Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Thực trạng ĐT tại cty Phát triển nhà và đô thị

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1257 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bé m«n Kinh tÕ §Çu t

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ thùc hiÖn môc tiªu C«ng
nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn
khu ®« thÞ míi cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é chuyÓn
dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n. ViÖc
ph¸t triÓn c¸c khu ®« thÞ míi ®· t¹o ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cho sù ®æi míi vµ
ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc.
Thùc hiÖn chñ tr¬ng lÊy ph¸t triÓn ®Ó c¶i t¹o, chuyÓn viÖc ph¸t triÓn ®«
thÞ b»ng c¸c dù ¸n ®¬n lÎ sang ph¸t triÓn ®« thÞ b»ng c¸c dù ¸n ®Çu t ®ång bé,
tõng bíc hoµn chØnh quy ho¹ch tæng thÓ thñ ®« Hµ Néi ®Õn n¨m 2020 ®· ®îc
phª duyÖt. Víi môc tiªu x©y dùng c¸c khu ®« thÞ míi víi ®Çy ®ñ c¬ së ¹ tÇng
kü thuËt vµ x· héi ®ång bé gãp phÇn c¶i thiÖn mét c¸ch c¬ b¶n ®iÒu kiÖn sèng
cña nh©n d©n thñ ®«. Tæng c«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ- Bé X©y
Dùng hiÖn ®ang ®îc giao lµm chñ ®Çu t mét sè dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn nhµ ë
vµ ®« thi, cã tr¸ch nhiÖm huy ®éng mäi nguån vèn ®Çu t c¬ së h¹ tÇng kü
thuËt vµ x· héi cña c¸c dù ¸n ®ång thêi thu hót c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu
cÇu ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh chuyªn dïng trong
ph¹m vi dù ¸n theo quy ho¹ch ®îc duyÖt.
Khi tiÕn hµnh mét ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn ®« thÞ míi vÊn ®Ò ®Æt ra
lµ sö dông vèn lµm sao ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt viÖc ®¸nh gÝa hiÖu
qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t sÏ cho chóng ta biÕt ®îc ho¹t ®éng ®Çu t cã ®em l¹i
nh÷ng gi¸ trÞ g×, ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tµi chÝnh lµ bao nhiªu... ngoµi ra ®¸nh gi¸
hiÖu qu¶ ®Çu t cßn cho phÐp chóng ta rót ra ®îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm
cho nh÷ng giai ®o¹n sau cña c«ng cuéc ®Çu t kh¸c vµ cho phÐp t¹o ra hiÖu qu¶
cao h¬n cho toµn bé nÒn kinh tÕ .
ThÊy ®îc tÇm quan träng cña viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t, trong qu¸
tr×nh thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ- Bé X©y Dùng t«i

Sinh viªn: Vi V¨n Hng

1

Líp: Kinh tÕ §Çu t 39A

Bé m«n Kinh tÕ §Çu t

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

®· chän ®Ò tµi “ thùc tr¹ng vµ hiÖu qu¶ ®Çu t cña c«ng ty ph¸t triÓn ®« thÞ míi
t¹i Tæng c«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ-Bé X©y Dùng” lµm ®èi tîng
nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Néi dung cña chuyªn ®Ò xem
xÐt t×nh h×nh ®Çu t cña Tæng c«ng ty trong thêi gian qua vµ ®¸nh gi¸ chi tiÕt
hiÖu qu¶ mét dù ¸n cña Tæng c«ng ty ®· thùc hiÖn. Trªn c¬ së ®ã vµ vËn dông
nh÷ng kiÕn thøc lý luËn ®· n¾m b¾t trong thêi gian häc tËp ë trêng ®Ó ®Ò ra
mét sè gi¶i ph¸p nh»m tiÕp tôc n©ng cao ...
Bé m«n Kinh tÕ §Çu t Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh héi thùc hiÖn môc tiªu C«ng
nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, viÖc thùc hiÖn c¸c ¸n ®Çu t ph¸t triÓn
khu ®« thÞ míi cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é chuyÓn
dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n. ViÖc
ph¸t triÓn c¸c khu ®« thÞ míi ®· t¹o ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cho sù ®æi míi vµ
ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc.
Thùc hiÖn chñ tr¬ng lÊy ph¸t triÓn ®Ó c¶i t¹o, chuyÓn viÖc ph¸t triÓn ®«
thÞ b»ng c¸c dù ¸n ®¬n lÎ sang pt triÓn ®« thÞ b»ng c¸c dù ¸n ®Çu t ®ång bé,
tõng bíc hoµn chØnh quy ho¹ch tæng thÓ thñ ®« Néi ®Õn n¨m 2020 ®· ®îc
phª duyÖt. Víi môc tiªu x©y dùng c¸c khu ®« thÞ míi víi ®Çy ®ñ ¹ tÇng
kü thuËt vµ x· héi ®ång bé gãp phÇn c¶i thiÖn mét c¸ch c¬ b¶n ®iÒu kiÖn sèng
cña nh©n d©n thñ ®«. Tæng c«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn nhµ ®« thÞ- X©y
Dùng hiÖn ®ang ®îc giao lµm chñ ®Çu t mét ¸n ®Çu t ph¸t triÓn nhµ ë
®« thi, tr¸ch nhiÖm huy ®éng mäi nguån vèn ®Çu t tÇng
thuËt vµ héi cña c¸c ¸n ®ång thêi thu hót c¸c chøc, nh©n nhu
cÇu ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë c¸c c«ng tr×nh chuyªn dïng trong
ph¹m vi dù ¸n theo quy ho¹ch ®îc duyÖt.
Khi tiÕn hµnh mét ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn ®« thÞ míi vÊn ®Ò ®Æt ra
lµ sö dông vèn lµm sao ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt viÖc ®¸nh gÝa hiÖu
qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t cho chóng ta biÕt ®îc ho¹t ®éng ®Çu t ®em l¹i
nh÷ng gi¸ trÞ g×, ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tµi chÝnh bao nhiªu... ngoµi ra ®¸nh gi¸
hiÖu qu¶ ®Çu t cßn cho phÐp chóng ta rót ra ®îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm
cho nh÷ng giai ®o¹n sau cña c«ng cuéc ®Çu t kh¸c vµ cho phÐp t¹o ra hiÖu qu¶
cao h¬n cho toµn bé nÒn kinh tÕ .
ThÊy ®îc tÇm quan träng cña viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t, trong qu¸
tr×nh thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ- Bé X©y Dùng t«i
Sinh viªn: Vi V¨n Hng Líp: Kinh tÕ §Çu t 39A
1
TL Triết: Thực trạng ĐT tại cty Phát triển nhà và đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Thực trạng ĐT tại cty Phát triển nhà và đô thị - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
TL Triết: Thực trạng ĐT tại cty Phát triển nhà và đô thị 9 10 877