Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TriÕt häc lµ h×nh th¸i ý thøc x· héi ra ®êi tõ khi chÕ
®é céng s¶n nguyªn thuû ® îc thay thÕ b»ng chÕ ®é chiÕm
h÷u n« lÖ. Nh÷ng triÕt häc ®Çu tiªn trong lÞch sö xuÊt hiÖn
vµo kho¶ng thÕ kû VIII – VI tr íc c«ng nguyªn ë Ên §é
cæ ®¹i, Trung quèc cæ ®¹i, Hy L¹p vµ La M· cæ ®¹i vµ ë
c¸c níc kh¸c.
Theo quan ®iÓm cña m¸c xÝt triÕt häc lµ mét h×nh th¸i
ý thøc x· héi, lµ häc thuyÕt vÒ nh÷ng nguyªn t¾c chung
nhÊt cña tån t¹i vµ nhËn thøc vÒ th¸i ®é cña con ng êi ®èi
víi thÕ giíi, lµ khoa häc vÒ nh÷ng quy luËt chung nhÊt cña
tù nhiªn, x· héi vµ t duy. Nh vËy triÕt häc lµ mét h×nh th¸i
ý thøc x· héi, lµ sù ph¶n ¸nh tån t¹i cña x· héi vµ ®Æc biÖt
sù tån t¹i nµy ë x· héi ph¬ng §«ng kh¸c h¼n víi ph¬ng
T©y vÒ c¶ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa lý d©n sè mµ h¬n c¶ lµ
ph¬ng thøc cña s¶n xuÊt cña ph¬ng §«ng lµ ph¬ng thøc
s¶n xuÊt nhá cßn ph¬ng T©y lµ ph¬ng thøc s¶n xuÊt cña t
b¶n do vËy mµ c¸i ph¶n ¸nh ý thøc còng kh¸c: v¨n ho¸ ph ¬ng §«ng mang nÆng tÝnh chÊt céng ®ång cßn ph ¬ng T©y
mang tÝnh c¸ thÓ.
Sù kh¸c biÖt c¨n b¶n cña triÕt häc ph ¬ng T©y vµ ph¬ng
§«ng cßn ®îc thÓ hiÖn cô thÓ nh sau:
Thø nhÊt ®ã lµ triÕt häc ph¬ng §«ng nhÊn m¹nh sù
thèng nhÊt trong mèi quan hÖ gi÷a con ng êi vµ vò trô víi
c«ng thøc thiªn ®Þa nh©n lµ mét nguyªn t¾c “thiªn nh©n
hîp nhÊt”. Cô thÓ lµ:

1

TriÕt häc Trung quèc lµ nÒn triÕt häc cã truyÒn
thèng lÞch sö l©u ®êi nhÊt, h×nh thµnh cuèi thiªn niªn kû II
®Çu thiªn niªn kû I tr íc c«ng nguyªn. §ã lµ nh÷ng kho
tµng t tëng ph¶n ¸nh lÞch sö ph¸t triÓn cña nh÷ng quan
®iÓm cña nh©n d©n Trung hoa vÒ tù nhiªn, x· héi vµ quan
hÖ con ngêi víi thÕ giíi xung quanh, hä coi con ng êi lµ
tiÓu vò trô trong hÖ thèng lín... trêi ®Êt víi ta cïng sinh,
v¹n vËt víi ta lµ mét. Nh vËy con ngêi còng chøa ®ùng tÊt
c¶ nh÷ng tÝnh chÊt, nh÷ng ®iÒu huyÒn bÝ cña vò trô bao la.
Tõ ®iÒu nµy cho ta thÊy h×nh thµnh ra c¸c khuynh h íng nh:
khuynh híng duy t©m cña M¹nh Tö th× cho r»ng vò trô,
v¹n vËt ®Òu tån t¹i trong ý thøc chñ quan vÇ trong ý niÖm
®¹o ®øc Trêi phó cho con ng êi. ¤ng ®a ra quan ®iÓm “v¹n
vËt ®Òu cã ®Çy ®ñ trong ta”. Ta tù xÐt m×nh mµ thµnh thùc,
th× cã c¸i thó vui nµo lín h¬n n÷a. ¤ng d¹y mäi ng êi ph¶i
®i t×m ch©n lý ë ngoµi thÕ giíi kh¸ch quan mµ chØ cÇn suy
xÐt ë trong t©m, “tËn t©m” cña m×nh mµ th«i. Nh vËy theo
«ng chØ cÇn tÜnh t©m quay l¹i víi chÝnh m×nh th× mäi sù
vËt ®Òu yªn æn, kh«ng cã g× vui thó h¬n. Cßn theo ThiÖn
Ung th× cho r»ng: vò trô trong lßng ta, lßng ta lµ vò trô.
§èi víi khuynh híng duy vËt th« s¬ - kinh dÞch th× biÕt
®Õn cïng c¸i tÝnh cña con ng êi...
TriÕt häc lµ h×nh th¸i ý thøc x· héi ra ®êi tõ khi chÕ
®é céng sn nguyªn thuû ®îc thay thÕ b»ng chÕ ®é chiÕm
h÷u n« lÖ. Nh÷ng triÕt häc ®Çu tiªn trong lÞch sö xuÊt hiÖn
vµo khong thÕ kû VIII VI tríc c«ng nguyªn ë Ên §é
cæ ®¹i, Trung quèc cæ ®¹i, Hy L¹p vµ La M· cæ ®¹i vµ ë
c¸c níc kh¸c.
Theo quan ®iÓm cña m¸c xÝt triÕt häc lµ mét h×nh th¸i
ý thøc x· héi, lµ häc thuyÕt vÒ nh÷ng nguyªn t¾c chung
nhÊt cña tån t¹i vµ nhËn thøc vÒ th¸i ®é cña con ng êi ®èi
víi thÕ giíi, lµ khoa häc vÒ nh÷ng quy luËt chung nhÊt cña
tù nhiªn, x· héi vµ t duy. Nh vËy triÕt häc lµ mét h×nh th¸i
ý thøc x· héi, lµ sù phn ¸nh tån t¹i cña x· héi vµ ®Æc biÖt
sù tån t¹i nµy ë x· héi ph¬ng §«ng kh¸c h¼n víi ph¬ng
T©y vÒ c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa lý d©n sè mµ h¬n c lµ
ph¬ng thøc cña sn xuÊt cña ph¬ng §«ng lµ ph¬ng thøc
sn xuÊt nhá cßn ph¬ng T©y lµ ph¬ng thøc sn xuÊt cña t
bn do vËy mµ c¸i phn ¸nh ý thøc còng kh¸c: v¨n ho¸ ph -
¬ng §«ng mang nÆng tÝnh chÊt céng ®ång cßn ph¬ng T©y
mang tÝnh c¸ thÓ.
Sù kh¸c biÖt c¨n bn cña triÕt häc ph¬ng T©y vµ ph¬ng
§«ng cßn ®îc thÓ hiÖn cô thÓ nh sau:
Thø nhÊt ®ã lµ triÕt häc ph¬ng §«ng nhÊn m¹nh sù
thèng nhÊt trong mèi quan hÖ gi÷a con ngêi vµ vò trô víi
c«ng thøc thiªn ®Þa nh©n lµ mét nguyªn t¾c thiªn nh©n
hîp nhÊt. Cô thÓ lµ:
1
TL Triết: Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TL Triết: Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây 9 10 761