Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Thúc đây hoạt động tại BH số 5 nam bộ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 1574 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

lêi nãi ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt nghiªn cøu cña ®Ò tµi

Níc ta ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù
qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN víi môc tiªu ®a d¹ng ho¸ c¸c
thµnh phÇn kinh tÕ, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ - dÞch vô. NÒn kinh tÕ n íc
ta trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ang cã nh÷ng thay ®æi m¹nh mÏ. Th¬ng m¹i ®· trë
thµnh ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Th ¬ng m¹i dÞch vô trong
nÒn kinh tÕ rÊt quan träng, võa t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ ph¸t triÓn, võa ®¸p øng
nhu cÇu c¬ b¶n vµ ngµy cµng n©ng cao ®êi sèng kinh tÕ x· héi cña ®Êt n íc.
Gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ x· héi lµ sù h×nh thµnh
cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i víi vai trß chÝnh lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a lÜnh vùc
s¶n xuÊt vµ lÜnh vùc tiªu dïng. C¬ chÕ thÞ tr êng ®a ®Õn cho doanh nghiÖp nãi
chung vµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng nhiÒu c¬ héi nhng còng kh«ng Ýt
nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh
nghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng thóc ®Èy ho¹t
®éng kinh doanh cña m×nh. Do ®ã, doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng chiÕn l îc, kÕ
ho¹ch vµ ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp víi b¶n th©n doanh nghiÖp còng nh
nh÷ng biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh ®Ó lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh
cña doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt.
NhËn thÊy tÇm quan träng, sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy, em
xin ®îc chän ®Ò tµi “Mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña
c«ng ty B¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé ” lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu

B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®i s©u nghiªn cøu ®Ó n¾m v÷ng h¬n vÒ ho¹t
®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i
VËn dông vµo thùc tiÔn t×m hiÓu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh
cña c«ng ty B¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé tõ ®ã t×m ra nh÷ng mÆt tÝch cùc còng nh h¹n
chÕ cßn tån t¹i cña c«ng ty ®Ó cã nh÷ng ®Ò xuÊt còng nh gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy
ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu

Chu thÞ Ph¬ng Anh – Th¬ng M¹i 41A

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
- §èi tîng nghiªn cøu :

Lý luËn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty B¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé
- Ph¹m vi nghiªn cøu : Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty B¸ch ho¸ sè

5 Nam Bé trong 3 n¨m 2000-2002.
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu

§Ò tµi ®· kÕt hîp sö dông nhiÒu ph¬ng ph¸p nghiªn cøu nh ph¬ng ph¸p
thèng kª, ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, ph¬ng ph¸p häc
lý luËn kÕt hîp víi nghiªn cøu th...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
lêi nãi ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt nghiªn cøu cña ®Ò tµi
Níc ta ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ bao p sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù
qn lý vÜ m« cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN víi môc tiªu ®a d¹ng ho¸ c¸c
tnh phÇn kinh tÕ, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ng ho¸ - dÞch vô. NÒn kinh tÕ n íc
ta trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ang nh÷ng thay ®æi m¹nh mÏ. Th¬ng m¹i ®· trë
tnh ®iÒu kiÖn tån i ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Th ¬ng m¹i dÞch vô trong
nÒn kinh tÕ rÊt quan träng, võa o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ ph¸t triÓn, võa ®¸p øng
nhu cÇu n vµ ngµy cµng ng cao ®êi ng kinh tÕ x· héi a ®Êt níc.
Gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ x· héi lµ sù h×nh thµnh
a c doanh nghiÖp th¬ng m¹i víi vai trß chÝnh lµ chiÕc u nèi gi÷a lÜnh vùc
n xuÊt vµ lÜnh vùc tiªu dïng. chÕ thÞ trêng ®a ®Õn cho doanh nghiÖp i
chung vµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng nhu c¬ héi nhng ng kh«ng Ýt
nng khã kh¨n th¸ch thøc nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh a mçi doanh
nghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp phi kh«ng ngõng thóc ®Èy ho¹t
®éng kinh doanh a nh. Do ®ã, doanh nghiÖp phi cã nh÷ng chiÕn l îc, kÕ
hch vµ ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp víi bn th©n doanh nghiÖp còng nh
nng biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh ®Ó lµm cho ht ®éng kinh doanh
a doanh nghiÖp cã t ®¹t hiÖu qu tèt nhÊt.
NhËn thÊy tÇm quan träng, cÇn thiÕt phi nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy, em
xin ®îc chän ®Ò i Mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña
c«ng ty B¸ch ho¸ sè 5 Nam Bélµm ®Ò tµi cho ln n tèt nghiÖp.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu
B»ng nh÷ng kn thøc ®· häc ®i s©u nghiªn cøu ®Ó n¾m v÷ng h¬n vÒ ho¹t
®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i
VËn dông vµo thùc tiÔn t×m hiÓu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh
cña c«ng ty ch ho¸ 5 Nam ®ã t×m ra nh÷ng mÆt ch cùc còng nh n
chÕ cßn tån t¹iang ty ®Ó nh÷ng ®Ò xuÊt còng nh gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy
ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
Chu thÞ Ph¬ng Anh – Th¬ng M¹i 41A
1
TL Triết: Thúc đây hoạt động tại BH số 5 nam bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Thúc đây hoạt động tại BH số 5 nam bộ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
TL Triết: Thúc đây hoạt động tại BH số 5 nam bộ 9 10 79