Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ HH tại cty Dược phẩm Thiên Tân

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1462 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Chóng ta muèn tån t¹i trong x· héi ngµy nay, chóng ta ph¶i lao ®éng,
nãi ®Õn lao ®éng tríc hÕt ph¶i nãi ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kÕt qu¶ tiªu thô
hµng ho¸, trong ®ã vÊn ®Ò cÇn quan t©m nhÊt lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. §©y lµ sù so
s¸nh gi÷a toµn bé chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu l¹i ®îc. Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy
®ßi hái mçi chóng ta ph¶i cã tri thøc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý.
Tiªu thô hµng ho¸ lµ kh©u cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kÕt qu¶
tiªu thô hµng ho¸, nã cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp,
nã gãp phÇn to lín ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, kh©u tiªu thô hµng ho¸ cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt, kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i c¸c doanh nghiÖp g¾n liÒn víi thÞ
trêng, lu«n lu«n vËn ®éng vµ ph¸t triÓn theo sù biÕn ®éng phøc t¹p cña c¸c
doanh nghiÖp.
ChÝnh v× vËy, c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸, lu«n lu«n ®îc
nghiªn cøu, t×m tßi, bæ xung ®Ó ®îc hoµn thiÖn h¬n, c¶ vÒ lý luËn lÉn thùc tiÔn,
nh»m môc ®Ých kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸, hiÖu qu¶ cña s¶n
xuÊt, hiÖu n¨ng cña qu¶n lý.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÞ trêng níc ngoµi lµ mét vÊn ®Ò næi tréi
vÇn quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸. Tõ khi thùc hiÖn chÝnh
s¸ch më cöa ViÖt Nam ®· thiÕt lËp ®îc nhiÒu mèi quan hÖ hîp t¸c th¬ng m¹i
víi nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Ngîc l¹i hµng ho¸ cña c¸c níc còng trµn vµo ViÖt
Nam víi khèi lîng kh¸ lín nªn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ cµng cÇn
ph¶i ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Cïng víi sù gia t¨ng cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thuèc trong níc vµ
khèi lîng thuocã trªn thÞ trêng t¨ng víi tèc ®é nhanh cïng víi chÊt lîng, ®a
d¹ng vÒ mÉu m·, phong phó vÒ chñng lo¹i. Trong bèi c¶nh ®ã, møc ®é c¹nh
tranh trªn thÞ trêng thuèc phßng vµ ch÷a bÖnh ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt.
§Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ngoµi viÖc s¶n xuÊt vµ cung cÊp cho thÞ trêng mét
khèi lîng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh víi chÊt lîng cao, chñng lo¹i, mÉu m· phï hîp
víi c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n thiªu thô hµng
ho¸.

Vò ThÞ Hay - KTC - K13

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

X©y dùng tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n khoa häc hîp lý lµ mét
trong nh÷ng c¬ së cung cÊp th«ng tin quan träng nhÊt cho viÖc ra quyÕt ®Þnh
chØ ®¹o, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c
kÕ to¸n nãi chung, h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng ë c¸c doanh nghiÖp
®· ®îc hoµn thiÖn dÇn song míi chØ ®¸p øng ®îc yªu c©ï cña qu¶n lý ë c¸c
doanh nghiÖp víi møc ®é cßn h¹n chÕ. Bëi vËy...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu

 !"#$
%& '(") *"!+,)-
%./0/1&!"2+32'
4156 &"7+
8#$%!)9: !"
#$%&;0</*"=&%>*
(-&%?:%>*+
8'!;@*!)#$%:"%
A !"#$%%>*B'&;
@CC&D&%?E-/6:%
>*+
0&A&DC%%#$%CC2
#6A4/F?2*G&'7DH-I
J$0!CK) 2%*":
 *L:"7+
8.L();@& 'F
&("):%>* %+8K!-*0
%MNO*PD2'"*2%G
&'#+P2%:%Q&O*
P&!2!%#C%%#$%(
2*G+
9&-L:%>* &
!2#;@L&9& 2
>&'H&':+8/6
#;@4&./*B&"*+
,?&%?&* & ;@
!2R ;& 2:H92
&%>*(-*C%%#$
%+
Vò ThÞ Hay - KTC - K13
TL Triết: Tiêu thụ HH tại cty Dược phẩm Thiên Tân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ HH tại cty Dược phẩm Thiên Tân - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ HH tại cty Dược phẩm Thiên Tân 9 10 295