Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Thúc đẩy hoạt động KD tại XN khai thác và cung ứng thực phẩm TH

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1534 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI Më §ÇU
Nh÷ng n¨m qua, thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi do §¶ng ta khëi xíng vµ
l·nh ®¹o, ngµnh th¬ng m¹i ®· cïng c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng nç lùc phÊn ®Êu, ®¹t
®îc nh÷ng thµnh tùu bíc ®Çu quan träng trong lÜnh vùc lu th«ng hµng ho¸ vµ
dÞch vô, gãp phÇn t¹o nªn nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c trªn thÞ trêng trong níc vµ vÞ
thÕ trªn thÞ trêng níc ngoµi. C¸c lo¹i h×nh dÞch vô g¾n víi lu th«ng hµng ho¸
ph¸t triÓn m¹nh, thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh, gãp phÇn phôc vô ®êi sèng vµ
gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. Trong sè ®ã kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi
ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh thùc phÈm lµ ngµnh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng lu«n
g¾n liÒn víi ®êi sèng hµng ngµy cña ngêi d©n.
Mçi doanh nghiÖp ®Òu thÊy râ sù quan träng cña thÞ trêng t¸c ®éng tíi
kinh doanh, thÊy ®îc c¸c nh©n tè t¸c ®éng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh,
tõ ®ã x©y dùng ph¬ng ¸n kinh doanh phï hîp. §èi víi xÝ nghiÖp khai th¸c vµ
cung øng thùc phÈm tæng hîp th× vÊn ®Ò thóc ®Èy tiªu thô hµng ho¸ quan
träng h¬n bao giê hÕt v× chøc n¨ng chñ yÕu cña xÝ nghiÖp lµ khai th¸c vµ kinh
doanh thùc phÈm. Qua thêi gian thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp, cã ®îc mét sù hiÓu biÕt
Ýt ái vÒ thùc tr¹ng, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. B»ng nh÷ng
kiÕn thøc cña b¶n th©n céng víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn
vµ c¸c c«, chó trong xÝ nghiÖp, em xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nhá ®Ó gãp
mét phÇn nµo vµo sù thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh doanh cña xÝ nghiÖp.
Víi ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh thùc
phÈm t¹i xÝ nghiÖp Khai th¸c vµ Cung øng thùc phÈm tæng hîp". Ngoµi lêi më
®Çu vµ kÕt luËn ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
- Ch¬ng I: lý luËn chung vÒ kinh doanh thùc phÈm cña doanh nghiÖp
- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh thùc phÈm t¹i xÝ nghiÖp
Khai th¸c vµ Cung øng thùc phÈm tæng hîp
- Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh kinh doanh thùc phÈm
t¹i xÝ nghiÖp khai th¸c vµ cung øng thùc phÈm tæng hîp

Ch¬ng I
lý luËn chung vÒ kinh doanh thùc phÈm
cña doanh nghiÖp

1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña kinh doanh thùc phÈm ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt kinh doanh
1.1. Kh¸i niÖm kinh doanh vµ kinh doanh thùc phÈm
HiÖn cã nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ kinh doanh sau ®©y lµ mét vµi
®Þnh nghÜa:
Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña
qu¸ tr×nh ®Çu t tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trªn
thÞ trêng nh»m môc ®Ých sinh lêi.
(TrÝch luËt doanh nghiÖp ViÖt Nam)
Kinh doanh lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ nh»m môc tiªu sinh lêi cña chñ
thÓ kinh doanh trªn thÞ trêng.
(TrÝch tõ gi¸o tr×nh lý thu...
LêI Më §ÇU
 
!" #"!$% &'#('))"
* +,-.-/0 %
&12'',"3+45657-3&-- &
4-3&- 89%":&170 %
'%-;"<=>5)2'','115
>4 ?8@-520;07
 5)'= 5) 3$0
7A5  >B68
C('A)>-D5-.B&-%?
)>*%6%?5)
E26>'#%'$*'8F'% 
G'=*':)A<=>31 %
-.#+4:GB>4BF' % 
'=8HI'"F'2*?5;+4
FJA-"::5)BF'8KL
4GB+6?5<'M:B,>%N
 %0<-F'OA)?5'%'J;2'
?',  5<=>'%-;BF'8
PAQ "Mét gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh thùc
phÈm t¹i xÝ nghiÖp Khai th¸c vµ Cung øng thùc phÈm tæng hîp"8 
, 4I* R#Q
- Ch¬ng I: SIA'=B'
- Ch¬ng II:@-""?'="F'
T% 9G'=*'
- Ch¬ng III:C?5'%'L=>"'=
"F'% G'=*'
TL Triết: Thúc đẩy hoạt động KD tại XN khai thác và cung ứng thực phẩm TH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Thúc đẩy hoạt động KD tại XN khai thác và cung ứng thực phẩm TH - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
TL Triết: Thúc đẩy hoạt động KD tại XN khai thác và cung ứng thực phẩm TH 9 10 923