Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quan hệ lượng - chất, nhân - quả và thực trạng của nền KT VN trước xu thế toàn cầu hoá

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
- PhÇn më ®Çu
- PhÇn néi dung
I- C¬ së lý luËn triÕt häc dïng lµm tiÒn ®Ò lý luËn cho ®Ò tµi.
1. Nguyªn t¾c ph¬ng ph¸p luËn cña qui luËt lîng- chÊt.
2. Nguyªn t¾c ph¬ng ph¸p luËn cña mèi quan hÖ nguyªn nh©n- kÕt qu¶.
II-

VËn dông nguyªn lý triÕt häc ®Ó ph©n tÝch, lµm râ thùc tr¹ng cña nÒn
kinh tÕ ViÖt Nam tríc xu thÕ toµn cÇu ho¸.

III-

Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ.

- PhÇn kÕt luËn

Lêi më ®Çu
Kinh tÕ lµ ngµnh kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña mäi quèc gia trªn thÕ giíi. ChÝnh v×
thÕ, nã chiÕm mét vai trß quan träng trong hÖ thèng nhµ níc cña mçi quèc gia.
Kh«ng chØ cã vËy, lÜnh vùc kinh tÕ cßn ¶nh hëng ®Õn mäi mÆt cña ®êi sèng x·
héi nh: chÝnh trÞ, v¨n ho¸, m«i trêng... Do cã vai trß quan träng nh vËy nªn mçi
mét thay ®æi dï lín hay nhá cña ngµnh kinh tÕ ®Òu ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn
chung cña mét quèc gia.
Ngµy nay, xu thÕ toµn cÇu ho¸ ®ang lµ mét ®Ò tµi thu hót nhiÒu sù chó ý vµ
gÇn ®©y hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt - Mü ®· ®îc th«ng qua t¹o thªm nhiÒu c¬ héi
cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë níc ta nhng ®ång thêi ®©y còng lµ mét th¸ch thøc lín
®èi víi nÒn kinh tÕ cßn ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nh níc ta ,v× hiÖn nay cã
thÓ nãi c«ng nghÖ vµ kü thuËt cña ta cßn ®i chËm h¬n so víi thÕ giíi vµ chóng ta
buéc ph¶i cã nh÷ng ®æi míi trong cung c¸ch s¶n xuÊt, qu¶n lý , ®Çu t ®óng híng ...
Bµi tiÓu luËn nµy ®· gióp em häc hái ®îc rÊt nhiÒu trong viÖc rÌn luyÖn c¸ch
viÕt, c¸ch diÔn gi¶i mét vÊn ®Ò vµ trau dåi kh¶ n¨ng t duy. Song do ®©y lµ bµi
tiÓu luËn ®Çu tiªn cho nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vÒ néi dung còng
nh h×nh thøc. KÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o söa ch÷a vµ gãp ý ®Ó tiÓu luËn cã thÓ
hoµn thiÖn h¬n.

Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n !

PhÇn néi dung
I- C¬ së lý luËn triÕt häc dïng lµm tiÒn ®Ò lý luËn cho ®Ò tµi
1 - Q uy luËt lîng- chÊt
Muèn hiÓu thÊu ®¸o qui luËt lîng- chÊt th× tríc hÕt ph¶i t×m hiÓu xem thÕ nµo
lµ lîng, thÕ nµo lµ chÊt. Trong gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c- Lªnin, kh¸i niÖm vÒ chÊt
vµ lîng ®îc dÞnh nghi· nh sau:” chÊt lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ tÝnh
qui ®Þnh kh¸ch quan vèn cã cña sù vËt vµ hiÖn tîng, lµ sù thèng nhÊt h÷u c¬ cña
c¸c thuéc tÝnh lµm cho nã lµ nã chø kh«ng ph¶i c¸i kh¸c”. Cßn”lîng lµ mét
ph¹m trï triÕt häc ®Ó chØ tÝnh qui ®Þnh vèn cã cña sù vËt biÓu thÞ sè lîng, qui
m«,tr×nh ®é, nhÞp ®iÖu cña sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña sù vËt còng nh cña c¸c
thuéc tÝnh cña nã”.
BÊt k× sù vËt, hiÖn tîng nµo còng cã chÊt vµ lîng. Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ
ph¸t triÓn, chÊt vµ lîng cña sù vËt còng biÕn ®æi. Sù thay ®æi cña lîng vµ cña
chÊ...
Môc lôc
- PhÇn më ®Çu
- PhÇn néi dung
I- C¬ së lý luËn triÕt häc dïng lµm tiÒn ®Ò lý luËn cho ®Ò tµi.
1. Nguyªn t¾c ph¬ng ph¸p luËn cña qui luËt lîng- chÊt.
2. Nguyªn t¾c ph¬ng ph¸p luËn cña mèi quan hÖ nguyªn nh©n- kÕt qu¶.
II- VËn dông nguyªn triÕt häc ®Ó ph©n tÝch, lµm thùc tr¹ng cña nÒn
kinh tÕ ViÖt Nam tríc xu thÕ toµn cÇu ho¸.
III- Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ.
- PhÇn kÕt luËn
TL Triết: Quan hệ lượng - chất, nhân - quả và thực trạng của nền KT VN trước xu thế toàn cầu hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quan hệ lượng - chất, nhân - quả và thực trạng của nền KT VN trước xu thế toàn cầu hoá - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TL Triết: Quan hệ lượng - chất, nhân - quả và thực trạng của nền KT VN trước xu thế toàn cầu hoá 9 10 282