Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quy trình NK thiết bị toàn bộ ở cty XNK toàn bộ và kỹ thuật

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1201 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa Th¬ng m¹i

Lêi Nãi §Çu
Hoµ cïng víi xu thÕ khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ vÒ hîp t¸c kinh tÕ ®ang
næi tréi, víi sù ph¸t triÓn m¹nh cña kinh tÕ thÞ trêng, víi tÝnh phô thuéc lÉn nhau
vÒ kinh tÕ vµ th¬ng m¹i gi÷a c¸c quèc gia ®ang ngµy cµng s©u s¾c, ViÖt nam ®·
vµ ®ang kh«ng ngõng cè g¾ng ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc ®a nÒn kinh tÕ hoµ nhËp vµo sù n¨ng ®éng cña khu vùc §«ng Nam
¸, hay nãi réng h¬n lµ vµnh ®ai Ch©u ¸-Th¸i B×nh D¬ng. Víi xuÊt ph¸t ®iÓm tõ
mét níc n«ng nghiÖp nghÌo nµn l¹c hËu, cßn h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é khoa häc kü
thuËt th× con ®êng nhanh nhÊt ®Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn
kinh tÕ lµ cÇn nhanh chãng tiÕp cËn nh÷ng c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn cña níc ngoµi ®Ó tiÕn hµnh nhËp khÈu thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t
triÓn kinh tÕ vµ x©y dùng ®Êt níc. Bèi c¶nh ®ã ®· ®Æt cho ngµnh Th¬ng m¹i nãi
chung vµ c«ng ty XNK thiÕt bÞ toµn bé nãi riªng nhiÒu nh÷ng c¬ héi vµ thö th¸ch
lín lao. §ã lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã ®îc nh÷ng c«ng nghÖ tèt nhÊt, hiÖn ®¹i nhÊt víi
thêi gian vµ chi phÝ Ýt nhÊt, cho hiÖu qu¶ cao nhÊt.
Trong mét thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i phßng XNK-5, c«ng ty XNK thiÕt bÞ
toµn bé vµ kü thuËt, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ vµ nghiÖp vô XNK ®·
®îc truyÒn ®¹t t¹i nhµ trêng vµ mét sè kinh nghiÖp thùc tÕ thu ®îc, víi môc ®Ých
t×m hiÓu thªm vÒ qui tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë c«ng ty XNK thiÕt bÞ
toµn bé vµ kü thuËt. T«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh lµ: Gi¶i
ph¸p hoµn thiÖn qui tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë C«ng ty XNK thiÕt bÞ
toµn bé vµ kü thuËt.Víi hy väng r»ng nã sÏ gãp mét phÇn nhá vµo c«ng cuéc
hoµn thiÖn vµ ®æi míi qui tr×nh nhËp khÈu ë níc ta hiÖn nay.
Trªn c¬ së môc ®Ých cña ®Ò tµi, chuyªn ®Ò thùc tËp gåm nh÷ng phÇn chÝnh
sau:
• Ch¬ng I: Ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé trong c¬ chÕ thÞ trêng.
• Ch¬ng II: Ph©n tÝch quy tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé ë C«ng ty
xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt.
• Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé
ë C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt.
Qua ®©y, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS. Hoµng Minh §êng-ThÇy trùc
tiÕp híng dÉn t«i, c¸c thÇy c« trong khoa Th¬ng m¹i, tËp thÓ c¸n bé C«ng ty
Technoimport, c¸c c« chó vµ anh chÞ trong phßng XNK-5 ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì
t«i hoµn thµnh viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt rÊt mong cã ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c
b¹n.

