Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quan điểm toàn diện trong sự đổi mới nền KT ở VN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Tr¶i qua 20 n¨m (1986 - 2006), c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn ®Êt níc do
§¶ng ta khëi xíng, l·nh ®¹o, ®îc nh©n d©n ®ång t×nh hëng øng, ®· ®¹t ®îc
nh÷ng thµnh tùu to lín, vµ cã ý nghÜa lÞch sö träng ®¹i. §iÒu ®ã chøng tá ®êng
lèi ®æi míi cña §¶ng lµ ®óng ®¾n, s¸ng t¹o, con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi
cña níc ta lµ phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam.
Nhê ®æi míi mµ níc ta ®· tho¸t khái khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi, kinh
tÕ t¨ng trëng nhanh, c¬ së vËt chÊt ®îc t¨ng cêng, ®êi sèng cña c¸c tÇng líp
nh©n d©n kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn. §æi míi lµm thay ®æi gÇn nh tÊt c¶ mäi
mÆt ®êi sèng kinh tÕ ®Êt níc. Tõ sau §¹i héi §¶ng VI (12/1986) ®Õn nay ®·
cã rÊt nhiÒu thay ®æi quan träng trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, tiÕt kiÖm ®Çu t,
chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ ngo¹i th¬ng. ChÝnh s¸ch ®æi míi ®· t¹o ra nguån ®éng
lùc s¸ng t¹o cho hµng tiªu dïng ViÖt Nam thi ®ua s¶n xuÊt ®a kinh tÕ ®Êt níc
t¨ng trëng trung b×nh trªn 7%/ n¨m tõ 1987.
XÐt riªng vÒ kinh tÕ, thø nhÊt ®æi míi ®· chuyÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa víi nhiÒu thµnh phÇn, nhiÒu h×nh thøc së h÷u trong ®ã kinh tÕ
Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o, kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ t nh©n ®Òu ®îc khuyÕn
khÝch ph¸t triÓn kh«ng h¹n chÕ; thø hai, ®· chuyÓn 1 nÒn kinh tÕ khÐp kÝn,
thay thÕ nhËp khÈu lµ chñ yÕu sang nÒn kinh tÕ më, chñ ®éng héi nhËp, híng
m¹nh vÒ xuÊt khÈu, thø ba, t¨ng trëng kinh tÕ ®i ®«i víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng
x· héi trong tõng giai ®o¹n ®æi míi vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam, trong ®ã xo¸ ®ãi
gi¶m nghÌo vµ gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm lµ 2 u tiªn träng t©m; thø t, cïng
víi ®æi míi kinh tÕ ®· tõng bíc ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ víi träng t©m n©ng
cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.
Trong c«ng cuéc ®æi míi ®ã, §¶ng ta ®· vËn dông ®óng ®¾n, hîp lý
quan ®iÓm toµn diÖn, ®Æc biÖt lµ quan ®iÓm toµn diÖn trong ®æi míi kinh
tÕ ë níc ta hiÖn nay.

1

I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ quan ®iÓm toµn diÖn

1. Nguyªn lÝ vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn - c¬ së lÝ luËn cña quan ®iÓm
toµn diÖn
a. Kh¸i niÖm vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn
Theo chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng th× mèi liªn hÖ lµ ph¹m trï triÕt häc
dïng ®Ó chØ sù qui ®Þnh, sù t¸c ®éng qua l¹i, sù chuyÓn ho¸ lÉn nhau gi÷a c¸c
sù vËt, cña mét hiÖn tîng trong thÕ giíi.
b. C¸c tÝnh chÊt cña mèi liªn hÖ
• TÝnh kh¸ch quan: Mäi mèi liªn hÖ cña c¸c sù vËt hiÖn tîng lµ kh¸ch
quan, lµ vèn cã cña mäi sù vËt hiÖn tîng. Ngay c¶ nh÷ng vËt v« tri v« gi¸c
còng ®ang ngµy hµng ngµy, hµng giê chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c sù vËt hiÖn ...
Lêi më ®Çu
Tr¶i qua 20 n¨m (1986 - 2006), c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn ®Êt níc do
§¶ng ta khëi xíng, l·nh ®¹o, ®îc nh©n d©n ®ång t×nh hëng øng, ®· ®¹t ®îc
nh÷ng thµnh tùu to lín, vµ cã ý nghÜa lÞch sö träng ®¹i. §iÒu ®ã chøng tá ®êng
lèi ®æi míi cña §¶ng ®óng ®¾n, s¸ng t¹o, con ®êng ®i lªn chñ nghÜa héi
cña níc ta lµ phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam.
Nhê ®æi míi mµ níc ta ®· tho¸t khái khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi, kinh
t¨ng trëng nhanh, vËt chÊt ®îc t¨ng cêng, ®êi sèng cña c¸c tÇng líp
nh©n d©n kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn. §æi míi lµm thay ®æi gÇn nh tÊt mäi
mÆt ®êi sèng kinh ®Êt níc. sau §¹i héi §¶ng VI (12/1986) ®Õn nay ®·
rÊt nhiÒu thay ®æi quan träng trong s¶n xuÊt tiªu dïng, tiÕt kiÖm ®Çu t,
chÝnh s¸ch tiÒn ngo¹i th¬ng. ChÝnh s¸ch ®æi míi ®· t¹o ra nguån ®éng
lùc s¸ng t¹o cho hµng tiªu dïng ViÖt Nam thi ®ua s¶n xuÊt ®a kinh ®Êt níc
t¨ng trëng trung b×nh trªn 7%/ n¨m tõ 1987.
XÐt riªng kinh tÕ, thø nhÊt ®æi míi ®· chuyÓn nÒn kinh ViÖt Nam
nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh thÞ trêng ®Þnh híng
héi chñ nghÜa víi nhiÒu thµnh phÇn, nhiÒu h×nh thøc h÷u trong ®ã kinh
Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o, kinh tËp thÓ, kinh t nh©n ®Òu ®îc khuyÕn
khÝch ph¸t triÓn kh«ng h¹n chÕ; thø hai, ®· chuyÓn 1 nÒn kinh khÐp kÝn,
thay tnhËp khÈu chñ yÕu sang nÒn kinh më, chñ ®éng héi nhËp, híng
m¹nh xuÊt khÈu, thø ba, t¨ng trëng kinh tÕ ®i ®«i víi tiÕn c«ng b»ng
x· héi trong tõng giai ®o¹n ®æi míi vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam, trong ®ã xo¸ ®ãi
gi¶m nghÌo gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm 2 u tiªn träng t©m; thø t, cïng
víi ®æi míi kinh ®· tõng bíc ®æi míi thèng chÝnh trÞ víi träng t©m n©ng
cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.
Trong c«ng cuéc ®æi míi ®ã, §¶ng ta ®· vËn dông ®óng ®¾n, hîp
quan ®iÓm toµn diÖn, ®Æc biÖt quan ®iÓm toµn diÖn trong ®æi míi kinh
tÕ ë níc ta hiÖn nay.
1
TL Triết: Quan điểm toàn diện trong sự đổi mới nền KT ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quan điểm toàn diện trong sự đổi mới nền KT ở VN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TL Triết: Quan điểm toàn diện trong sự đổi mới nền KT ở VN 9 10 513