Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quy luật mâu thuẫn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi lµm
Quy luËt m©u thuÉn lµ quy luËt quan träng nhÊt cña phÐp biÖn chøng
duy vËt lµ h¹t nh©n cña phÐp biÖn chøng duy vËt v× nã v¹ch ra nguån gèc ®éng
lùc cña sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña thÕ giíi kh¸ch quan vµ v× nã lµ ch×a kho¸
lµ c¬ së gióp chóng ta n¾m v÷ng thùc chÊt cña tÊt c¶ c¸c quy luËt vµ ph¹m
trï cña phÐp biÖn chøng duy vËt.
1-Néi dung quy luËt
a) M©u thuÉn: Lµ hiÖn tîng kh¸ch quan vµ phæ biÕn. M©u thuÉn lµ mèi
liªn hÖ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp trong cïng mét sù vËt.
MÆt ®èi lËp lµ nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh cã xu hø¬ng ph¸t triÓn ngîc chiÒu nhau, tån t¹i trong cïng mét sù vËt hiÖn tîng t¸c ®éng biÖn chøng
víi nhau lµm cho sù vËt ph¸t triÓn.
M©u thuÉn lµ hiÖn tîng kh¸ch quan vµ phæ biÕn
M©u thuÉn lµ kh¸ch quan cã nghÜa lµ m©u thuÉn lµ c¸i vèn cã ë mäi sù
vËt hiÖn tîng. M©u thuÉn h×nh thµnh ph¸t triÓn lµ do cÊu tróc tù th©n bªn trong
cña sù vËt quy ®Þnh nã kh«ng phô thuéc vµo bÊt kú mét lùc lîng siªu tù nhiªn
nµo vµ kh«ng phô thuéc vµo ý chÝ chñ quan cña con ngêi.
M©u thuÉn lµ hiÖn tîng phæ biÕn cã nghÜa lµ m©u thuÉn tån t¹i trong tÊt
c¶ c¸c lÜnh vùc tù nhiªn, x· héi vµ t duy. M©u thuÉn tån t¹i tõ khi sù vËt xuÊt
hiÖn cho ®Õn khi kÕt thóc. M©u thuÉn tån t¹i ë mäi kh«ng gian, thêi gian, mäi
giai ®o¹n ph¸t triÓn. M©u thuÉn nµy mÊt ®i th× m©u thuÉn kh¸c l¹i h×nh thµnh.
Trong mçi sù vËt kh«ng ph¶i chØ cã mét m©u thuÉn mµ cã thÓ cã nhiÒu m©u
thuÉn v× sù trong cïng mét lóc cã thÓ cã nhiÒu mÆt ®èi lËp.
Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ kh¸c nhau, m©u thuÉn thÓ hiÖn ra díi
nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng vµ phong phó kh¸c nhau:
+ M©u thuÉn bªn trong vµ m©u thuÉn bªn ngoµi.
+ M©u thuÉn c¬ b¶n vµ m©u thuÉn kh«ng c¬ b¶n
+ M©u thuÉn chñ yÕu vµ m©u thuÉn thø yÕu
+ M©u thuÉn ®èi kh¸ng vµ kh«ng ®èi kh¸ng.

1

CÇn chó ý: Trong t duy th«ng thêng khi nãi ®Õn hai mÆt ®èi lËp lµ nãi
lªn m©u thuÉn. Cßn trong t duy biÖn chøng, kh«ng ph¶i hai mÆt ®èi lËp nµo
còng t¹o nªn m©u thuÉn mµ chØ nh÷ng mÆt ®èi lËp t¸c ®éng biÖn chngs víi
nhau t¹o nªn sù vËt hiÖn tîng vµ t¹o lªn sù ph¸t triÓn míi ®îc gäi lµ m©u
thuÉn- m©u thuÉn biÖn chøng.
b)C¸c mÆt ®èi lËp cña m©u thuÉn võa thèng nhÊt võa ®Êu tranh víi
nhau.
Sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp lµ sù n¬ng tùa, rµng buéc quy ®Þnh
lÉn nhau lµm tiÒn ®Ò tån t¹i cho nhau cña c¸c mÆt ®èi lËp. Kh«ng cã sù thèng
nhÊt cña c¸c mÆt ®ãi lËp th× kh«ng t¹o ra sù vËt.
Theo nghÜa hÑp sù thèng nhÊt lµ sù ®ång nhÊt, phï hîp ngang nhau cña
hai mÆt ®èi lËp ®ã lµ tr¹ng th¸i c©n b»ng cña m©u thuÉn..
Sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp lµ t¹m thêi t¬ng ®èi...
Bµi lµm
Quy luËt m©u thuÉn quy luËt quan träng nhÊt cña pp biÖn chøng
duy vËt lµ h¹t nh©n cña phÐp biÖn chøng duy vËt v× nã v¹ch ra nguån gèc ®éng
lùc cña vËn ®éng ph¸t triÓn cña thÕ giíi kh¸ch quan ch×a kho¸
gióp chóng ta n¾m v÷ng thùc chÊt cña tÊt c c¸c quy luËt vµ ph¹m
trï cña phÐp biÖn chøng duy vËt.
1-Néi dung quy luËt
a) M©u thuÉn: Lµ hiÖn tîng kh¸ch quan vµ phæ biÕn. M©u thuÉn lµ mèi
liªn hÖ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c mÆt ®èi lËp trong cïng mét sù vËt.
MÆt ®èi lËp lµ nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh xu hø¬ng ph¸t triÓn ng-
îc chiÒu nhau, tån t¹i trong cïng mét sù vËt hiÖn tîng t¸c ®éng biÖn chøng
víi nhau lµm cho sù vËt ph¸t triÓn.
M©u thuÉn lµ hiÖn tîng kh¸ch quan vµ phæ biÕn
M©u thuÉn lµ kh¸ch quan cã nghÜa lµ m©u thuÉn lµ c¸i vèn cã ë mäi sù
vËt hiÖn tîng. M©u thuÉn h×nh thµnh ph¸t triÓn lµ do cÊu tróc tù th©n bªn trong
cña sù vËt quy ®Þnh nã kh«ng phô thuéc vµo bÊt kú mét lùc lîng siªu tù nhiªn
nµo vµ kh«ng phô thuéc vµo ý chÝ chñ quan cña con ngêi.
M©u thuÉn lµ hiÖn tîng phæ biÕn cã nghÜa lµ m©u thuÉn tån t¹i trong tÊt
c¸c lÜnh vùc nhiªn, x· héi t duy. M©u thuÉn tån t¹i tõ khi vËt xuÊt
hiÖn cho ®Õn khi kÕt thóc. M©u thuÉn tån t¹i ë mäi kh«ng gian, thêi gian, mäi
giai ®o¹n ph¸t triÓn. M©u thuÉn nµy mÊt ®i th× m©u thuÉn kh¸c l¹i nh thµnh.
Trong mçi sù vËt kh«ng ph¶i chØ cã mét m©u thuÉn mµ cã t cã nhiÒu m©u
thuÉn v× sù trong cïng mét lóc cã thÓ cã nhiÒu mÆt ®èi lËp.
Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thÓ kh¸c nhau, m©u thuÉn thÓ hiÖn ra díi
nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng vµ phong phó kh¸c nhau:
+ M©u thuÉn bªn trong vµ m©u thuÉn bªn ngoµi.
+ M©u thuÉn c¬ b¶n vµ m©u thuÉn kh«ng c¬ b¶n
+ M©u thuÉn chñ yÕu vµ m©u thuÉn thø yÕu
+ M©u thuÉn ®èi kh¸ng vµ kh«ng ®èi kh¸ng.
1
TL Triết: Quy luật mâu thuẫn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quy luật mâu thuẫn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TL Triết: Quy luật mâu thuẫn 9 10 791