Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tạo nguồn và mua hàng XK tại HAPRO

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1413 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Vò Thu Chinh

Më ®Çu
Ngµy nay, víi xu thÕ toµn cÇu ho¸, quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng kinh
doanh cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vi mét quèc gia mµ ngµy
cµng ®îc më réng th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trªn thÞ trêng thÕ giíi. Ho¹t
®éng xuÊt khÈu trë nªn v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i ®èi víi bÊt kú
mét quèc gia nµo trªn thÕ giíi. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, c¸c quèc gia khai th¸c
®îc lîi thÕ cña m×nh trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, t¹o nguån thu ngo¹i tÖ quan
träng cho ®Êt níc, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ ®Æc biÖt lµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng.
§èi víi ViÖt Nam, ho¹t ®éng xuÊt khÈu thùc sù cã ý nghÜa chiÕn lîc trong
sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó thùc hiÖn
th¾ng lîi môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Cã ®Èy m¹nh xuÊt
khÈu, më cöa nÒn kinh tÕ ViÖt Nam míi cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c
môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi vµ æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n.
Tõ ®Æc ®iÓm nÒn kinh tÕ lµ mét níc n«ng nghiÖp víi d©n sè chñ yÕu tham gia
vµo ho¹t ®éng n«ng nghiÖp, ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh n«ng s¶n lµ mÆt hµng xuÊt khÈu
quan träng nh»m t¹o nguån thu ban ®Çu cùc kú cÇn thiÕt cho ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt
níc. ChÝnh v× vËy nhµ níc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi khuyÕn khÝch sù tham gia cña
c¸c C«ng ty trong lÜnh vùc xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n. MÆt hµng n«ng s¶n lµ mét
trong nh÷ng mÆt hµng ®îc C«ng ty S¶n xuÊt-DÞch vô vµ XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ
Néi (HAPRO) chó träng trong c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu cña m×nh.
Víi ®Þnh híng trªn cïng nhËn thøc : Trong quy tr×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu,
t¹o nguån vµ mua hµng lµ kh©u c¬ b¶n më ®Çu vµ hÕt søc quan träng ®em l¹i th¾ng
lîi cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu; sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, t«i ®· chän ®Ò
tµi: “T¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu t¹i C«ng ty S¶n xuÊt-DÞch
vô &XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi (HAPRO) – Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ”. T«i
hy väng sö dông ®îc nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng kÕt hîp víi t×nh h×nh ho¹t
®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu thùc tÕ cña C«ng ty ®Ó cã thÓ häc
hái, nghiªn cøu vµ ®ãng gãp mét sè ý kiÕn bæ Ých cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu n«ng

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Vò Thu Chinh

s¶n nãi chung vµ ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n nãi riªng cña C«ng ty
trong thêi gian tíi.
Tõ môc tiªu trªn, kÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 3 phÇn:
Ch¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt
khÈu.
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu ë
C«ng ty S¶...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Thu Chinh
Më ®Çu
Ngµy nay, víi xu thÕ toµn cÇu ho¸, quèc ho¸ nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng kinh
doanh cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vi mét quèc gia mµ ngµy
cµng ®îc më réng th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trªn thÞ trêng thÕ giíi. Ho¹t
®éng xuÊt khÈu trë nªn v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i ®èi víi bÊt kú
t quèc gia nµo tn thÕ giíi. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt ku, c¸c quèc gia khai th¸c
®îc lîi thÕa m×nh trong ph©nng lao ®éng quèc tÕ, t¹o nguån thu ngo¹i quan
tng cho ®Êt c, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ ®Æc biÖt lµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-
êi lao ®éng.
§èi víi ViÖt Nam, ho¹t ®éng xuÊt khÈu thùc ý nghÜa chiÕn lîc trong
nghiÖp y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o tiÒn ®Ò ng ch¾c ®Ó thùc hiÖn
th¾ng i môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Cã ®Èy m¹nh xuÊt
khÈu, më a nÒn kinh ViÖt Nam míi ®iÒu kiÖn thùc hiÖn thµnh ng c¸c
môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n.
Tõ ®Æc ®iÓm nÒn kinh tÕ lµ mét níc n«ng nghiÖp víi d©n sè chñ yÕu tham gia
vµo ho¹t ®éng n«ng nghiÖp, ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh n«ng s¶n lµ mÆt hµng xuÊt khÈu
quan träng nh»m t¹o nguån thu ban ®Çu cùc cÇn thiÕt cho ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt
níc. ChÝnh v× vËy nhµ níc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi khuyÕn khÝch sù tham gia cña
c¸c C«ng ty trong lÜnh vùc xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n. MÆt hµng n«ng s¶n mét
trong nh÷ng mÆt hµng ®îc C«ng ty S¶n xuÊt-DÞch vµ XuÊt nhËp khÈu Nam
Néi (HAPRO) chó träng trong c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu cña m×nh.
Víi ®Þnh híng trªn cïng nhËn thøc : Trong quy tr×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu,
t¹o nguån vµ mua hµng lµ kh©u c¬ b¶n më ®Çu vµ hÕt søc quan träng ®em l¹i th¾ng
lîi cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu; sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, t«i ®· chän ®Ò
tµi: T¹o nguån mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu t¹i C«ng ty S¶n xuÊt-DÞch
&XuÊt nhËp khÈu Nam Hµ Néi (HAPRO) Thùc tr¹ng gi¶i ph¸p . T«i
hy väng dông ®îc nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng kÕt hîp víi t×nh h×nh ho¹t
®éng t¹o nguån vµ mua hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu thùc tÕ cña C«ng ty ®Ó cã thÓ häc
hái, nghiªn cøu ®ãng gãp mét ý kiÕn Ých cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu n«ng
1
TL Triết: Tạo nguồn và mua hàng XK tại HAPRO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tạo nguồn và mua hàng XK tại HAPRO - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
TL Triết: Tạo nguồn và mua hàng XK tại HAPRO 9 10 375