Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quan điểm toàn diện và vận dụng CNH - HĐH

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1409 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn më ®Çu
Níc ta ®ang trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, bá qua giai
®o¹n ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ vµ héi
nhËp kinh tÕ quèc tÕ, do ®ã sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi trong bèi
c¶nh ®ã còng cã nh÷ng ®iÓm kh¸c so víi tríc ®©y.
Tríc nh÷ng n¨m 1986, do nhËn thøc vµ vËn dông sai lÇm lý luËn cña
chñ nghÜa M¸c –Lªnin vµo c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ®· dÉn
®Õn nh÷ng thÊt b¹i to lín nh sù sôp ®æ cña hÖ thèng c¸c níc XHCN ë Liªn
x« vµ c¸c níc §«ng ¢u, cßn ë ViÖt nam do nhËn thøc vµ vËn dông sai lÇm
®· dÉn ®Õn tôt hËu vÒ kinh tÕ vµ khñng ho¶ng vÒ chÝnh trÞ.
Trong khi kh¼ng ®Þnh tÝnh toµn diÖn, ph¹m vi bao qu¸t tÊt c¶ c¸c mÆt,
c¸c lÜnh vùc cña qu¸ tr×nh ®æi míi, §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI
cña §¶ng ®· ®ång thêi coi ®æi míi t duy lý luËn, t duy chÝnh trÞ vÒ chñ
nghÜa x· héi lµ kh©u ®ét ph¸; trong khi nhÊn m¹nh sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi
míi c¶ lÜnh vùc kinh tÕ lÉn lÜnh vùc chÝnh trÞ, §¶ng ta còng xem ®æi míi
kinh tÕ lµ träng t©m.
Thùc tiÔn h¬n 10 n¨m ®æi míØ níc ta mang l¹i nhiÒu b»ng chøng x¸c
nhËn tÝnh ®óng ®¾n cña nh÷ng quan ®iÓm nªu trªn. §¹i héi ®¹i biÓu lÇn
thø VIII cña ®¶ng ®· kh¼ng ®Þnh”xÐt trªn tæng thÓ, §¶ng ta b¾t ®Çu c«ng
cuéc ®æi míi tõ ®æi míi vÒ t duy chÝnh trÞ trong viÖc ho¹ch ®Þnh ®êng lèi
vµ chinhs s¸ch ®èi néi ®èi ngo¹i. Kh«ng cã sù ®æi míi ®ã th× kh«ng cã sù
®æi míi kh¸c.
Nh»m gãp phÇn nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ nhiÖm vô x©y dùng
CNXH trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH, t«i ®· lùa chän ®Ò tµi "Quan
®iÓm toµn diÖn vµ vËn dông vµo sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë ViÖt nam
hiÖn nay".

1

§Ò tµi tËp trung nghiªn cøu Qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH ë ViÖt nam tõ
tríc vµ sau ®æi míi ®Õn nay, vµ mét sè kiÕn nghÞ vËn dông quan ®iÓm toµn
diÖn cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo sù nghiÖp x©y dùng CNXH ë ViÖt
nam.
§Ò tµi ®îc nghiªn cøu dùa trªn c¬ së nh÷ng nguyªn lý vµ ph¬ng ph¸p
luËn cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng, c¨n cø
vµo mét sè quan ®iÓm ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc tõ sau
§¹i héi §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VI.
KÕt cÊu ®Ò tµi, ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn gåm hai ch¬ng
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ quan ®iÓm toµn diÖn
Ch¬ng 2: VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn vµo sù nghiÖp x©y dùng
CNXH ë ViÖt nam.
Do ®iÒu kiÖn thêi gian còng nh tr×nh ®é am hiÓu vÒ vÊn ®Ò nµy cßn
h¹n chÕ, nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t¸c gi¶ mong nhËn ®îc
nh÷ng ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi nµy ®îc hoµn
thiÖn h¬n.

2

Ch¬ng1
Lý luËn chung vÒ quan ®iÓm toµn diÖn
1.1- Nguyªn lý vÒ mèi ...
PhÇn ®Çu
c ta ®ang trong thêi qu¸ ®é n chñ nga i, qua giai
®o¹n ph¸t triÓn a chñ nghÜa t n trong i nh tn u h vµ héi
nhËp kinh tÕ qc tÕ, do ®ã nghp x©y ng chñ nghÜa i trong bèi
nh ®ã ng nng ®m kh¸c so víi tríc ®©y.
Tríc nh÷ng n¨m 1986, do nhËn thøc n dông sai lÇm lý luËn cña
chñ nghÜa M¸cnin vµo c«ng cc x©y dùng c nghÜa héi ®· dÉn
®Õn nh÷ng tt i to n nh sôp ®æ cña hÖ thèng c¸c níc XHCN ë Liªn
c¸c níc §«ng ¢u,n ë Vt nam do nhËn tc vËn ng sai m
®· dÉn ®Õn t u kinh tÕ kng ho¶ng cnh trÞ.
Trong khi kng ®Þnh tÝnh tn diÖn, ph¹m vi bao qu¸t t c¸c mÆt,
c¸c lÜnh vùc cña qu¸ tr×nh ®æi míi, §¹i héi ®¹i biÓu toµn qc lÇn thø VI
a §¶ng ®· ®ång thêi coi ®æi i t duy luËn, t duy chÝnh t vÒ chñ
nga héi kh©u ®ét ph¸; trong khi nhÊn nh cÇn tht ph¶i ®æi
i nh vùc kinh n nh c chÝnh trÞ, §¶ng ta còng xem ®æi i
kinh tÕ träng m.
Thùc tn h¬n 10 n¨m ®æi míØ níc ta mang l¹i nhiÒu b»ng chøng x¸c
nhËn tÝnh ®óng ®¾n a nh÷ng quan ®iÓm u trªn. §¹i i ®¹i bu lÇn
thø VIII a ®¶ng ®· kng ®Þnh”xÐt trªn ng t, §¶ng ta b¾t ®Çu c«ng
cuéc ®æi míi ®æi míi vÒ t duy chÝnh t trong viÖc ho¹ch ®Þnh ®êng lèi
chinhs ch ®èi i ®èi ngi. Kh«ng cã ®æi míi ®ã th× kh«ng sù
®æi míi kc.
Nh»m gãp pn nn tc ®óng ®¾n h¬n vÒ nhiÖm vô x©y dùng
CNXH trong ti kú qu¸ ®é n CNXH, t«i ®· lùa chän ®Ò tµi "Quan
®iÓm tn diÖn vµ vËn dông o sù nghp x©y dùng CNXH ë ViÖt nam
hiÖn nay".
1
TL Triết: Quan điểm toàn diện và vận dụng CNH - HĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quan điểm toàn diện và vận dụng CNH - HĐH - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TL Triết: Quan điểm toàn diện và vận dụng CNH - HĐH 9 10 651