Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền KTTT

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn më ®Çu
Chóng ta ®· biÕt ®îc quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ quan träng nhÊt cña s¶n
xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ .Do ®ã mµ ë ®©u cã s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ th× ë ®ã
cã sù xuÊt hiÖn cu¶ quy luËt gi¸ trÞ.Mäi ho¹t ®éng cu¶ c¸c chñ thÓ kinh tÕ trong s¶n
xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ ®Òu chÞu sù t¸c ®éng cu¶ quy luËt nµy.Quy luËt gi¸ trÞ lµ
nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn khñng ho¶ng kinh tÕ chu k×,ph©n ho¸ giµu
nghÌo,nh÷ng cuéc c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh…ChÝnh v× thÕ chóng ta cÇn nghiªn
cøu vÒ quy luËt gi¸ trÞ,t×m hiÓu vai trß vµ t¸c ®éng cña nã tíi nÒn kinh tÕ,®Æc biÖt lµ
trong thêi k× ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cña níc ta hiÖn nay.
Bµi viÕt nµy chia thµnh 2 ch¬ng, bao gåm:
Ch¬ng I: C¬ së lÝ luËn vÒ quy luËt gi¸ trÞ vµ vai trß cña quy luËt gi¸ trÞ víi nÒn
kinh tÕ thÞ trêng.
Trong phÇn nµy sÏ tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt, c¬ b¶n nhÊt vÒ quy
luËt gi¸ trÞ, b¶n chÊt, vai trß quy luËt gi¸ trÞ vµ néi dung cña quy luËt gi¸ trÞ.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng sù vËn dông quy luËt gi¸ trÞ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng
vµ gi¶i ph¸p nh»m vËn dông tèt h¬n quy luËt gi¸ trÞ ë níc ta thêi gian tíi.
Ch¬ng nµy sÏ nghiªn cøu cô thÓ sù vËn dông quy luËt gi¸ trÞ ë níc ta, c¸c ®Æc trng
vµ cÊu tróc nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta.
Em xin göi lêi ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TrÇn ViÖt TiÕn ®· híng dÉn gióp ®ì
em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Trong bµi viÕt cßn nhiÒu sai sãt mong thÇy chØ b¶o ®Ó em
rót kinh nghiÖm lÇn sau söa ch÷a. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Néi dung

1

CH¦¥NG 1: C¬ së lÝ luËn vÒ quy luËt gi¸ trÞ vµ vai trß cña
quy luËt gi¸ trÞ víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
1.1. Néi dung cu¶ quy luËt gi¸ trÞ vµ sù vËn ®éng cña quy

luËt gi¸ trÞ
1.1.1

Kh¸i niÖm quy luËt gi¸ trÞ.

Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n nhÊt cu¶ s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸
.Chõng nµo cßn s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ th× chõng ®ã cßn quy luËt gi¸ trÞ.
1.1.2 Néi dung vµ sù vËn ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ.
Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ c¨n b¶n cña s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng
ho¸.Quy luËt gi¸ trÞ ®ßi hái viÖc s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ ph¶i dùa trªn c¬ së
hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt,cô thÓ lµ:
-Trong s¶n xuÊt th× hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt ph¶i phï hîpvíi hao phÝ lao ®éng x·
héi cÇn thiÕt.V× trong nÒn s¶n xuÊt hµng hãa ,vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan träng lµ hµng
hãa s¶n xuÊt ra cã b¸n ®îc hay kh«ng.§Ó cã thÓ b¸n ®îc th× hao phÝ lao ®éng ®Ó
s¶n xuÊt ra hµng hãa cu¶ c¸c chñ thÓ kinh doanh ph¶i phï hîp víi møc hao phÝ lao
®éng x· héi cã thÓ chÊp nhËn ®îc .Møc hao phÝ cµng thÊp th× hä cµng cã kh¶ n¨ng
ph¸t...
PhÇn më ®Çu
Chóng ta ®· biÕt ®îc quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh quan träng nhÊt cña s¶n
xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ .Do ®ã mµ ë ®©u cã s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ th× ë ®ã
cã sù xuÊt hiÖn cquy luËt gi¸ trÞ.Mäi ho¹t ®éng cu¶ c¸c chñ thÓ kinh tÕ trong s¶n
xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ ®Òu chÞu sù t¸c ®éng cquy luËt nµy.Quy luËt gi¸ trÞ
nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn khñng ho¶ng kinh chu k×,ph©n ho¸ giµu
nghÌo,nh÷ng cuéc c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh ChÝnh thÕ chóng ta cÇn nghiªn
cøu vÒ quy luËt gi¸ trÞ,t×m hiÓu vai trß vµ t¸c ®éng cña nã tíi nÒn kinh tÕ,®Æc biÖt lµ
trong thêi k× ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cña níc ta hiÖn nay.
Bµi viÕt nµy chia thµnh 2 ch¬ng, bao gåm:
Ch¬ng I: C¬ së lÝ luËn vÒ quy luËt gi¸ trÞ vµ vai trß cña quy luËt gi¸ trÞ víi nÒn
kinh tÕ thÞ trêng.
Trong phÇn nµy tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt, b¶n nhÊt quy
luËt gi¸ trÞ, b¶n chÊt, vai trß quy luËt gi¸ trÞ vµ néi dung cña quy luËt gi¸ trÞ.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng n dông quy luËt gi¸ t trong nÒn kinh thÞ trêng
vµ gi¶i ph¸p nh»m vËn dông tèt h¬n quy luËt gi¸ trÞ ë níc ta thêi gian tíi.
Ch¬ng nµy nghiªn cøuthÓ vËn dông quy luËt gi¸ trÞ ë níc ta, c¸c ®Æc trng
vµ cÊu tróc nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta.
Em xin göi lêi ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TrÇn ViÖt TiÕn ®· híng dÉn gióp ®ì
em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Trong bµi viÕt cßn nhiÒu sai sãt mong thÇy chØ b¶o ®Ó em
rót kinh nghiÖm lÇn sau söa ch÷a. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Néi dung
1
TL Triết: Quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền KTTT - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TL Triết: Quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền KTTT 9 10 169