Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Thúc đẩy XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty ARTEXPORT

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1771 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi c¶m ¬n
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n :
-ThÇy gi¸o híng dÉn TrÇn V¨n B·o ®· tËn t×nh gióp t«i hoµn thµnh luËn
v¨n nµy
-C«ng Ty XuÊt NhËp KhÈu Thñ C«ng Mü NghÖ ( ARTEXPORT –
Hµ Néi) ®· gióp t«i trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ thu thËp tµi liÖu.

1

Lêi nãi ®Çu
§¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m 1986 ®· ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt
chãi läi trªn con ®êng chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ chÕ ®é tËp trung bao cÊp sang
kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®Þnh híng cña nhµ níc. Tõ ®¹i héi nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn
cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tù do ho¹t ®éng theo hµnh lang ph¸p lý ( giÊy phÐp
kinh doanh vµ trong kho¶ng mét thËp kû l¹i ®©y nhµ níc ta cã chñ tr¬ng ph¸p
huy vµ b¶o tån nh÷ng ngµnh nghÒ truyÒn thèng, ®a ra nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn
khÝch c¸c tæ chøc tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nh÷ng mÆt hµng thñ c«ng mü
nghÖ gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc,
ph¸t huy vµ tËn dông triÖt ®Ó tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña ®Êt níc, ®ång thêi gi¶i
quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng v¹n lao ®éng n«ng nhµn.
Lµ mét trong 10 mÆt hµng xuÊt khÈu quan träng cña ViÖt Nam, c¸c s¶n
phÈm thñ c«ng mü nghÖ cña níc ta ®· chøng tá ®îc u thÕ cña m×nh, cô thÓ n¨m
1998 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 120 triÖu USD, n¨m 140 triÖu USD, n¨m 2000 ®¹t
gÇn 160 triÖu USD.
Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù t¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè
kh¸ch quan vµ chñ quan kh¸c nhau nªn ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi chung vµ ho¹t
xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë ViÖt Nam cã xu híng ch÷ng l¹i, ®ã lµ lý do
t«i lùa chän ®Ò t¹i “ Mét Sè BiÖn Ph¸p Thóc §Èy XuÊt KhÈu Hµng

Thñ C«ng Mü NghÖ ë C«ng Ty ARTEXPORT” víi môc ®Ých.
• §a ra mét hÖ thèng c¬ së lý luËn khoa häc vÒ viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng
xuÊt khÈu
• Trªn c¬ së lý luËn vÒ viÖc nghiªn cøu ®i vµo ph©n tÝch thùc tiÔn thùc hiÖn
ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ t¹i c«ng ty ARTEXPORT.
• Cuèi cïng lµ ®a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m gióp c«ng ty ®Èy m¹nh ho¹t
®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ.

2

LuËn v¨n nµy bao gåm :
Ch¬ng I

: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu

Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ
cña c«ng ty ARTEXPORT – Hµ Néi.
Ch¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü
nghÖ ë c«ng ty ARTEXPORT – Hµ Néi.
Trong thêi gian thùc tËp ë C«ng Ty ARTEXPORT cßn cã h¹n chÕ vÒ thêi
gian vµ tr×nh ®é nªn LuËn v¨n nµy cßn cã nhiÒu h¹n chÕ vµ kh«ng tr¸ch khái
nh÷ng sai sãt , rÊt mong ®îc sù gãp ý cña tÊt c¶ c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c b¹n.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«, c¸c c« chó ë c¸c phßng ban t¹i
C«ng Ty ARTEXP...
Lêi cm ¬n
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n :
-ThÇy gi¸o híng dÉn TrÇn V¨n B·o ®· tËn t×nh gióp t«i hoµn thµnh luËn
v¨n nµy
-C«ng Ty XuÊt NhËp KhÈu Thñ C«ng NghÖ ( ARTEXPORT
Hµ Néi) ®· gióp t«i trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ thu thËp tµi liÖu.
1
TL Triết: Thúc đẩy XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty ARTEXPORT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Thúc đẩy XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty ARTEXPORT - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
TL Triết: Thúc đẩy XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty ARTEXPORT 9 10 283