Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: SX KD ở cty Hoá chất  - Bộ TM

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1515 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Khoa Th¬ng M¹i

lêi më ®Çu
Theo tinh thÇn nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X, NÒn kinh tÕ
níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. Trong ®iÒu
kiÖn míi cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¨ng ®éng,
nh¹y bÐn míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp kinh doanh tån t¹i
hay kh«ng lµ kÕt qu¶ cña hÖ thèng c¸c chiÕn lîc kinh doanh, chÝnh s¸ch,
biÖn ph¸p víi c¸c ho¹t ®éng cô thÓ nh: mua, b¸n, tån kho, dù tr÷, tæ chøc lao
®éng, sö dông vèn...
ChÝnh v× vËy t«i chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty Ho¸ ChÊt - Bé Th¬ng M¹i".Trong ®Ò tµi
nµy t«i xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò sau:
+ Kinh doanh hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong nÒn kinh
tÕ thÞ trêng.
+ Thùc tr¹ng kinh doanh t¹i C«ng ty Ho¸ ChÊt - Bé Th¬ng M¹i.
+ Mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng
ty Ho¸ ChÊt - Bé th¬ng M¹i.
Do thêi gian thùc tËp h¹n chÕ nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt
mong ®îc sù gãp ý söa ch÷a ®Ó bµi viÕt hoµn thiÖn h¬n. T«i xin göi lêi c¶m
¬n ch©n thµnh tíi thÇy gi¸o híng dÉn TrÇn Th¨ng Long vµ c¸c c« chó trong
C«ng ty Ho¸ ChÊt - Bé Th¬ng M¹i ®· tËn t×nh gióp t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò
nµy.

2

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Khoa Th¬ng M¹i

ch¬ng I
kinh doanh hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp
th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
I. Kinh doanh hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
1. Môc tiªu cña kinh doanh th¬ng m¹i.
Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét hoÆc mét sè c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh
tõ ®Çu t ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn qu¸ tr×nh dÞch vô trªn thÞ trêng
nh»m môc ®Ých sinh lêi.
§èi víi mçi doanh nghiÖp th× môc tiªu kinh doanh ®Çu tiªn lµ lîi nhuËn v×
lîi nhuËn duy tr× sù sèng cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty còng nh
sù tån t¹i cña doanh nghiÖp vµ nã còng lµ ®éng lùc cña kinh doanh. Muèn cã
lîi nhuËn th× doanh thu b¸n hµng ph¶i lín h¬n chi phÝ bá ra. Muèn cã doanh
thu b¸n hµng vµ dÞch vô lín th× ph¶i b¸n ®îc hµng vµ gi¶m tèi ®a c¸c kho¶n
chi phÝ kinh doanh kh«ng cÇn thiÕt. NÒn kinh tÕ ngµy nay lµ nÒn kinh tÕ thÞ
trêng do vËy kh«ng cã ®éc quyÒn b¸n còng nh ®éc quyÒn mua, chÝnh v× vËy
mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó tiªu thô ®îc hµng ho¸.
Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh trªn thÞ trêng, viÖc thu hót kh¸ch hµng kh«ng
ph¶i lµ c«ng viÖc cã thÓ thùc hiÖn trong Ýt ngµy mµ nã lµ mét c«ng viÖc l©u
dµi vµ bÒn bØ. Doanh nghiÖp ph¶i kinh doanh lo¹i hµng ho¸ phï hîp víi nhu
cÇu vµ thÞ h...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Th¬ng M¹i
lêi më ®Çu
Theo tinh thÇn nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X, NÒn kinh tÕ
níc ta chuyÓn sang c¬ c thÞ trêng sù qu¶n cña nhµ níc. Trong ®iÒu
kiÖn míi cña nÒn kinh thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¨ng ®éng,
nh¹y bÐn míi cã t tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp kinh doanh tån t¹i
hay kh«ng kÕt qu¶ cña thèng c¸c chiÕn lîc kinh doanh, chÝnh s¸ch,
biÖn ph¸p víi c¸c ho¹t ®éng cô thÓ nh: mua, b¸n, tån kho, tr÷, tæ chøc lao
®éng, sö dông vèn...
ChÝnh v× vËy t«i chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty H ChÊt - Th¬ng M¹i".Trong ®Ò tµi
nµy t«i xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò sau:
+ Kinh doanh hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong nÒn kinh
tÕ thÞ trêng.
+ Thùc tr¹ng kinh doanh t¹i C«ng ty Ho¸ ChÊt - Bé Th¬ng M¹i.
+ Mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng
ty Ho¸ ChÊt - Bé th¬ng M¹i.
Do thêi gian thùc tËp h¹n chÕ nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt
mong ®îcgãp ý söa ch÷a ®Ó bµi viÕt hoµn thiÖn h¬n. T«i xin göi lêi c¶m
¬n ch©n thµnh tíi thÇy gi¸o híng dÉn TrÇn Th¨ng Long c¸c c trong
C«ng ty Ho¸ ChÊt - Bé Th¬ng M¹i ®· tËn t×nh gióp t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò
nµy.
2
TL Triết: SX KD ở cty Hoá chất  - Bộ TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: SX KD ở cty Hoá chất  - Bộ TM - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
TL Triết: SX KD ở cty Hoá chất  - Bộ TM 9 10 890