Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Thực trạng giao thông và nguyên nhân

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn triÕt

Giao th«ng ®êng bé ë Hµ Néi - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p

Lêi nãi ®Çu
Trong rÊt nhiÒu vÊn ®Ò nãng báng cña ®êi sèng x· héi, an toµn giao th«ng
®îc giíi b¸o chÝ vµ truyÒn th«ng quan t©m ®Æc biÖt. Bëi ®ã lµ vÊn ®Ò mµ hµng
ngµy hµng giê ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn an toµn tÝnh m¹ng cña ngêi tham gia giao
th«ng. Hµng ngµy trong ch¬ng tr×nh chµo buæi s¸ng lóc 6h, sau trang tin tøc lµ
®Õn b¶n tin an toµn giao th«ng. Chóng ta ph¶i giËt m×nh v× nh÷ng vô tai n¹n giao
th«ng th¬ng t©m x¶y ra trong c¶ níc.
Vµ ngay trong lßng thñ ®«, gi¸m ch¾c r»ng cã Ýt nhÊt mét lÇn b¹n chøng
kiÕn mét vô va ch¹m nµo ®ã hoÆc nÕu kh«ng th× chÝ Ýt ®ã còng lµ t¾c ®êng trong
giê cao ®iÓm. ThËt lµ bùc m×nh mçi khi t¾c ®êng thay v× ®i th¼ng vÒ nhµ b¹n
ph¶i ngåi l¹i hµng giê trªn xe buýt, ®i ®ñ mét vßng ®Ó cã thÓ vÒ nhµ. Hay cã khi
ph¶i ®øng gi÷a n¾ng trang trang cña th¸ng 5 ®Ó chê cho dßng xe lu th«ng. Nh÷ng
c¶nh tîng Êy ®· trë nªn qu¸ quen thuéc víi ngêi d©n Hµ Néi. Vµ c©u hái ®Æt ra
lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn?
Díi c¸i nh×n cña triÕt häc duy vËt biÖn chøng th× thùc tr¹ng mÊt an toµn giao
th«ng ®êng bé ë Hµ Néi ®îc ph©n tÝch thµnh m©u thuÉn c¬ b¶n bªn trong gi÷a
mét mÆt lµ b¶n chÊt víi mét mÆt lµ hiÖn tîng thùc tr¹ng ®ã. ChÝnh m©u thuÉn
nµy thóc ®Èy nhµ níc ®a ra nh÷ng luËt lÖ, nh÷ng quy ®Þnh, nh÷ng biÖn ph¸p míi
nh»m lµm h¹n chÕ thùc tr¹ng trªn.
Bµi viÕt nµy ®îc viÕt ra nh»m môc ®Ých ®a ra mét c¸i nh×n cña riªng c¸ nh©n
em vÒ thùc tr¹ng trªn còng nh gãp mét tiÕng nãi nhá bÐ nh»m ñng hé nh÷ng ngêi ®i tríc ®· cã nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp x¸c ®¸ng.V× vËy rÊt mong ®îc sù chØ b¶o
tËn t×nh cña thÇy c«.
1

TiÓu luËn triÕt

Ch¬ng I
Thùc tr¹ng an toµn giao th«ng ® êng bé ë Hµ Néi.

