Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 969 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hä vµ tªn : NguyÔn Hoµi Nam
Líp
: Qu¶n trÞ kinh doanh - K38
Trêng : §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n

Bµi kiÓm tra
1) Tõ mét hiÖn tîng kh«ng thÓ kÕt luËn ®óng mét sù vËt. Bëi v×:
B¶n chÊt lµ tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn hÖ tÊt nhiªn t¬ng
®èi æn ®Þnh ë bªn trong sù vËt, quy ®Þnh sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña sù vËt
®ã. Cßn hiÖn tîng lµ biÓu hiÖn cña nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn hÖ Êy ra bªn
ngoµi.
B¶n chÊt chÝnh lµ mÆt bªn trong, mÆt t¬ng ®èi æn ®Þnh cña hiÖn thùc
kh¸ch quan. Nã Èn giÊu ®»ng sau c¸i vÎ bÒ ngoµi cña hiÖn tîng vµ biÓu lé ra
qua nh÷ng hiÖn tîng Êy. Cßn hiÖn tîng lµ mÆt bªn ngoµi, mÆt di ®éng vµ biÕn
®æi h¬n cña hiÖn thùc kh¸ch quan. Nã lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña b¶n chÊt.
B¶n chÊt vµ hiÖn tîng kh«ng nh÷ng tån t¹i kh¸ch quan mµ cßn ë trong
mèi liªn hÖ h÷u c¬, g¾n bã hÕt søc chÆt chÏ víi nhau, kh«ng t¸ch rêi nhau.
Mçi sù vËt ®Òu lµ sù thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt vµ hiÖn tîng. Sù thèng nhÊt ®ã
thÓ hiÖn tríc hÕt ë chç b¶n chÊt bao giê còng béc lé ra qua hiÖn tîng, cßn hiÖn
tîng bao giê còng lµ sù biÓu hiÖn cña b¶n chÊt. Kh«ng cã b¶n chÊt nµo tån t¹i
mét c¸ch thuÇn tuý, nghÜa lµ kh«ng cÇn cã hiÖn tîng; ngîc l¹i, còng kh«ng cã
hiÖn tîng nµo l¹i kh«ng ph¶i lµ sù biÓu hiÖn cña b¶n chÊt ®Êy.
Sù thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt vµ hiÖn tîng cßn thÓ hiÖn ë chç bÊt kú b¶n
chÊt nµo còng ®îc béc lé ra qua nh÷ng hiÖn tîng t¬ng øng, vµ bÊt kú hiÖn tîng
nµo còng lµ béc lé cña b¶n chÊt ë møc ®é nµo ®ã, hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt. Nãi c¸ch
kh¸c, b¶n chÊt vµ hiÖn tîng vÒ c¨n b¶n phï hîp víi nhau.
Nh vËy, b¶n chÊt bao giê còng tù béc lé m×nh th«ng qua nh÷ng hiÖn tîng nhÊt ®Þnh. B¶n chÊt kh¸c nhau sÏ béc lé ra thµnh nh÷ng hiÖn tîng kh¸c
nhau. Khi b¶n chÊt chÊt thay ®æi th× hiÖn tîng biÓu hiÖn nã còng thay ®æi theo.
Khi b¶n chÊt biÕn mÊt th× hiÖn tîng biÓu hiÖn nã còng biÕn mÊt.
B¶n chÊt vµ hiÖn tîng tuy thèng nhÊt víi nhau, nhng ®ã lµ sù thèng nhÊt
biÖn chøng, nghÜa lµ trong sù thèng nhÊt Êy ®· bao hµm sù kh¸c biÖt : hiÖn t 1

îng b¶n chÊt tuy thèng nhÊt víi nhau, vÒ c¨n b¶n phï hîp víi nhau, nhng
chóng kh«ng bao giê phï hîp víi nhau hoµn toµn. V× b¶n chÊt cña sù vËt bao
giê còng ®îc biÓu hiÖn th«ng qua t¬ng t¸c cña sù vËt Êy víi c¸c sù vËt chung
quanh. C¸c sù vËt chung quanh nµy trong qu¸ tr×nh t¬ng t¸c ®· ¶nh hëng ®Õn
hiÖn tîng, ®a vµo néi dung cña hiÖn tîng nh÷ng thay ®æi nhÊt ®Þnh. KÕt qu¶ lµ
hiÖn tîng tuy biÓu hiÖn b¶n chÊt nhng kh«ng cßn lµ sù biÓu hiÖn y nguyªn b¶n
chÊt n÷a.
