Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quy luật lượng - chất

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
më ®Çu

Trong ®êi sèng hµng ngµy, ®»ng sau c¸c hiÖn tîng mu«n h×nh mu«n vÎ,
con ngêi dÇn dÇn nhËn thøc ®îc tÝnh trËt tù vµ mèi liªn hÖ cã tÝnh lÆp l¹i cña
c¸c hiÖn tîng, tõ ®ã h×nh thµnh nªn kh¸i niÖm “quy luËt”. Víi t c¸ch lµ
ph¹m trï cña lý luËn nhËn thøc, kh¸i niÖm “quy luËt” lµ s¶n phÈm cña t duy
khoa häc, ph¶n ¸nh sù liªn hÖ cña c¸c sù vËt vµ tÝnh chØnh thÓ cña chóng.
C¸c quy luËt cña tù nhiªn, cña x· héi còng nh cña t duy con ngêi ®Òu
mang tÝnh kh¸ch quan. Con ngêi kh«ng thÓ t¹o ra hoÆc tù ý xo¸ bã ®îc quy
luËt mµ chØ nhËn thøc vµ vËn dông nã trong thùc tiÔn.
Quy luËt “tõ nh÷ng thay ®æi vÒ lîng dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt vµ ngîc
l¹i” lµ mét trong ba quy luËt cña phÐp biÖn chøng duy vËt, nã cho biÕt ph¬ng
thøc cña sù vËn ®éng, ph¸t triÓn. NhËn thøc ®îc quy luËt nµy cã ý nghÜa rÊt
quan träng trong ho¹t ®éng thùc tiÔn khi chóng ta xem xÐt c¸c sù vËt, hiÖn tîng. NÕu nhËn thøc kh«ng ®óng quy luËt nµy sÏ dÉn ®Õn t tëng t¶ khuynh,
h÷u khuynh. T¶ khuynh lµ phñ nhËn sù tÝch luü vÒ lîng, muèn cã ngay sù
thay ®æi vÒ chÊt, cßn h÷u khuynh lµ khi chÊt ®· biÕn ®æi vît qu¸ giíi h¹n ®é
nhng kh«ng d¸m thùc hiÖn sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ chÊt.
Níc ta ®ang qu¸ ®é lªn CNXH, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn cña CNTB,
viÖc nhËn thøc ®óng ®¾n quy luËt lîng- chÊt sÏ cã ý nghÜa rÊt lín trong qu¸
tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN.
Trong ph¹m vi cña tiÓu luËn nµy, t«i xin ®îc tr×nh bµy nhøng c¬ së lý
luËn chung vÒ néi dung cña quy luËt lîng- chÊt, trªn c¬ së ®ã rót ra ý nghÜa
thùc tiÔn cña viÖc nhËn thøc quy luËt nµy, sù vËn dông quy luËt nµy ®Ó ph¸t
triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt nam.

1

"Ph©n tÝch néi dung qui luËt tõ nh÷ng thay ®æi vÒ lîng dÉn ®Õn sù
thay ®æi vÒ chÊt vµ ngîc l¹i. ViÖc nhËn thøc vµ vËn dông vµo trong ho¹t
®éng thùc tiÔn cña anh chÞ vµo trong ho¹t ®éng thùc tiÔn"
KÕt cÊu cña tiÓu luËn gåm 3 phÇn:
PhÇn më ®Çu
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cña quy luËt, tõ nh÷ng thay ®æi vÒ lîng
dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt vµ ngîc l¹i.
PhÇn II: VËn dông vµo qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt nam.
PhÇn KÕt luËn.
Do tr×nh ®é nhËn thøc vÒ vÊn ®Ò nµy nªn tiÓu luËn kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng nhËn xÐt gãp ý cña c« gi¸o.

2

PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cña quy luËt tõ nh÷ng thay ®æi vÒ
lîng dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt vµ ngîc l¹i

Quy luËt nh÷ng thay ®æi vÒ lîng dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt vµ ngîc l¹i
lµ mét trong nh÷ng quy luËt c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng duy vËt. Quy luËt
nµy...
më ®Çu
Trong ®êi sèng hµng ngµy, ®»ng sau c¸c hiÖn tîng mu«n h×nh mu«n vÎ,
con ngêi dÇn dÇn nhËn thøc ®îc tÝnh trËt tù vµ mèi liªn hÖ cã tÝnh lÆp l¹i cña
c¸c hiÖn tîng, ®ã h×nh thµnh nªn kh¸i niÖm “quy luËt”. Víi t c¸ch
ph¹m trï cña lý luËn nhËn thøc, kh¸i niÖm “quy luËt” s¶n phÈm cña t duy
khoa häc, ph¶n ¸nh sù liªn hÖ cña c¸c sù vËt vµ tÝnh chØnh thÓ cña chóng.
C¸c quy luËt cña nhiªn, cña héi còng nh cña t duy con ngêi ®Òu
mang tÝnh kh¸ch quan. Con ngêi kh«ng thÓ t¹o ra hoÆc ý xo¸ ®îc quy
luËt mµ chØ nhËn thøc vµ vËn dông nã trong thùc tiÔn.
Quy luËt “tõ nh÷ng thay ®æi vÒ lîng dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ chÊt vµ ngîc
l¹i” lµ mét trong ba quy luËt cña phÐp biÖn chøng duy vËt, nã cho biÕt ph¬ng
thøc cña vËn ®éng, ph¸t triÓn. NhËn thøc ®îc quy luËt nµy ý nghÜa rÊt
quan träng trong ho¹t ®éng thùc tiÔn khi chóng ta xem xÐt c¸c vËt, hiÖn t-
îng. NÕu nhËn thøc kh«ng ®óng quy luËt nµy dÉn ®Õn t tëng khuynh,
h÷u khuynh. khuynh phñ nhËn tÝch luü lîng, muèn ngay
thay ®æi chÊt, cßn h÷u khuynh khi chÊt ®· biÕn ®æi vît qu¸ giíi h¹n ®é
nhng kh«ng d¸m thùc hiÖn sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ chÊt.
Níc ta ®ang qu¸ ®é lªn CNXH, qua giai ®o¹n ph¸t triÓn cña CNTB,
viÖc nhËn thøc ®óng ®¾n quy luËt lîng- chÊt ý nghÜa rÊt lín trong qu¸
tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN.
Trong ph¹m vi cña tiÓu luËn nµy, t«i xin ®îc tr×nh bµy nhøng
luËn chung néi dung cña quy luËt lîng- chÊt, trªn ®ã rót ra ý nghÜa
thùc tiÔn cña viÖc nhËn thøc quy luËt nµy, vËn dông quy luËt nµy ®Ó ph¸t
triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë ViÖt nam.
1
TL Triết: Quy luật lượng - chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quy luật lượng - chất - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TL Triết: Quy luật lượng - chất 9 10 282