÕ cßn yÕu kÐm, chËm ph¸t
triÓn, nh÷ng tµn d cña nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp vÉn
cßn tån t¹i ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× thÕ
chóng ta ph¶i nghiªn cøu t×m ra híng ®i ®óng ®¾n cho nÒn kinh
tÕ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh ®Êt níc, phï hîp víi khu
vùc thÕ giíi vµ thêi ®¹i. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ ph¶i ph©n tÝch
c¸c yÕu tè kinh tÕ trong tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ, trong sù vËn
®éng, ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Do vËy viÖc vËn dông quan ®iÓm
lÞch sö cô thÓ cña triÕt häc M¸c - Lªnin vµo qóa tr×nh ®èi míi
kinh tÕ ë ViÖt Nam lµ rÊt cÇn thiÕt.
Qu¸n triÖt quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ vµo qu¸ tr×nh ®èi míi
kinh tÕ ë ViÖt Nam sÏ gióp cho nÒn kinh tÕ níc ta cã ®îc híng ®i
®óng ®¾n. V× vËy, trong bµi viÕt tiÓu luËn triÕt häc cña m×nh em
®· chän ®Ò tµi: “Quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ víi c«ng cuéc ®èi
míi kinh tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay”.
1

TiÓu luËn TriÕt häc

Tuy nhiªn, do kiÕn thøc cßn h¹n hÑp sÏ kh«ng tr¸nh khái nhiÒu
sai xãt. Do vËy, em kÝnh mong nhËn ®îc sù gãp ý vµ híng dÉn cña c¸c
thÇy c« trong khoa ®Ó bµ viÕt cña em cã kÕt qu¶ tèt h¬n.

Hµ Néi, th¸ng 3 n¨m 2005
Sinh viªn: §ç Hoµng Anh TuÊn

2

TiÓu luËn TriÕt häc

B. Néi dung
I. Quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ

1. C¬ së kh¸ch quan cña quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ
Nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn vµ nguyªn lý vÒ sù ph¸t
triÓn lµ c¬ së h×nh thµnh quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ. Mäi sù vËt
hiÖn tîng cña thÕ giíi ®Òu tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn trong
nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng gian vµ thêi gian cô thÓ x¸c ®Þnh. §iÒu
kiÖn kh«ng gian vµ thêi gian cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi tÝnh chÊt,
®Æc ®iÓm cña sù vËt. Cïng mét sù vËt nh ng nÕu tån t¹i trong
nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng gian vµ thêi gian cô thÓ kh¸c nhau th×
tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña nã sÏ kh¸c nhau, thËm trÝ cã thÓ lµm thay
®æi hßan toµn b¶n chÊt cña sù vËt.
2. Yªu cÇu cña quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ
Quan ®iÓm lÞch sö cã 3 yªu cÇu:
Thø nhÊt: Khi ph©n ...
TiÓu luËn TriÕt häc
A.§Æt VÊn §Ò
Bíc vµo thiªn niªn kû míi, loµi ngêi ®· vµ ®ang cã nh÷ng
bíc tiÕn quan träng trong c«ng cuéc trinh phôc thÕ giíi. Nh÷ng
thµnh tùu trong lÜnh vùc khoa häc - kü thuËt nãi riªng vµ trong
mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi nãi chung ®· n©ng dÇn loµi ngêi lªn
mét tÇm cao míi. Trong sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ ®ã, ViÖt Nam
chóng ta còng kh«ng ngõng biÕn ®æi vËn ®éng. TÝnh ®Õn nay níc
ta ®· thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi ®îc h¬n mét thËp kû, bªn c¹nh
nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, nh÷ng vÊn ®Ò cña nÒn kinh tÕ lu«n
®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc cho c¸c nhµ kinh tÕ. So víi thÕ giíi, n íc
ta vÉn lµ mét níc nghÌo, nÒn kinh tÕ cßn u kÐm, cm ph¸t
triÓn, nh÷ng tµn d cña nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp vÉn
cßn tån t¹i ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× thÕ
chóng ta phi nghiªn cøu t×m ra híng ®i ®óng ®¾n cho nÒn kinh
tÕ, phï hîp i ®iÒu kiÖn, hoµn nh ®Êt níc, phï hîp víi khu
vùc thÕ giíi vµ thêi ®¹i. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ phi ph©n tÝch
c¸c yÕu tè kinh tÕ trong tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ, trong sù vËn
®éng, ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Do vËy viÖc vËn dông quan ®iÓm
lÞch sö cô t cña triÕt häc M¸c - Lªnin o qóa tr×nh ®èi míi
kinh tÕ ë ViÖt Nam lµ rÊt cÇn thiÕt.
Qu¸n triÖt quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ vµo qu¸ tr×nh ®èi míi
kinh tÕ ë ViÖt Nam sÏ gióp cho nÒn kinh tÕ níc ta cã ®îc híng ®i
®óng ®¾n. V× vËy, trong bµi viÕt tiÓu luËn triÕt häc cña m×nh em
®· chän ®Ò tµi: Quan ®iÓm lÞch sö cô thÓ víi c«ng cuéc ®èi
míi kinh tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay.
1
TL Triết: Quan điểm lịch sử cụ thể đối với quá trình phát triển KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quan điểm lịch sử cụ thể đối với quá trình phát triển KT - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TL Triết: Quan điểm lịch sử cụ thể đối với quá trình phát triển KT 9 10 950