Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Sử dụng vốn lưu động tại cty vật tư XD Bưu điện

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1483 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Më ®Çu................................................................................................................4
Ch¬ng I: vèn lu ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö
dông vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp thÞ trêng ................................6

I. Doanh nghiÖp vµ vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp.....................................6
1. Doanh nghiÖp.................................................................................................6
2. Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ...............................................................7
II. Vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp.....................................................................10
1. Kh¸i niÖm vèn lu ®éng ..................................................................................10
2. §Æc ®iÓm vèn lu ®éng....................................................................................11
3. Ph©n lo¹i vèn lu ®éng.....................................................................................12
4. C¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña vèn lu ®éng......................................................13
5. Gi¶i ph¸p huy ®éng vèn lu ®éng ..................................................................14
5.1. Gi¶i ph¸p huy ®éng vèn lu ®éng ng¾n h¹n................................................14
5.2. Gi¶i ph¸p huy ®éng vèn lu ®éng dµi h¹n...................................................15
III. HiÖu qu¶ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng.................................15
1. Hiªu qu¶ sö dông vèn lu ®éng.......................................................................15
2. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiªu qu¶ sö dông vèn lu ®éng............................16
2.1. XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých cña doanh nghiÖp...................................................16
2.2. XuÊt ph¸t tõ vai trß cña vèn lu ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh............17
2.3. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng .................17
2.4. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp....................................17
3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp......18
3.1. ChØ tiªu tèc ®é chu chuyÓn vèn lu ®éng ....................................................18
3.2. Møc tiÕt kiÖm vèn lu ®éng..........................................................................20
3.3. Søc sinh lêi vèn lu ®éng..............................................................................21
3.4. HÖ sè søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng............................................
Môc lôc
Më ®Çu................................................................................................................4
Ch¬ng I: vèn lu ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö
dông vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp thÞ trêng ................................6
I. Doanh nghiÖp vµ vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp.....................................6
1. Doanh nghiÖp.................................................................................................6
2. Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ...............................................................7
II. Vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp.....................................................................10
1. Kh¸i niÖm vèn lu ®éng ..................................................................................10
2. §Æc ®iÓm vèn lu ®éng....................................................................................11
3. Ph©n lo¹i vèn lu ®éng.....................................................................................12
4. C¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña vèn lu ®éng......................................................13
5. Gi¶i ph¸p huy ®éng vèn lu ®éng ..................................................................14
5.1. Gi¶i ph¸p huy ®éng vèn lu ®éng ng¾n h¹n................................................14
5.2. Gi¶i ph¸p huy ®éng vèn lu ®éng dµi h¹n...................................................15
III. HiÖu qu¶ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng.................................15
1. Hiªu qu¶ sö dông vèn lu ®éng.......................................................................15
2. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiªu qu¶ sö dông vèn lu ®éng............................16
2.1. XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých cña doanh nghiÖp...................................................16
2.2. XuÊt ph¸t tõ vai trß cña vèn lu ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh............17
2.3. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng .................17
2.4. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp....................................17
3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp......18
3.1. ChØ tiªu tèc ®é chu chuyÓn vèn lu ®éng ....................................................18
3.2. Møc tiÕt kiÖm vèn lu ®éng..........................................................................20
3.3. Søc sinh lêi vèn lu ®éng..............................................................................21
3.4. HÖ sè søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng...........................................................22
3.5. C¸c chØ sè vÒ ho¹t ®éng..............................................................................22
4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh sö dông vèn lu ®éng ............................23
4.1. C¸c nh©n tè cã thÓ lîng hãa........................................................................24
4.2. C¸c nh©n tè phi lîng hãa............................................................................26
5. B¶o toµn vèn lu ®éng.....................................................................................28
TL Triết: Sử dụng vốn lưu động tại cty vật tư XD Bưu điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Sử dụng vốn lưu động tại cty vật tư XD Bưu điện - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
TL Triết: Sử dụng vốn lưu động tại cty vật tư XD Bưu điện 9 10 184