Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn më ®Çu

Loµi ngêi ®· tr¶i qua n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lµ: Nguyªn thuû,
chiÕm h÷u n« lÖ, x· héi phong kiÕn, , t b¶n chñ nghÜa x· héi chñ nghÜa. T
duy ph¸t triÓn, nhËn thøc cña con ngêi kh«ng dõng l¹i ë mét chç. Tõ khi
s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng h¸i lîm s¨n b¾t, tr×nh ®é khoa häc kü thuËt l¹c hËu
th× ngµy nay tr×nh ®é khoa häc ®¹t tíi møc tét ®Ønh. Kh«ng Ýt c¸c nhµ khoa
häc, c¸c nhµ nghiªn cøu ®æ søc bá c«ng cho c¸c vÊn ®Ò nµy cô thÓ lµ nhËn
thøc con ngêi, tron®ã cã triÕt häc. Víi ba trêng ph¸i trong lÞch sö ph¸t triÓn
cña m×nh chñ nghÜa duy vËt, chñ nghÜa duy t©m vµ tr êng ph¸i nhÞ nguyªn
luËn. Nhng hä ®Òu thèng nhÊt r»ng thùc chÊt cña triÕt häc ®ã lµ sù thèng
nhÊt biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt nh thèng nhÊt
gi÷a hai mÆt ®èi lËp t¹o nªn chØnh thÓ cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. T¸c ®éng
qua l¹i biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt víi quan hÖ s¶n xuÊt ®îc m¸c vµ
¡nghen kh¸i qu¸t thµnh qui luËt vÒ sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi
lùc lîng s¶n xuÊt. Tõ nh÷ng lý luËn trªn ®a M¸c - ¡nghen v¬n lªn ®Ønh cao
trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. Kh«ng chØ trªn ph¬ng diÖn triÕt häc mµ c¶ chÝnh trÞ
kinh tÕ häc vµ chñ nghÜa céng s¶n khoa häc. Díi nh÷ng h×nh thøc vµ møc
®é kh¸c nhau, dï con ngêi cã ý thøc vµ møc ®é kh¸c nhau, dï con ngêi cã ý
thøc ®îc hay kh«ng th× nhËn thøc cña hai «ng vÒ qui luËt vÉn xuyªn suèt
lÞch sö ph¸t triÓn.
BiÖn chøng quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho
sinh viªn nãi chung vµ t«i nãi riªng cã ®îc mét nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt x·
héi. §ång thêi më mang ®îc nhiÒu lÜnh vùc vÒ kinh tÕ. ThÊy ®îc vÞ trÝ, ý
nghÜa cña nã. T«i m¹nh d¹n ®a ra nhËn ®Þnh cña m×nh vÒ ®Ò tµi "Quan hÖ
biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt. Sù vËn dông cña
§¶ng ta trong ®êng lèi ®æi míi ë ViÖt Nam"

1

Tuy nhiªn do tr×nh ®é nhËn thøc hiÓu biÕt vÒ mäi mÆt cßn h¹n chÕ, nªn
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt mong thÇy c« gi¸o gãp ý ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn
thiÖn h¬n.

2

B. Néi dung
Ch¬ng I
Sù nhËn thøc vÒ lùc lîng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n
xuÊt vµ qui luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh
chÊt
vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt.

I/ §«i nÐt vÒ lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n
xuÊt.
1. Lùc lîng s¶n xuÊt lµ g×?
Lùc lîng s¶n xuÊt lµ toµn bé nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt do x· héi t¹o ra, tríc
hÕt lµ c«ng cô lao ®éng vµ nh÷ng ngêi lao ®éng víi kinh ngiÖm vµ thãi
quen lao ®éng nhÊt ®Þnh ®· sö dông nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt ®ã ®Ó t¹o ra cña
c¶i vËt chÊt cho x· héi.
Tõ thùc tr¹ng ®ã lý luËn vÒ lùc lîng s¶n xuÊt cña x· héi ®îc C.M¸c nªu
lªn vµ ph¸t triÓn m...
PhÇn ®Çu
Loµi ngêi ®· ti qua n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lµ: Ngun thuû,
chm h÷u lÖ, héi phong kn, , t n c nga x· héi chñ nghÜa. T
duy ph¸t triÓn, nhËn thøc cña con ngêi kh«ng dõng l¹i ë mét c. khi
n xuÊt c yÕu ng i lîm n b¾t, tr×nh ®é khoa c thuËt c hËu
th× ny nay tr×nh ®é khoa häc ®¹t tíi møc tét ®Ønh. Kng Ýt c¸c n khoa
c,c n nghiªnu ®æ søc ng cho c¸c vÊn ®Ò nµy cô t lµ nhËn
thøc con ngêi, tron®ã trt c. i ba trêng pi trong ch ph¸t triÓn
a m×nh c nghÜa duy vËt, c nghÜa duy t©m trêng ph¸i nhÞ ngun
luËn. Nhng ®Òu thèng nhÊt r»ng thùc ct cña triÕt c ®ã lµ tng
nhÊt bn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt i lùc lîng n xuÊt nh thèng nhÊt
gi÷a hai t ®èi lËp t¹o nªn chØnh thÓ cña nÒn s¶n xuÊt héi. T¸c ®éng
qua l¹i biÖn cng gi÷a lùc lîng s¶n xt víi quan hÖ s¶n xt ®îc m¸c vµ
¡nghen kh¸i qu¸t tnh qui luËt phï hîp ga quan hÖ s¶n xt víi
c ng s¶n xt. Tõ nh÷ng lý ln trªn ®a M¸c - ¡nghen n lªn ®Ønh cao
trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. Kh«ng chØ trªn ph¬ng diÖn triÕt häc chÝnh trÞ
kinh tÕ c c nghÜa céng sn khoa c. Díi nh÷ng nh tc møc
®é kc nhau, dï con ngêi ý tc c ®é kc nhau, dï con ngêi ý
thøc ®îc hay kh«ng th× nhËn thøc cña hai «ng qui luËt vÉn xuyªn suèt
ch pt triÓn.
BiÖn cng quan hÖ n xuÊt víi c lîng s¶n xt o ®u kiÖn cho
sinh viªn nãi chung t«i nãi riªng cã ®îc mét nhËn thøc s¶n xuÊt x·
i. §ång ti më mang ®îc nhiÒu lÜnh vùc vÒ kinh tÕ. Ty ®îc vÞ trÝ, ý
nga cña . T«i m¹nh d¹n ®a ra nn ®Þnh cña m×nh vÒ ®Ò tµi "Quan
biÖn chøng ga lùc lîng n xt vµ quan n xt. vËn ng a
§¶ng ta trong ®êng lèi ®æi i ë ViÖt Nam"
1
TL Triết: Quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TL Triết: Quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX 9 10 316