1

Khoa Th¬ng m¹i

Ch¬ng I
ho¹t ®éng nhËp ...
Khoa Th¬ng m¹i
Lêi Nãi §Çu
Hoµ cïng víi xu thÕ khu vùc ho¸ toµn cÇu ho¸ hîp t¸c kinh ®ang
næi tréi, víi sù ph¸t triÓn m¹nh cña kinh tÕ thÞ trêng, víi tÝnh phô thuéc lÉn nhau
kinh th¬ng m¹i gi÷a c¸c quèc gia ®ang ngµy cµng s©u s¾c, ViÖt nam ®·
®ang kh«ng ngõng g¾ng ®Èy m¹nh nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc ®a nÒn kinh hoµ nhËp vµo n¨ng ®éng cña khu vùc §«ng Nam
¸, hay nãi réng h¬n vµnh ®ai Ch©u ¸-Th¸i B×nh D¬ng. Víi xuÊt pt ®iÓm
mét níc n«ng nghiÖp nghÌo nµn l¹c hËu, cßn h¹n chÕ tr×nh ®é khoa häc
thuËt th× con ®êng nhanh nhÊt ®Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn
kinh tÕ lµ cÇn nhanh chãng tiÕp cËn nh÷ng c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn cña n-
íc ngoµi ®Ó tiÕn hµnh nhËp khÈu thiÕt hiÖn ®¹i phôc cho nghiÖp ph¸t
triÓn kinh x©y dùng ®Êt níc. Bèi c¶nh ®ã ®· ®Æt cho ngµnh Th¬ngi nãi
chung vµ c«ng ty XNK thiÕt bÞ toµn bé nãi riªng nhiÒu nh÷ng c¬ héi vµ thö th¸ch
lín lao. §ã lµ lµm tnµo ®Ó cã ®îc nh÷ng c«ng nghÖ tèt nhÊt, hiÖn ®¹i nhÊt víi
thêi gian vµ chi phÝ Ýt nhÊt, cho hiÖu qu¶ cao nhÊt.
Trong mét thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i phßng XNK-5, c«ng ty XNK thiÕt
toµn vµ kü thuËt, trªnnh÷ng kiÕn thøc kinh tÕ nghiÖp XNK ®·
®îc truyÒn ®¹t t¹i nhµ trêng vµ mét kinh nghiÖp thùc tÕ thu ®îc, víi môc ®Ých
t×m hiÓu thªm qui tr×nh nhËp khÈu thiÕt toµn ë c«ng ty XNK thiÕt
toµn kü thuËt. T«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh lµ: Gi¶i
ph¸p hoµn thiÖn qui tr×nh nhËp khÈu thiÕt toµn ë C«ng ty XNK thiÕt
toµn thuËt.Víi hy väng r»ng gãp mét phÇn nhá vµo c«ng cuéc
hoµn thiÖn vµ ®æi míi qui tr×nh nhËp khÈu ë níc ta hiÖn nay.
Trªn môc ®Ých cña ®Ò tµi, chuyªn ®Ò thùc tËp gåm nh÷ng phÇn chÝnh
sau:
Ch¬ng I: Ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé trong c¬ chÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: Ph©n ch quy tr×nh nhËp khÈu thiÕt toµn ë C«ng ty
xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt.
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn quy tr×nh nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé
ë C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt.
Qua ®©y, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS. Hoµng Minh §êng-ThÇy trùc
tiÕp híng dÉn t«i, c¸c thÇy trong khoa Th¬ng m¹i, tËp thÓ c¸n C«ng ty
Technoimport, c¸c chó vµ anh chÞ trong phßng XNK-5 ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì
t«i hoµn thµnh viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy. Do tr×nh ®é thêi gian h¹n nªn
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt rÊt mong cã ®îcgãp ý cña c¸c thÇy vµ c¸c
b¹n.
1
TL Triết: Quy trình NK thiết bị toàn bộ ở cty XNK toàn bộ và kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quy trình NK thiết bị toàn bộ ở cty XNK toàn bộ và kỹ thuật - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
TL Triết: Quy trình NK thiết bị toàn bộ ở cty XNK toàn bộ và kỹ thuật 9 10 601