Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Thành tựu và hạn chế của phép duy vật biện chứng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1413 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn TriÕt häc
A. Lêi nãi ®Çu
LÞch sö TriÕt häc lµ mét phÇn häc trong ch¬ng tr×nh m«n TriÕt häc M¸c
- Lªnin ë c¸c trêng §¹i häc vµ Cao ®¼ng gióp ngêi häc n¾m ®îc qu¸ tr×nh
h×nh thµnh ph©n tÝch nh÷ng kh¸i niÖm, ph¹m trï, nguyªn lý, qui luËt cña t duy
triÕt häc nh©n lo¹i, ®ång thêi nhËn thÊy râ sù ra ®êi cña ph¸t triÓn cña triÕt häc
M¸c - Lªnin lµ mét tÊt yÕu hîp qui luËt chø kh«ng ph¶i lµ mét trµo lu biÖt lËp
n»m ngoµi dßng ch¶y cña v¨n minh nh©n lo¹i.
H¹t nh©n lÝ luËn trong TriÕt häc M¸c - Lªnin lµ chñ nghÜa duy vËt vµ
phÐp biÖn chøng lµ nh÷ng ph¸t sinh lín nhÊt cña M¸c - ¡nghen vµ ®îc Lªnin
kÕ tôc ph¸t triÓn, lµ c¬ së lÝ luËn vµ kim chØ nam cho ho¹t ®éng cña c¸c §¶ng
Céng s¶n. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i M¸c - ¡nghen x©y dùng nªn chóng tõ m¶nh
®Êt kh«ng mµ ph¶i chän lùa kÕ thõa nh÷ng t tëng tiÕn bé trong lÞch sö ph¸t
triÓn tríc ®ã. VËy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña chñ nghÜa duy vËt vµ phÐp biÖn
chøng diÔn ra nh thÕ nµo. §iÒu ®ã t«i sÏ lµm s¸ng tá trong néi dung bµi tiÓu
luËn víi ®Ò tµi: "Ph©n tÝch nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n chÕ cña phÐp biÖn chøng
vµ chñ nghÜa duy vËt tríc M¸c".
MÆc dï t«i ®· cè g¾ng t×m tßi víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, song do míi
tiÕp xóc víi triÕt häc, kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong thÇy chñ nhiÖm bé m«n cïng c¸c b¹n ®äc gãp ý bæ
sung ®Ó t«i cã thÓ hoµn thiÖn thªm kiÕn thøc cña m×nh.
T«i xin c¶m ¬n!

TiÓu luËn TriÕt häc
B. Néi dung
1. Chñ nghÜa duy vËt tríc m¸c

Chñ nghÜa duy vËt lµ mét trong hai trêng ph¸i c¬ b¶n cña triÕt häc. XuÊt
hiÖn ngay tõ thêi cæ ®¹i khi triÕt häc míi b¾t ®Çu h×nh thµnh. Tõ ®ã ®Õn nay
lÞch sö ph¸t triÓn cña nã lu«n g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña khoa häc vµ
thùc tiÔn. Nã ®· tr¶i qua nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nhng ®Òu thèng nhÊt víi
nhau ë chç coi vËt chÊt lµ c¸i cã tríc vµ c¸i quyÕt ®Þnh ý thøc, ®Ò xuÊt ph¸t tõ
b¶n th©n thÕ giíi ®Ó gi¶i thÝch thÕ giíi.
LÞch sö chñ nghÜa duy vËt ph¸t triÓn qua nhiÒu thêi kú vµ ngµy cµng
hoµn thiÖn, trë thµnh mét néi dung quan träng trong chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ
®îc vËn dông rÊt nhiÒu trong c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng. B©y giê ta sÏ nghiªn
cøu tõng thêi k× lÞch sö ph¸t triÓn cña nã.
1.1. H×nh th¸i duy vËt chÊt ph¸c ng©y th¬ thêi cæ ®¹i
Quan ®iÓm cña chñ nghÜa duy vËt thêi kú nµy nãi chung lµ ®óng ®¾n nhng mang tÝnh ng©y th¬ chÊt ph¸c v× chñ yÕu dùa vµo quan s¸t trùc tiÕp, cha
dùa vµo c¸c thµnh tùu cña c¸c bé m«n khoa häc chuyªn ngµnh v× lóc ®ã cha
ph¸t triÓn.
1.1.1. Chñ nghÜa duy vËt Ên §é cæ ®¹i
ë Ên §é, chñ nghÜa duy vËt xuÊt hiÖn t¬ng...
TiÓu luËn TriÕt häc
A. Lêi nãi ®Çu
LÞch TriÕt häc mét phÇn häc trong ch¬ng tr×nh m«n TriÕt häc M¸c
- Lªnin ë c¸c trêng §¹i häc Cao ®¼ng gióp ngêi häc n¾m ®îc qu¸ tr×nh
h×nh thµnh ph©n tÝch nh÷ng kh¸i niÖm, ph¹m trï, nguyªn lý, qui luËt cña t duy
triÕt häc nh©n lo¹i, ®ång thêi nhËn thÊy râ sù ra ®êi cña ph¸t triÓn cña triÕt häc
M¸c - Lªnin mét tÊt yÕu hîp qui luËt chø kh«ng ph¶i mét trµo lu biÖt lËp
n»m ngoµi dßng ch¶y cña v¨n minh nh©n lo¹i.
H¹t nh©n luËn trong TriÕt häc M¸c - Lªnin chñ nghÜa duy vËt
phÐp biÖn chøng nh÷ng ph¸t sinh lín nhÊt cña M¸c - ¡nghen ®îc Lªnin
tôc ph¸t triÓn, luËn kim chØ nam cho ho¹t ®éng cña c¸c §¶ng
Céng s¶n. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i M¸c - ¡nghen x©y dùng nªn chóng m¶nh
®Êt kh«ng ph¶i chän lùa thõa nh÷ng t tëng tiÕn trong lÞch ph¸t
triÓn tríc ®ã. VËy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña chñ nghÜa duy t phÐp biÖn
chøng diÔn ra nh thÕ nµo. §iÒu ®ã t«i lµm s¸ng trong néi dung bµi tiÓu
luËn víi ®Ò tµi: "Ph©n tÝch nh÷ng thµnh tùu h¹n chÕ cña phÐp biÖn chøng
vµ chñ nghÜa duy vËt tríc M¸c".
MÆc t«i ®· g¾ng t×m tßi víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, song do míi
tiÕp xóc víi triÕt häc, kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong thÇy chñ nhiÖm bé m«n cïng c¸c b¹n ®äc gãp ý bæ
sung ®Ó t«i cã thÓ hoµn thiÖn thªm kiÕn thøc cña m×nh.
T«i xin c¶m ¬n!
TL Triết: Thành tựu và hạn chế của phép duy vật biện chứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Thành tựu và hạn chế của phép duy vật biện chứng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TL Triết: Thành tựu và hạn chế của phép duy vật biện chứng 9 10 436