B¶n chÊt t¬ng ®èi æn ®Þnh, biÕn ®æi chËm, cßn hiÖn tîng kh«ng æn ®Þnh,
nã lu«n lu«n tr«i qua, biÕn ®...
Hä vµ tªn : NguyÔn Hoµi Nam
Líp : Qu¶n trÞ kinh doanh - K38
Trêng : §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n
Bµi kiÓm tra
1) Tõ mét hiÖn tîng kh«ng thÓ kÕt luËn ®óng mét sù vËt. Bëi v×:
B¶n chÊttæng hîp tÊt c¶ nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn hÖ tÊt nhiªn t¬ng
®èi æn ®Þnh ë bªn trong vËt, quy ®Þnh sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña sù vËt
®ã. Cßn hiÖn tîng biÓu hiÖn cña nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn Êy ra bªn
ngoµi.
B¶n chÊt chÝnh mÆt bªn trong, mÆt t¬ng ®èi æn ®Þnh cña hiÖn thùc
kh¸ch quan. Èn giÊu ®»ng sau c¸i ngoµi cña hiÖn tîng vµ biÓu lé ra
qua nh÷ng hiÖn tîng Êy. Cßn hiÖn tîng mÆt bªn ngoµi, mÆt di ®éng biÕn
®æi h¬n cña hiÖn thùc kh¸ch quan. Nã lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña b¶n chÊt.
B¶n chÊt hiÖn tîng kh«ng nh÷ng tån t¹i kh¸ch quan mµ cßn ë trong
mèi liªn h÷u c¬, g¾n hÕt søc chÆt c víi nhau, kh«ng t¸ch rêi nhau.
Mçi vËt ®Òu sù thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt hiÖn tîng. thèng nhÊt ®ã
thÓ hiÖn tríc hÕt ë chç b¶n chÊt bao giê còng béc lé ra qua hiÖn tîng, cßn hiÖn
tîng bao giê còng sù biÓu hiÖn cña b¶n chÊt. Kh«ng cã b¶n chÊt nµo tån t¹i
mét c¸ch thuÇn tuý, nghÜa kh«ng cÇn cã hiÖn tîng; ngîc l¹i, còng kh«ng
hiÖn tîng nµo l¹i kh«ng ph¶i lµ sù biÓu hiÖn cña b¶n chÊt ®Êy.
thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt hiÖn tîng cßn thÓ hiÖn ë chç bÊt b¶n
chÊt nµo còng ®îc béc lé ra qua nh÷ng hiÖn tîng t¬ng øng, vµ bÊt kú hiÖn tîng
nµo còng lµ béc lé cña b¶n chÊt ë møc ®é nµo ®ã, hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt. Nãi c¸ch
kh¸c, b¶n chÊt vµ hiÖn tîng vÒ c¨n b¶n phï hîp víi nhau.
Nh vËy, b¶n chÊt bao giê còng béc m×nh th«ng qua nh÷ng hiÖn t-
îng nhÊt ®Þnh. B¶n chÊt kh¸c nhau béc ra thµnh nh÷ng hiÖn tîng kh¸c
nhau. Khi b¶n chÊt chÊt thay ®æi th× hiÖn tîng biÓu hiÖn nã còng thay ®æi theo.
Khi b¶n chÊt biÕn mÊt th× hiÖn tîng biÓu hiÖn nã còng biÕn mÊt.
B¶n chÊt vµ hiÖn tîng tuy thèng nhÊt víi nhau, nhng ®ã lµ sù thèng nhÊt
biÖn chøng, nghÜa trong thèng nhÊt Êy ®· bao hµm kh¸c biÖt : hiÖn t-
1
TL Triết: Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TL Triết: Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng 9 10 980