Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1540 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LV: Hoµn thiÖn chiÕn lîc Marketing th©m nhËp thÞ trêng than NhËt B¶n t¹i c«ng ty xuÊt nhËp
khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ-Coalimex.
SV: §ç ThÞ B×nh – K35 E2

Ch¬ng 1:
Mét sè lÝ luËn c¬ b¶n vÒ chiÕn lîc th©m nhËp thÞ
trêng quèc tÕ cña doanh nghiÖp
Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ chiÕn lîc vµ qu¶n

1.1.

trÞ chiÕn lîc

1.1.1.

ChiÕn lîc, chÝnh s¸ch vµ chiÕn thuËt:
 C¸c chiÕn lîc (strategies):

Trong nhiÒu n¨m, giíi qu©n sù thêng dïng thuËt ng÷ chiÕn luîc theo nghÜa c¸c
kÕ ho¹ch lín, ®îc khëi th¶o trªn c¬ së tin ch¾c c¸i g× ®èi phu¬ng cã thÓ lµm hoÆc
kh«ng thÓ lµm. Trong khi thuËt ng÷ “chiÕn luîc” vÉn bao hµm ý nghÜa c¹nh
tranh nh thêng lÖ th× c¸c nhµ qu¶n lÝ dïng nã ngµy cµng nhiÒu ®Ó ph¶n ¸nh
nh÷ng lÜnh vùc réng lín trong ho¹t ®éng doanh nghiÖp.
Mét chiÕn lîc lµ mét sù cam kÕt nh»m thùc hiÖn mét tËp hîp c¸c hµnh ®éng nµy
chø kh«ng ph¶i c¸c hµnh ®éng kh¸c.
Hay: ChiÕn lîc lµ mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng tæng qu¸t híng tíi viÖc ®¹t ®îc
nh÷ng môc tiªu cô thÓ.
Nãi chung, thuËt ng÷ chiÕn lîc thêng ®îc dïng theo 3 ý nghÜa phæ biÕn nhÊt lµ:
(1) C¸c ch¬ng tr×nh hµnh ®éng tæng qu¸t vµ sù triÓn khai c¸c nguån lùc quan
träng ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu toµn diÖn, (2) Ch¬ng tr×nh c¸c môc tiªu cña mét tæ
chøc vµ nh÷ng thay ®æi cña nã, c¸c nguån lùc ®îc sö dông ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc
tiªu nµy, c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh viÖc thu thËp, sö dông vµ bè trÝ c¸c nguån lùc
nµy; vµ (3) X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu dµi h¹n c¬ b¶n cña mét doanh nghiÖp vµ lùa
chän c¸c ®êng lèi ho¹t ®éng vµ ph©n bè c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®îc c¸c
môc tiªu nµy.
C¸c chiÕn lîc cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c vÊn ®Ò lµm nh thÕ nµo gåm: lµm
thÕ nµo ph¸t triÓn kinh doanh, lµm thÕ nµo tho¶ m·n c¸c kh¸ch hµng, lµm thÕ nµo
c¹nh tranh thµnh c«ng víi ®èi thñ, lµm thÕ nµo ®¸p øng víi c¸c ®iÒu kiÖn thÞ trêng thay ®æi, lµm thÕ nµo qu¶n lÝ ®îc tõng bé phËn chøc n¨ng cña doanh nghiÖp
vµ lµm thÕ nµo ®¹t ®îc c¸c môc tiªu chiÕn lîc vµ tµi chÝnh.
Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ
m¹i

1

Trêng ®¹i häc th ¬ng

LV: Hoµn thiÖn chiÕn lîc Marketing th©m nhËp thÞ trêng than NhËt B¶n t¹i c«ng ty xuÊt nhËp
khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ-Coalimex.
SV: §ç ThÞ B×nh – K35 E2

Trong thùc tÕ, hÇu hÕt c¸c chiÕn lîc, nhÊt lµ trong kinh doanh, ®Òu phï hîp víi
quan ®iÓm truyÒn thèng cña nhµ qu¶n trÞ qu©n sù khi xem xÐt c¶ c¸c vÊn ®Ò c¹nh
tranh, tøc lµ: trong chiÕn luîc kinh doanh còng cã c¶ ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cña kh¸i
niÖm chiÕn lîc qu©n sù truyÒn thèng: (1) C¸c ®èi thñ, (2) Mét thÞ trêng kh«ng ®ñ
lín ®Ó tho¶ m·n tÊt c¶ c¸c nhµ s¶n xuÊt tham gia c¹nh tranh, vµ (3) Mét kÏ hë ®Ó
mét ...
LV: Hoµn thiÖn chiÕn lîc Marketing th©m nhËp thÞ trêng than NhËt B¶n t¹i c«ng ty xuÊt nhËp
khÈu vµ hîp t¸c quèc tÕ-Coalimex. SV: §ç ThÞ B×nh K35 E2
Ch¬ng 1
Mét sè lÝ luËn c¬ b¶n vÒ chiÕn lîc th©m nhËp thÞ
trêng quèc tÕ cña doanh nghiÖp
1.1. Mét kh¸i niÖm b¶n chiÕn lîc qu¶n
trÞ chiÕn lîc
 
 
 !
"#$"%&'(%)!*$+,(-./0
"1./2"34567 /8 #
  9*!/&:-/;/$.,&!
5<#$< 9,2
Mét chiÕn lîc/< "=9<,,!/$</;
>"1,&!/$<"!2
? ;ChiÕn lîc/<(*/$<@!59$#$
A'A.2
B-chiÕn lîc$C8 ,@7D/
EFGH!(*/$<@!5/." !I 
J$.$#$!A'/9EKGH(*!A'L <@
>5/ ;$@L -!I$MA$.$#$!A
'/;!:!$/59,MA5/7+:!I
/;N5/ECGO!$P!A'/#(7&L < 9,5/
J!$+#$<5/,7+!IQ$.$#$!
A'/;2
H!L  9,7 I!5D$lµm nh thÕ/I/
/,!." //&R!"!///
# /15$+L//$!,>5!$"9PS
 ;$@//&:$T7<,>L  9,
5///$#$!A'5//:2
Khoa Th¬ng M¹i Quèc TÕ Trêng ®¹i häc th¬ng
m¹i
F
TL Triết: Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quản trị chiến lược - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
TL Triết: Quản trị chiến lược 9 10 950