Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quy hoạch sử dụng đất tại xã Tam Hiệp - Thanh Trì - HN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1552 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Sinh viªn: Lª Sü H¶i

Lêi nãi ®Çu
Qua h¬n mêi n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã mét bé mÆt thay ®æi
râ nÐt. §Ó ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc cã nhiÒu vÊn ®Ò bøc thiÕt cÇn
ph¶i ®Æt ra, trong ®ã cã vÊn ®Ò quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt.
Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai nãi chung vµ quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng th«n nãi
riªng lµ qu¸ tr×nh bè trÝ, s¾p xÕp c¸c lo¹i ®Êt ®ai cho c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc trªn ®Þa
bµn n«ng th«n mét c¸ch hîp lý nhÊt. Nã lµ mét kh©u trong quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi, lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®îc tríc khi ®a ra c¸c ch¬ng tr×nh, kÕ
ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n ë níc ta.
Quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng th«n nã gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng m©u thuÉn gi÷a c¸c
lo¹i ®Êt, x¸c ®Þnh c¬ cÊu hîp lý sö dông ®Êt n«ng th«n. MÆt kh¸c cã thÓ kÕt hîp hµi hoµ
lîi Ých tríc m¾t víi lîi Ých l©u dµi, gióp cho qu¸ tr×nh sö dông ®Êt n«ng th«n ®Çy ®ñ, tiÕt
kiÖm vµ hiÖu qu¶ cao h¬n.
Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt n«ng th«n cã ý nghÜa hÕt søc quan träng gãp
phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc nãi chung còng nh tõng vïng, tõng ®Þa ph¬ng
vµ c¸c ®¬n vÞ c¬ së. Quy ho¹ch sö dông ®Êt n«ng th«n lµ c¨n cø kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó
quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua thêi gian thùc tËp t¹i phßng
§Þa chÝnh - Nhµ ®Êt huyÖn Thanh tr×, ®îc sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o Hoµng Cêng vµ c¸n
bé ®Þa chÝnh cña huyÖn, x·. Em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Quy ho¹ch sö dông
®Êt x· Tam HiÖp - Thanh Tr× - Hµ Néi.

Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh

1 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Sinh viªn: Lª Sü H¶i

§Ò tµi ngoµi phÇn lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn cßn néi dung chia lµm ba phÇn
nh sau:
PhÇn I: C¬ së lý luËn cña quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai
PhÇn II: Ph¬ng híng quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai x· Tam HiÖp – Thanh Tr×Hµ Néi.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn ph¬ng ¸n quy ho¹c sö dông ®Êt x· Tam
HiÖp giai ®o¹n 2000-2020.

Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn trong qua tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi kh«ng
thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong nhËn ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c
b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®Æc biÖt lµ thÇy
Hoµng Cêng, cïng c¸c b¸c, c¸c c« t¹i c¬ quan n¬i thùc tËp ®· tËn t×nh gióp ®ì em
hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.

Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh

2 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Sinh viªn: Lª Sü H¶i

PhÇn I:

C¬ së lý luËn cña quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai
1. Vai trß vµ ý ngh...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Sinh viªn: Lª Sü H¶i
Lêi nãi ®Çu
Qua h¬n mêi n¨m ®æi míi, nÒn kinh níc ta ®· mét mÆt thay ®æi
nÐt. §Ó ph¸t triÓn kinh - héi cña ®Êt níc nhiÒu vÊn ®Ò bøc thiÕt cÇn
ph¶i ®Æt ra, trong ®ã cã vÊn ®Ò quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt.
Quy ho¹ch dông ®Êt ®ai nãi chung quy ho¹ch dông ®Êt n«ng th«n nãi
riªng qu¸ tr×nh trÝ, p xÕp c¸c lo¹i ®Êt ®ai cho c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc trªn ®Þa
bµn n«ng th«n mét c¸ch hîp nhÊt. mét kh©u trong quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t
triÓn kinh héi, mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®îc tríc khi ®a ra c¸c ch¬ng tr×nh,
ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n ë níc ta.
Quy ho¹ch dông ®Êt n«ng th«n gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng m©u thuÉn gi÷a c¸c
lo¹i ®Êt, x¸c ®Þnh c¬ cÊu hîp lý sö dông ®Êt n«ng th«n. MÆt kh¸c cã thÓ kÕt hîp hµi hoµ
lîi Ých tríc m¾t víi lîi Ých l©u dµi, gióp cho qu¸ tr×nh sö dông ®Êt n«ng th«n ®Çy ®ñ, tiÕt
kiÖm vµ hiÖu qu¶ cao h¬n.
Quy ho¹ch, ho¹ch dông ®Êt n«ng th«n ý nghÜa hÕt søc quan träng gãp
phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc nãi chung còng nh tõng vïng, tõng ®Þa ph¬ng
vµ c¸c ®¬n vÞ c¬ së. Quy ho¹ch dông ®Êt n«ng th«nn cø kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó
quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së.
NhËn thøc ®îcm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua thêi gian thùc tËp t¹i phßng
§Þa chÝnh - Nhµ ®Êt huyÖn Thanh tr×, ®îc gióp ®ì cña thÇy gi¸o Hoµng Cêng c¸n
®Þa chÝnh cña huyÖn, x·. Em ®· ®iu vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: Quy ho¹ch dông
®Êt x· Tam HiÖp - Thanh Tr× - Hµ Néi.
Bé m«n: Kinh tÕ-Qu¶ lý ®Þa chÝnh 1 Líp: Kinh tÕ-Qu¶n lý ®Þa chÝnh K39
TL Triết: Quy hoạch sử dụng đất tại xã Tam Hiệp - Thanh Trì - HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quy hoạch sử dụng đất tại xã Tam Hiệp - Thanh Trì - HN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
TL Triết: Quy hoạch sử dụng đất tại xã Tam Hiệp - Thanh Trì - HN 9 10 813