Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và XH 

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1128 lần   |   Lượt tải: 1 lần
môc lôc
môc

trang

phÇn më ®Çu

1

• VÊn ®Ò lµ g×?

1

• Môc ®Ých cña ®Ò tµi

2

phÇn chÝnh
1. C¬ së lÝ luËn

3

1.1. C¸c kh¸i niÖm

3

1.2. Mèi quan hÖ biªn chøng gi÷a tù nhiªn vµ x· héi

3

1.2.1. X· héi - bé phËn ®Æc thï cña tù nhiªn

3

1.2.2. Tù nhiªn - Con ngêi - X· héi n»m trong

4

mét chØnh thÓ thèng nhÊt
1.2.3. Tù nhiªn - nÒn t¶ng cña x· héi

5

1.2.4. T¸c ®éng cña x· héi ®Õn tù nhiªn

5

1.2.5. Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn mèi quan hÖ gi÷a

6

tù nhiªn vµ x· héi
1.2.6. M«i trêng - vÊn ®Ò cña chóng ta

7

2. VÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng hiÖn nay ë ViÖt Nam

7

2.1. Kh¸i qu¸t vÒ m«i trêng vµ c¸c nguån tµi nguyªn cña

7

ViÖt Nam
2.1.1. Tµi nguyªn ®Êt ViÖt Nam

12

2.1.2. Tµi nguyªn níc ViÖt Nam

12

2.1.3. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n ViÖt Nam

13

2.1.4. M«i trêng vµ tµi nguyªn biÓn ViÖt Nam

13

2.1.5. Tµi nguyªn rõng vµ ®a d¹ng sinh häc

13

2.1.6. VÊn ®Ò m«i trêng ë ViÖt Nam

15

2.2. Nh×n ra thÕ giíi - Nh÷ng bµi häc

17
1

2.2.1. VÊn ®Ò m«i trêng trªn thÕ giíi

17

2.2.2. ThÕ giíi hµnh ®éng - Lèi tho¸t

18

2.3. ViÖt Nam hµnh ®éng

20

phÇn kÕt

22

tµi liÖu tham kh¶o

23

2

phÇn chÝnh
VÊn ®Ò lµ g×?
Tr¸i §Êt mét hµnh tinh k× diÖu vµ kh¸c biÖt. Nã kh¸c víi mäi hµnh tinh kh¸c
ë chç nã cã sù sèng vµ nã lµ ng«i nhµ duy nhÊt cña chóng ta. Sù sèng trªn Tr¸i
§Êt ®· b¾t ®Çu tõ nh÷ng thµnh phÇn nhá bÐ nhÊt. Sù sèng Êy ®· ph¸t triÓn lªn
ngµy mét lín m¹nh. ThÕ råi con ngêi xuÊt hiÖn. KÓ tõ lóc Êysù sèng trªn Tr¸i
§Êt ®· thùc kh¸c tríc. Con ngêi ®· lµm biÕn ®æi thÕ giíi xung quanh hä mét
c¸ch m¹nh mÏ h¬n bÊt k× sinh vËt nµo kh¸c cïng tån t¹i trªn Tr¸i §Êt nµy. §iÒu
g× ®· lµm cho hä cã ®îc kh¶ n¨ng ®ã - ®ã lµ t duy ®Ó hµnh ®éng.
Mét trong sè nh÷ng vÊn ®Ò lµm cho con ngêi ph¶i t duy nhiÒu nhÊt, cã lÞch
sö l©u dµi nhÊt lµ mèi quan hÖ gi÷a tù nhiªn vµ x· héi. Tù nhiªn vµ x· héi lµ hai
kh¸i niÖm lín nhÊt vµ gÇn gòi nhÊt víi con ngêi. Con ngêi ®ång thêi tån t¹i vµ
lµ s¶n phÈm cña tù nhiªn vµ x· héi do ®ã con ngêi quan t©m ®Õn hai thùc thÓ
nµy lµ lÏ ®¬ng nhiªn.
KÓ tõ khi ra ®êi quan ®iÓm vÒ mèi quan hÖ nµy ®· thay ®æi kh¸ nhiÒu.
Trong mét thêi gian rÊt dµi hai kh¸i niÖm nµy ®· ®îc ®em ®èi lËp nhau, theo
quan ®iÓm ®ã tù nhiªn vµ x· héi hoµn toµn t¸ch rêi nhau, kh«ng liªn quan ®Õn
nhau. Quan ®iÓm nµy ngµy nay vÉn cßn tån t¹i trong quan ®iÓm nhiÒu ngêi ®·
dÉn ®Õn nhiÒu hµnh vi ph¸ hñy thiªn nhiªn mµ hä kh«ng biÕt r»ng ®ang ph¸ hñy
t¬ng lai chÝnh con em m×nh.
Quan niÖm nµy qu¶ lµ mét sai lÇm lín, thc tÕ vµ lÝ luËn khoa häc ®Òu
chøng tá r»ng tù nhiªn vµ x· héi cã mèi quan hÖ c...
môc lôc
môc trang
phÇn më ®Çu 1
VÊn ®Ò lµ g×? 1
Môc ®Ých cña ®Ò tµi 2
phÇn chÝnh
1. C¬ së lÝ luËn 3
1.1. C¸c kh¸i niÖm 3
1.2. Mèi quan hÖ biªn chøng gi÷a tù nhiªn vµ x· héi 3
1.2.1. X· héi - bé phËn ®Æc thï cña tù nhiªn 3
1.2.2. Tù nhiªn - Con ngêi - X· héi n»m trong 4
mét chØnh thÓ thèng nhÊt
1.2.3. Tù nhiªn - nÒn t¶ng cña x· héi 5
1.2.4. T¸c ®éng cña x· héi ®Õn tù nhiªn 5
1.2.5. Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn mèi quan hÖ gi÷a 6
tù nhiªn vµ x· héi
1.2.6. M«i trêng - vÊn ®Ò cña chóng ta 7
2. VÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng hiÖn nay ë ViÖt Nam 7
2.1. Kh¸i qu¸t vÒ m«i trêng vµ c¸c nguån tµi nguyªn cña 7
ViÖt Nam
2.1.1. Tµi nguyªn ®Êt ViÖt Nam 12
2.1.2. Tµi nguyªn níc ViÖt Nam 12
2.1.3. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n ViÖt Nam 13
2.1.4. M«i trêng vµ tµi nguyªn biÓn ViÖt Nam 13
2.1.5. Tµi nguyªn rõng vµ ®a d¹ng sinh häc 13
2.1.6. VÊn ®Ò m«i trêng ë ViÖt Nam 15
2.2. Nh×n ra thÕ giíi - Nh÷ng bµi häc 17
1
TL Triết: Quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và XH  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và XH  - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
TL Triết: Quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và XH  9 10 745