Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Quy trình XNK của DN KD XNK trong nền KTTT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i

Lêi më ®Çu
Ngµy nay, chiÕn lîc CNH híng vÒ XK ®ang ®îc mäi quèc gia trªn thÕ
giíi ®Èy m¹nh nã, nh»m mang l¹i nh÷ng thµnh c«ng cho nh÷ng níc muèn
tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo l¹c hËu. §Æc biÖt víi níc ta hiÖn nay th× trong
lÜnh vùc quan hÖ kinh doanh Quèc tÕ. Chóng ta ®· cã nh÷ng bíc tiÕn kh¸ l¹c
quan, hµng hãa cña ta ®îc xuÊt khÈu sang nhiÒu níc trªn thÕ giíi gãp phÇn
t¨ng thu nhËp ngo¹i tÖ cho ®Êt níc vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi d©n.
Rau qu¶ lµ c©y cã gi¸ trÞ cao cña nÒn N«ng nghiÖp ViÖt Nam ®ång thêi
nã cã gi¸ trÞ ®èi víi nÒn V¨n ho¸-X· héi vµ m«i trêng sinh th¸i cña ®Êt níc.
Níc ta cã lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thæ nhìng phï hîp víi nhiÒu lo¹i rau
qu¶ ®Æc biÖt nh©n d©n ta cã tËp qu¸n kinh nghiÖm trång rau qu¶ tõ l©u ®êi.
Ph¸t triÓn ngµnh rau qu¶ sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, t¹o c¬ së ®Ó chuyÓn
dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n, t¹o nguån hµng ho¸ ®Æc trng
cho tõng vïng vµ t¹o ®îc nhiÒu mÆt hµng chñ yÕu cho XK. Bªn c¹nh ®ã ®Ó
kh¾c phôc nhîc ®iÓm cña nhãm s¶n phÈm rau qu¶ t¬i sèng lµ nhanh chãng bÞ
gi¶m sót chÊt lîng sau khi thu ho¹ch th× ngµnh s¶n xuÊt chÕ biÕn ®îc ra ®êi.
C«ng t¸c chÕ biÕn còng ®· gãp phÇn to lín cho ho¹t ®éng XK t¹o ®îc nh÷ng
chñng lo¹i hµng ho¸ ®Æc trng mµ tr¸i mïa vô kh«ng cã vµ nhiÒu n¬i kh«ng
cã.ThÊy ®îc lîi thÕ cña ngµnh rau qu¶ trong nh÷ng n¨m võa qua, §¶ng vµ nhµ
níc ta ®· cã sù quan t©m ®Æc biÖt ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh rau qu¶ vµ ®îc
sù gióp ®ì vµ chØ ®¹o cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· chØ ®¹o
cho Tæng c«ng ty ph¸t huy toµn bé kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña m×nh còng nh ho¹t
®éng kinh doanh ®Ó kh«ng ngõng më réng thÞ trêng ho¹t ®éng XK c¸c s¶n
phÈm cña m×nh sang nhiÒu níc trªn thÕ giíi vµ hoµn thµnh nhiÖm vô cña §¶ng
vµ nhµ níc giao cho.
Trong 15 n¨m võa qua Tæng c«ng ty ®· thu ®îc kh«ng Ýt nh÷ng thµnh
qu¶ lín trong ho¹t ®éng kinh doanh XK, ®Èy m¹nh ®Çu t, më réng thÞ trêng,
t¹o ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc

