Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ HH tại cty TM HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn Hïng D¬ng
Lêi më ®Çu

Cïng víi sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. C¸c
doanh nghiÖp níc ta chuyÓn sang h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã quyÒn tù chñ
trong kinh doanh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh.
Do vËy cÇn ph¶i cã sù ®æi míi trong nhËn thøc vÒ qu¶n lý kinh tÕ x· héi v×
vËy tiªu thô hµng ho¸ lµ vÊn ®Ò cèt yÕu cña c¸c doanh nghiÖp vµ nã ®îc coi
nh lµ m¹ch m¸u cña ho¹t ®éng lu th«ng hµng ho¸. QuyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i
cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i, lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t
®éng kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp s¶n
xuÊt, nhiÒu doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®· ra ®êi vµ ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ kh«ng
thÓ thiÕu ®îc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi vai trß trung t©m lµ cÇu nèi gi÷a
s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Sù ra ®êi cña hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®·
lµm cho t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng ngµy cµng phøc t¹p quyÕt liÖt h¬n.
§ßi hái c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn linh ho¹t
vµ n¨ng ®éng trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh cho phï hîp
víi nh÷ng thay ®æi cña cÇu thÞ trêng.
Còng nh nhiÒu doanh nghiÖp th¬ng m¹i kh¸c C«ng ty Th¬ng m¹i Hµ Néi
®· h×nh thµnh vµ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn
th¬ng trêng. Víi chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu lµ kinh doanh hµng ho¸ c«ng ty
®· cè g¾ng ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña thÞ trêng. ChÝnh nhê vËy
mµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®îc n©ng lªn qua c¸c n¨m. tuy nhiªn bªn
c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty vÉn cßn mét sè
®iÓm tån t¹i cÇn kh¾c phôc.
Tõ nhËn thøc vÒ t×nh h×nh thùc tÕ kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian
thùc tËp, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc ®µo t¹o ë trêng cïng víi sù gióp ®ì
cña khoa Qu¶n trÞ doanh nghiÖp, cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty th¬ng m¹i
Hµ Néi vµ nhÊt lµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o ThS : TrÇn ThÞ Hoµng Hµ. Em

Líp K37A6 - Khoa Qu¶n trÞ doanh nghiÖp

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn Hïng D¬ng

m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "§Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty Th¬ng

m¹i Hµ Néi” lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Th¹c sÜ TrÇn ThÞ Hoµng Hµ ®· tËn
t×nh gióp ®ì ®éng viªn khÝch lÖ em trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Hïng D¬ng
Lêi më ®Çu
Cïng víi sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-
êng ®iÒu tiÕt m« cña nhµ níc theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa. C¸c
doanh nghiÖp níc ta chuyÓn sang h¹ch to¸n kinh ®éc lËp quyÒn chñ
trong kinh doanh tù chÞu tr¸ch nhiÖm ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh.
Do vËy cÇn ph¶i ®æi míi trong nhËn thøc qu¶n kinh héi
vËy tiªu thô hµng ho¸ vÊn ®Ò cèt yÕu cña c¸c doanh nghiÖp ®îc coi
nh ch m¸u cña ho¹t ®éng lu th«ng hµng ho¸. QuyÕt ®Þnh ®Õn tån t¹i
cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i, ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t
®éng kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
Cïng víi ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp s¶n
xuÊt, nhiÒu doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®· ra ®êi ®· kh¼ng ®Þnh trÝ kh«ng
thÓ thiÕu ®îc trong nÒn kinh thÞ trêng víi vai trß trung t©m cÇu nèi gi÷a
s¶n xuÊt tiªu dïng. Sù ra ®êi cña hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®·
lµm cho t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng ngµy cµng phøc t¹p quyÕt liÖt h¬n.
§ßi hái c¸c doanh nghiÖp th¬ng i muèn tån t¹i ph¸t triÓn cÇn linh ho¹t
n¨ng ®éng trong viÖc chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh cho phï hîp
víi nh÷ng thay ®æi cña cÇu thÞ trêng.
Còng nh nhiÒu doanh nghiÖp th¬ng m¹i kh¸c C«ng ty Th¬ng m¹i Néi
®· h×nh thµnh ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn kh¼ng ®Þnh trÝ cña m×nh trªn
th¬ng trêng. Víi chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕukinh doanh hµng ho¸ c«ng ty
®· g¾ng ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña thÞ trêng. ChÝnh nhê vËy
mµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®îc n©ng lªn qua c¸c n¨m. tuy nhiªn bªn
c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty vÉn cßn mét
®iÓm tån t¹i cÇn kh¾c phôc.
nhËn thøc t×nh nh thùc kinh doanh a ng ty trong thêi gian
thùc p, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc ®µo t¹o ë trêng cïng víi sù gp ®ì
cña khoa Qu¶n trÞ doanh nghp, cña n c«ng nh©n viªn C«ng ty th¬ng m¹i
Hµ Néi vµ nhÊt lµ sù gp ®ì tËn t×nh cña c« go ThS : TrÇn ThÞ Hoµng . Em
Líp K37A6 - Khoa Qu¶n trÞ doanh nghiÖp
TL Triết: Tiêu thụ HH tại cty TM HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ HH tại cty TM HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ HH tại cty TM HN 9 10 597