Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Sự phù hợp của quan hệ SX và sự phát triển của LLSX

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn më ®Çu
Tõ khi xuÊt hiÖn con ngêi trªn hµnh tinh nµy, ®Õn ngµy nay ®· tr¶i qua 5 ph¬ng thøc s¶n xuÊt: c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, x· héi phong kiÕn, chñ
nghÜa t b¶n, chñ nghÜa x· héi. T duy nhËn thøc cña con ngêi kh«ng dõng l¹i ë mét
chç mµ ngµy cµng ph¸t triÓn hoµn thiªn h¬n. Tõ ®ã kÐo theo sù thay ®æi ph¸t triÓn
lùc lîng s¶n xuÊt còng nh quan hÖ s¶n xuÊt. Tõ h¸i lîm s¨n b¾t ®Ó duy tr× cuéc
sèng ®Õn tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt l¹c hËu, ®Õn ngµy nay tr×nh ®é khoa häc ®· ®¹t
tíi møc tét ®Ønh. Mµ cèt lâi cña nÒn s¶n xuÊt x· héi chÝnh lµ sù thèng nhÊt biÖn
chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt, nh M¸c vµ ¡nghen nãi, ®ã lµ
quy luËt vÒ sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt.
Tõ quan ®iÓm nµy cña chñ nghÜa M¸c xÝt, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· vËn dông
vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi níc ta trong giai ®o¹n tõ ®æi míi ®Õn nay.
BiÖn chøng quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta
cã ®îc nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt x· héi vµ kÜ thuËt. ThÊy ®îc ý nghÜa ®ã, t«i xin bµy tá
mét vµi ý kiÕn b¶n th©n vÒ vÊn ®Ò: "VËn dông quan ®iÓm triÕt häc M¸c xit vÒ qui
luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn
nh÷ng thµnh tùu, h¹n chÕ trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ViÖt Nam trong giai
®o¹n tõ ®æi míi ®Õn nay".

PhÇn néi dung
I. Lùc lîng s¶n xuÊt - Quan hÖ s¶n xuÊt - quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ
s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt
1. Lùc lîng s¶n xuÊt
+ Lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi tù nhiªn trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi thÓ hiÖn n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt bao gåm: ngêi lao ®éng víi kÜ
n¨ng lao ®éng cña hä vµ t liÖu s¶n xuÊt, tríc hÕt lµ cong cô lao ®éng. Trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt, søc lao ®éng cña con ngêi vµ t liÖu s¶n xuÊt, tríc hÕt lµ c«ng cô lao
®éng kÕt hîp víi nhau thµnh lùc lîng s¶n xuÊt.
Trong c¸c yÕu tè cÊu thµnh lùc lîng s¶n xuÊt, con ngêi lao ®éng vµ c«ng cô
lao ®éng lµ yÕu tè quan träng nhÊt. Ngêi lao ®éng lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh lao ®éng
s¶n xuÊt, víi søc m¹nh vµ kÜ n¨ng lao ®éng cña m×nh, sö dông t liÖu lao ®éng (c«ng
cô lao ®éng) t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. C«ng
cô lao ®éng do con ngêi t¹o ra víi môc ®Ých "nh©n" søc m¹nh b¶n th©n lªn trong
qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt. Sù c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn kh«ng ngõng cña c«ng cô lao
®éng ®· lµm biÕn ®æi toµn bé t liÖu s¶n xuÊt.
2. Quan hÖ s¶n xuÊt
Quan hÖ s¶n xuÊt lµ...
PhÇn më ®Çu
khi xuÊt hiÖn con ngêi trªn hµnh tinh nµy, ®Õn ngµy nay ®· tr¶i qua 5 ph-
¬ng thøc s¶n xuÊt: c«ng nguyªn thuû, chiÕm h÷u lÖ, héi phong kiÕn, chñ
nghÜa t b¶n, chñ nghÜa héi. T duy nhËn thøc cña con ngêi kh«ng dõng l¹i ë mét
chç ngµy cµng pt triÓn hoµn thiªn h¬n. ®ã kÐo theo thay ®æi ph¸t triÓn
lùc lîng s¶n xuÊt còng nh quan n xuÊt. h¸i lîm s¨n b¾t ®Ó duy tr× cuéc
sèng ®Õn tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt l¹c hËu, ®Õn ngµy nay tr×nh ®é khoa häc ®· ®¹t
tíi møc tét ®Ønh. cèt lâi cña nÒn s¶n xuÊt héi chÝnh thèng nhÊt biÖn
chøng gi÷a quan s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt, nh M¸c ¡nghen nãi, ®ã
quy luËt vÒ sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc lîng s¶n xuÊt.
quan ®iÓm nµy cña chñ nghÜa M¸c xÝt, §¶ng Nhµ níc ta ®· vËn dông
vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi níc ta trong giai ®o¹n tõ ®æi míi ®Õn nay.
BiÖn chøng quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta
cã ®îc nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt x· héi vµ kÜ thuËt. ThÊy ®îc ý nghÜa ®ã, t«i xin bµy tá
mét vµi ý kiÕn b¶n th©n vÊn ®Ò: "VËn dông quan ®iÓm triÕt häc M¸c xit qui
luËt quan s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é lùc lîng s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn
nh÷ng thµnh tùu, h¹n chÕ trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ViÖt Nam trong giai
®o¹n tõ ®æi míi ®Õn nay".
TL Triết: Sự phù hợp của quan hệ SX và sự phát triển của LLSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Sự phù hợp của quan hệ SX và sự phát triển của LLSX - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL Triết: Sự phù hợp của quan hệ SX và sự phát triển của LLSX 9 10 781