T« Lan Ph¬ng -LípK35E1

Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i

nh hiÖn nay, kh«ng chØ bëi sù nç lùc cè g¾ng cña ban l·nh ®¹o trong c«ng ty
mµ cßn bëi sù cè g¾ng cña toµn thÓ nh©n viªn trong c«ng ty.Tuy nhiªn bªn
c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®îc th× Tæng c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh:
trong kh©u nghiªn cøu thÞ trêng t×m ®èi t¸c, chuÈn bÞ hµng ho¸, kiÓm tra chÊt
lîng, sù gi¶m gi¸ liªn tôc hay trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång vÒ
mÆt hµng rau qu¶ vµ mÆt hµng n«ng s¶n trªn thÞ trêng thÕ giíi ®· ¶nh hëng lín
®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt...
Trêng §¹i häc Th¬ng M¹i
Lêi më ®Çu
Ngµy nay, chiÕn lîc CNH híng XK ®ang ®îc mäi quèc gia trªn thÕ
giíi ®Èy m¹nh nã, nh»m mang l¹i nh÷ng thµnh c«ng cho nh÷ng níc muèn
tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo l¹c hËu. §Æc biÖt víi níc ta hiÖn nay th× trong
lÜnh vùc quan kinh doanh Quèc tÕ. Chóng ta ®· nh÷ng bíc tiÕn kh¸ l¹c
quan, hµng hãa cña ta ®îc xuÊt khÈu sang nhiÒu níc trªn thÕ giíi gãp phÇn
t¨ng thu nhËp ngo¹i tÖ cho ®Êt níc vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi d©n.
Rau qu¶ c©y gi¸ tcao cña nÒn N«ng nghiÖp ViÖt Nam ®ång thêi
gi¸ trÞ ®èi víi nÒn V¨n ho¸-X· héi m«i trêng sinh th¸i cña ®Êt níc.
Níc ta lîi thÕ ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thæ nhìng phï hîp víi nhiÒu lo¹i rau
qu¶ ®Æc biÖt nh©n d©n ta tËp qu¸n kinh nghiÖm trång rau qu¶ l©u ®êi.
Ph¸t triÓn ngµnh rau qu¶ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh cao, t¹o ®Ó chuyÓn
dÞch cÊu n«ng nghiÖp kinh n«ng th«n, t¹o nguån hµng ho¸ ®Æc trng
cho tõng vïng t¹o ®îc nhiÒu mÆt hµng chñ yÕu cho XK. Bªn c¹nh ®ã ®Ó
kh¾c phôc nhîc ®iÓm cña nhãm s¶n phÈm rau qu¶ t¬i sèng nhanh chãng
gi¶m sót chÊt lîng sau khi thu ho¹ch th× ngµnh s¶n xuÊt chÕ biÕn ®îc ra ®êi.
C«ng t¸c chÕ biÕn còng ®· gãp phÇn to lín cho ho¹t ®éng XK t¹o ®îc nh÷ng
chñng lo¹i hµng ho¸ ®Æc trng tr¸i mïa kh«ng nhiÒu n¬i kh«ng
cã.ThÊy ®îc lîi thÕ cña ngµnh rau qu¶ trong nh÷ng n¨m võa qua, §¶ng vµ nhµ
níc ta ®· sù quan t©m ®Æc biÖt ®Õn ph¸t triÓn cña ngµnh rau qu¶ ®îc
gióp ®ì vµ chØ ®¹o cña N«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n ®· chØ ®¹o
cho Tæng c«ng ty ph¸t huy toµn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña m×nh còng nh ho¹t
®éng kinh doanh ®Ó kh«ng ngõng réng thÞ trêng ho¹t ®éng XK c¸c s¶n
phÈm cña m×nh sang nhiÒu níc trªn thÕ giíi vµ hoµn thµnh nhiÖm vô cña §¶ng
vµ nhµ níc giao cho.
Trong 15 n¨m võa qua Tæng c«ng ty ®· thu ®îc kh«ng Ýt nh÷ng thµnh
qu¶ lín trong ho¹t ®éng kinh doanh XK, ®Èy m¹nh ®Çu t, réng thÞ trêng,
t¹o ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng trong ngoµi níc. Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc
T« Lan Ph¬ng -LípK
35
E1
TL Triết: Quy trình XNK của DN KD XNK trong nền KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Quy trình XNK của DN KD XNK trong nền KTTT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
TL Triết: Quy trình XNK của DN KD XNK trong nền KTTT 9 10 979