ë ch¬ng nµy xin ®îc ®Ò cËp ®Õn hai vÊn ®Ò, thø nhÊt lµ vÒ thùc tr¹ng an
toµn giao th«ng ®êng bé ë Hµ néi hiÖn nay vµ thø hai lµ c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n
cña t×nh tr¹ng ®ã. Tríc hÕt xin ®iÓm qua t×nh h×nh an toan giao th«ng trªn ®Þa
bµn thñ ®« thêi gian gÇn ®©y.
I. Thùc tr¹ng an toµn giao th«ng ® êng bé ë Hµ Néi.
Trªn thùc tÕ c¸c tuyÕn ®êng néi thµnh hiÖn nay viÖc x¶y ra c¸c vô tai n¹n
giao th«ng cã gi¶m song cßn kh«ng ph¶i lµ Ýt, n¹n t¾c ®êng th× x¶y ra nh c¬m
b÷a. Cã khi huy ®éng lùc lîng c¶nh s¸t giao th«ng t¹i c¸c ng· t trong giê cao
®iÓm mµ còng ph¶i mÊt kh«ng Ýt thêi gian ®Ó cã thÓ lu th«ng mét lîng xe qu¸
lín nh vËy. Cã thÓ nãi an toµn giao th«ng ®îc xem lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi cña x·
héi. Gi÷a thñ ®«- bé mÆt cña ®Êt níc mµ t×nh h×nh an toµn giao th«ng l¹i lµ vÊn
®Ò mµ bÊy l©u nay vÉn cha gi¶...
TiÓu luËn triÕt
Giao th«ng ®êng bé ë Hµ Néi - thùc tr¹ng vµ gii ph¸p
Lêi nãi ®Çu
Trong rÊt nhiÒu vÊn ®Ò nãng báng cña ®êi sèng x· héi, an toµn giao th«ng
®îc giíi b¸o chÝ truyÒn th«ng quan t©m ®Æc biÖt. Bëi ®ã vÊn ®Ò hµng
ngµy hµng giê ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn an toµn tÝnh ng cña ngêi tham gia giao
th«ng. Hµng ngµy trong ch¬ng tr×nh chµo buæi s¸ng lóc 6h, sau trang tin tøc
®Õn b¶n tin an toµn giao th«ng. Chóng ta ph¶i giËt m×nh nh÷ng vô tai n¹n giao
th«ng th¬ng t©m x¶y ra trong c¶ níc.
ngay trong lßng thñ ®«, gi¸m ch¾c r»ng Ýt nhÊt t lÇn b¹n chøng
kiÕn mét va ch¹m nµo ®ã hoÆc nÕu kh«ng th× chÝ Ýt ®ã còng c ®êng trong
giê cao ®iÓm. ThËt lµ bùc nh mçi khi t¾c ®êng thay ®i th¼ng nhµ b¹n
ph¶i ngåi l¹i hµng giê trªn xe buýt, ®i ®ñ mét vßng ®Ó thÓ nhµ. Hay khi
ph¶i ®øng gi÷a n¾ng trang trang cña th¸ng 5 ®Ó chê cho dßng xe lu th«ng. Nh÷ng
c¶nh tîng Êy ®· trë nªn qu¸ quen thuéc víi ngêi d©n Néi. c©u hái ®Æt ra
lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn?
Díi c¸i nh×n cña triÕt häc duy vËt biÖn chøng th× thùc tr¹ng mÊt an toµn giao
th«ng ®êng ë Néi ®îc ph©n tÝch thµnh m©u thuÉn c¬ b¶n bªn trong gi÷a
mét mÆt b¶n chÊt víi mét mÆt hiÖn tîng thùc tr¹ng ®ã. ChÝnh m©u thuÉn
nµy thóc ®Èy nhµ níc ®a ra nh÷ng luËt lÖ, nh÷ng quy ®Þnh, nh÷ng biÖn ph¸p míi
nh»m lµm h¹n chÕ thùc tr¹ng trªn.
Bµi viÕt nµy ®îc viÕt ra nh»m môc ®Ých ®a ra mét c¸i nh×n cña riªng c¸ nh©n
em thùc tr¹ng trªn còng nh gãp mét tiÕng nãi nhá nh»m ñng nh÷ng ng-
êi ®i tríc ®· nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp x¸c ®¸ng.V× vËy rÊt mong ®îcchØ b¶o
tËn t×nh cña thÇy c«.
1
TL Triết: Thực trạng giao thông và nguyên nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Thực trạng giao thông và nguyên nhân - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TL Triết: Thực trạng giao thông và nguyên nhân 9 10 196