Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1041 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn TriÕt häc
lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn,
vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, theo ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa ë níc ta hiÖn nay, lý luËn nhËn thøc, vÊn ®Ò c¶i t¹o thùc tiÔn nÒn
kinh tÕ lu«n thu hót sù quan t©m cña nhiÒu ®èi tîng.
Ngµy nay, triÕt häc lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi víi sù ph¸t triÓn
cña bÊt cø h×nh th¸i kinh tÕ nµo. Nh÷ng vÊn ®Ò triÕt häc vÒ lý luËn nhËn thøc
vµ thùc tiÔn, ph¬ng ph¸p biÖn chøng... lu«n lµ c¬ së, lµ ph¬ng híng, lµ t«n chØ
cho ho¹t ®éng thùc tiÔn, x©y dùng vµ ph¸t triÓn x· héi. NÕu xuÊt ph¸t tõ mét
lËp trêng triÕt häc ®óng ®¾n, con ngêi cã thÓ cã ®îc nh÷ng c¸ch gi¶i quyÕt phï
hîp víi c¸c vÊn dÒ do cuéc sèng ®Æt ra. ViÖc chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn
mét lËp trêng triÕt häc nµo ®ã sÏ kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ sù chÊp nhËn mét thÕ
giíi quan nhÊt ®Þnh, mét c¸ch lý gi¶i nhÊt ®Þnh vÒ thÕ giíi, mµ cßn lµ sù chÊp
nhËn mét c¬ së ph¬ng ph¸p luËn nhÊt ®Þnh chØ ®¹o cho ho¹t ®éng.
Chóng ta biÕt r»ng, triÕt häc lµ mét trong ba bé phËn cÊu thµnh cña chñ
nghÜa M¸c. Lªnin ®· chØ râ r»ng chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®ã chÝnh lµ
triÕt häc cña chñ nghÜa M¸c. Cho ®Õn nay, chØ cã triÕt häc M¸c lµ mang tÝnh u
viÖt h¬n c¶. Trªn c¬ së nÒn t¶ng triÕt häc M¸c - Lªnin, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®·
häc tËp vµ tiÕp thu t tëng tiÕn bé, ®Ò ra nh÷ng môc tiªu, ph¬ng híng chØ ®¹o
chÝnh x¸c, ®óng ®¾n ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn x· héi, phï hîp víi hoµn c¶nh
®Êt níc. MÆc dï cã nh÷ng khiÕm khuyÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái song chóng ta
lu«n ®i ®óng híng trong c¶i t¹o thùc tiÔn, ph¸t triÓn kinh tÕ, tõng bíc ®a ®Êt níc ta tiÕn kÞp tr×nh ®é c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi vÒ mäi mÆt. ChÝnh
nh÷ng thµnh tùu cña x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ qua mêi n¨m ®æi míi lµ
minh chøng x¸c ®¸ng cho vÊn ®Ò nªu trªn. Ho¹t ®éng nhËn thøc vµ c¶i t¹o
thùc tiÔn cïng víi sù n¾m b¾t c¸c quy luËt kh¸ch quan trong vËn hµnh nÒn
kinh tÕ ë níc ta lµ mét vÊn ÒÒ cßn nhiÒu xem xÐt vµ tranh c·i, nhÊt lµ trong
qu¸ tr×nh ®æi míi hiÖn nay.V× vËy, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “Thùc tiÔn lµ
tiªu chuÈn cña ch©n lý” .

SV: TrÇn Trung Dòng - Líp 32A

TiÓu luËn TriÕt häc
I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ lý luËn

1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
a) Thùc tiÔn
- Víi viÖc ®a ph¹m trï thùc tiÔn vµo lý luËn nhËn thøc, c¸c nhµ kinh
®iÓn cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· t¹o nªn mét bíc chuyÓn biÕn c¸ch m¹ng
trong triÕt häc nãi chung vµ trong lý luËn nhËn thøc nãi riªng vµ ®· ®a ra quan
®iÓm vÒ thùc tiÔn nh sau:
- Thùc tiÔn lµ toµn bé nh÷ng ho¹t ®éng vËt chÊt, cã môc ®Ých...
TiÓu luËn TriÕt häc
lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc x©y dùng ph¸t triÓn nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn,
vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, theo ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa ë níc ta hiÖn nay, lý luËn nhËn thøc, vÊn ®Ò c¶i t¹o thùc tiÔn nÒn
kinh tÕ lu«n thu hót sù quan t©m cña nhiÒu ®èi tîng.
Ngµy nay, triÕt häc mét phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi víi ph¸t triÓn
cña bÊt h×nh th¸i kinh nµo. Nh÷ng vÊn ®Ò triÕt häc luËn nhËn thøc
thùc tiÔn, ph¬ng ph¸p biÖn chøng... lu«n c¬ së, lµ ph¬ng híng, t«n chØ
cho ho¹t ®éng thùc tiÔn, x©y dùng ph¸t triÓn héi. NÕu xuÊt ph¸t mét
lËp trêng triÕt häc ®óng ®¾n, con ngêi cã thÓ cã ®îc nh÷ng c¸ch gi¶i quyÕt phï
hîp víi c¸c vÊn do cuéc sèng ®Æt ra. ViÖc chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn
mét lËp trêng triÕt häc nµo ®ã sÏ kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ sù chÊp nhËn mét thÕ
giíi quan nhÊt ®Þnh, mét c¸ch gi¶i nhÊt ®Þnh thÕ giíi, cßn chÊp
nhËn mét c¬ së ph¬ng ph¸p luËn nhÊt ®Þnh chØ ®¹o cho ho¹t ®éng.
Chóng ta biÕt r»ng, triÕt häc mét trong ba bé phËn cÊu thµnh cña chñ
nghÜa M¸c. Lªnin ®· chØ r»ng chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng ®ã chÝnh
triÕt häc cña chñ nghÜa M¸c. Cho ®Õn nay, ccã triÕt häc M¸c lµ mang tÝnh u
viÖt h¬n c¶. Trªn c¬ së nÒn t¶ng triÕt häc M¸c - Lªnin, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®·
häc tËp tiÕp thu t tëng tiÕn bé, ®Ò ra nh÷ng môc tiªu, ph¬ng híng chØ ®¹o
chÝnh x¸c, ®óng ®¾n ®Ó x©y dùng ph¸t triÓn héi, phï hîp víi hoµn c¶nh
®Êt níc. MÆc nh÷ng khiÕm khuyÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái song chóng ta
lu«n ®i ®óng híng trong c¶i t¹o thùc tiÔn, ph¸t triÓn kinh tÕ, tõng bíc ®a ®Êt n-
íc ta tiÕn kÞp tr×nh ®é c¸c níc trong khu vùc thÕ giíi mäi mÆt. ChÝnh
nh÷ng thµnh tùu cña x©y dùng chñ nghÜa héi qua mêi n¨m ®æi míi
minh chøng x¸c ®¸ng cho vÊn ®Ò nªu trªn. Ho¹t ®éng nhËn thøc c¶i t¹o
thùc tiÔn cïng víi n¾m b¾t c¸c quy luËt kh¸ch quan trong vËn hµnh nÒn
kinh ë níc ta mét vÊn ÒÒ cßn nhiÒu xem xÐt tranh c·i, nhÊt lµ trong
qu¸ tr×nh ®æi míi hiÖn nay.V× vËy, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi Thùc tiÔn
tiªu chuÈn cña ch©n lý .
SV: TrÇn Trung Dòng - Líp 32A
TL Triết: Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TL Triết: Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý 9 10 376