Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Thực trạng giao thông, nguyên nhân và giải pháp (quan hệ nhân quả)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A . PhÇn më ®Çu

Tai n¹n giao th«ng ®· lÊy ®i kh«ng biÕt bao nhiªu níc m¾t vµ sinh m¹ng cña
hµng v¹n ngêi. Nã ®· vµ ®ang trë thµnh mét vÊn ®Ò bøc xóc g©y ¶nh hëng vµ thiÖt h¹i
nghiªm träng ®èi víi nÒn kinh tÕ, nhÊt lµ trong thêi kú nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trªn
®µ héi nhËp vµ ph¸t triÓn. HiÖn nay mÆc dï chÝnh phñ ®· ®Çu t vµ ®Ò ra nhiÒu híng gi¶i
quyÕt song dêng nh vÉn cha cã sù thay ®æi g× nhiÒu.
Giao th«ng ®« thÞ kh«ng chØ ®¬n thuÇn ¶nh hëng ®Õn viÖc ®i l¹i cña ngêi d©n, nã
cßn lµ cÇu nèi gióp con ngêi trao ®æi, giao lu víi nhau , hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn vµ lu
th«ng tèt h¬n… gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo bé mÆt cña mét nÒn kinh tÕ, mét quèc gia ph¸t
triÓn. T¹i c¸c thµnh phè ®ang trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ nh Hµ Néi vµ thµnh phè Hå
ChÝ Minh th× vÊn ®Ò giao th«ng l¹i cµng quan träng .
Thùc tr¹ng giao th«ng ë c¸c ®« thÞ cña chóng ta nh thÕ nµo? Nguyªn nh©n cña
thùc tr¹ng ®ã do ®©u? Nhµ níc sÏ cã c¸c gi¶i ph¸p ra sao ®Ó giao th«ng ®« thÞ kh«ng
cßn lµ nçi ¸m ¶nh n÷a?
§ã còng chÝnh lµ néi dung bµi tiÓu luËn cña em.
Bµi tiÓu luËn cña em ®îc chia thanh c¸c phÇn chÝnh:
A.PhÇn më bµi
B.PhÇn néi dung

I. C¬ së triÕt häc
II. VËn dông
1.Thùc tr¹ng giao th«ng
2. Nguyªn nh©n
3. Gi¶i ph¸p

1

B. PhÇn néi dung
I. C¬ së triÕt häc
1. Kh¸i niÖm nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶
Nguyªn nh©n lµ t¬ng t¸c gi÷a c¸c mÆt trong mét sù vËt hoÆc gi÷a c¸c sù vËt víi
nhau g©y ra nh÷ng biÕn ®æi nhÊt ®Þnh.
KÕt qu¶ lµ nh÷ng biÕn ®æi xuÊt hiÖn do nguyªn nh©n t¹o ra.
2.Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶
_Theo quan ®iÓm biÖn chøng duy vËt mèi liªn hÖ nh©n _ qu¶ lµ mèi liªn hÖ
kh¸ch quan cña b¶n th©n c¸c sù vËt.Nã tån t¹i ngoµi ý muèn cña con ngêi kh«ng phô
thuéc vµo viÖc ta cã nhËn thøc ®îc nã hay kh«ng .
_Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ cßn thÓ hiÖn ë chç : mét
hiÖn tîng nµo ®ã trong ®ã mèi quan hÖ nµy lµ nguyªn nh©n th× trong mèi quan hÖ kh¸c
lµ kÕt qu¶ vµ ngîc l¹i.
_Thùc tiÔn cho thÊy cïng mét nguyªn nh©n cã thÓ g©y nªn nhiÒu kÕt qu¶ kh¸c
nhau tuú thuéc vµo hoµn c¶nh cô thÓ. Ngîc l¹i mét kÕt qu¶ cã thÓ g©y nªn bëi nhiÒu
nguyªn nh©n kh¸c nhau t¸c ®éng riªng lÎ hay t¸c ®éng cïng mét lóc.
3.Ph©n lo¹i nguyªn nh©n :
_Nguyªn nh©n chñ yÕu vµ nguyªn nh©n thø yÕu
+Nguyªn nh©n chñ yÕu : lµ c¸c nguyªn nh©n mµ khi thiÕu mÆt th× kÕt qu¶ sÏ
kh«ng x¶y ra.
+Nguyªn nh©n thø yÕu : lµ c¸c nguyªn nh©n mµ khi cã mÆt cña chóng chØ
quyÕt ®Þnh nh÷ng ®Æc ®iÓm nhÊt thêi, kh«ng æn ®Þnh , c¸ biÖt cña hiÖn tîng .
_Nguyªn nh©n bªn trong vµ nguyªn nh©n bªn ngoµi :
+Nguyªn nh©n bªn trong : lµ sù t¸c ®...
A . PhÇn më ®Çu
Tai n¹n giao th«ng ®· lÊy ®i kh«ng biÕt bao nhiªu níc m¾t sinh m¹ng cña
hµng v¹n ngêi. Nã ®· ®ang trë thµnh mét vÊn ®Ò bøc xóc g©y ¶nh hëng vµ thiÖt h¹i
nghiªm träng ®èi víi nÒn kinh tÕ, nhÊt lµ trong thêi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trªn
®µ héi nhËp vµ ph¸t triÓn. HiÖn nay mÆc dï chÝnh phñ ®· ®Çu t vµ ®Ò ra nhiÒu híng gi¶i
quyÕt song dêng nh vÉn cha cã sù thay ®æi g× nhiÒu.
Giao th«ng ®« thÞ kh«ng chØ ®¬n thuÇn ¶nh hëng ®Õn viÖc ®i l¹i cña ngêi d©n, nã
cßn lµ cÇu nèi gióp con ngêi trao ®æi, giao lu víi nhau , hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn vµ lu
th«ng tèt h¬n p phÇn ®¸ng kÓ vµomÆt cña mét nÒn kinh tÕ, mét quèc gia ph¸t
triÓn. T¹i c¸c thµnh p®ang trong qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ nh Hµ Néi vµ thµnh phè Hå
ChÝ Minh th× vÊn ®Ò giao th«ng l¹i cµng quan träng .
Thùc tr¹ng giao th«ng ë c¸c ®« t cña chóng ta nh thÕ nµo? Nguyªn nh©n cña
thùc tr¹ng ®ã do ®©u? Nhµ níc cã c¸c gi¶i ph¸p ra sao ®Ó giao th«ng ®« thÞ kh«ng
cßn lµ nçi ¸m ¶nh n÷a?
§ã còng chÝnh lµ néi dung bµi tiÓu luËn cña em.
Bµi tiÓu luËn cña em ®îc chia thanh c¸c phÇn chÝnh:
A.PhÇn më bµi
B.PhÇn néi dung
I. C¬ së triÕt häc
II. VËn dông
1.Thùc tr¹ng giao th«ng
2. Nguyªn nh©n
3. Gi¶i ph¸p
1
TL Triết: Thực trạng giao thông, nguyên nhân và giải pháp (quan hệ nhân quả) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Thực trạng giao thông, nguyên nhân và giải pháp (quan hệ nhân quả) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL Triết: Thực trạng giao thông, nguyên nhân và giải pháp (quan hệ nhân quả) 9 10 582