Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP DV mạ kẽm ở cty CP thép Việt Tiến

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 5015 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện kinh tế của nước ta, tuy chưa phải là một nền kinh tế thị trường
thực sự nhưng nó cũng đã mang đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế thị trường là số
lượng người bán đông còn số lượng người mua là ít. Chính vì vậy, khi công ty tham
gia vào thị trường với tư cách là người mua thì dễ ràng hơn nhiều so với công ty tham
gia vào thị trường với tư cách là người bán. Cho nên, trong điều kiện hiện nay của nền
kinh tế hoạt động tiêu thụ sản phẩm có vị trí quan trọng nhất đối với hoạt động kinh
doanh của công ty là quan trọng nhất. Hoạt động này quyết định trực tiếp đến sự sống
còn của công ty.
Với mong muốn đem những kiến thức đã được đào tạo ứng dụng vào giải
quyết những vấn đề thực tế trong hoạt động tiêu thụ của công ty cổ phần thép Việt
Tiến. Em đã viết lên chuyên đề thực tập tốt nghiệp là:” Một số biện pháp thúc đẩy tiêu
thụ sản phẩm dịch vụ mạ kẽm nhúng nóng ở công ty cổ phần thép Việt Tiến”, chuyên
đề có ba phần cơ bản như sau:
Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN
PHẨM DỊCH VỤ Ở DOANH NGHIỆP.
Chương II. KHÁI QUÁT VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ Ở
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT TIẾN.
Chương III. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ
DỊCH VỤ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT
TIẾN.
Trong quá trình thực hiện chuyên đề thực tập của mình, mặc dù đã hết sức nỗ
lực, cố gắng để có thể thực hiện chuyên đề một cách tốt nhất. Nhưng do kiến thức hạn
chế mà trong quá trình thực hiện khó tránh khỏi việc không bị mắc phải các sai lầm
thiếu sót. Vì vậy mong thầy, cô và mọi người trong quá trình xem xét có những góp ý
để em có thêm kinh nghiệm cho các chuyên đề khác được tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn tới tập thể cán bộ công nhân của công ty cổ phần
thép Việt Tiến và đặc biệt là tới thầy giáo hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, Ths.TRẦN
THĂNG LONG. Mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua để em có thể
hoàn thành tốt quá trình thực tập.

§Æng V¨n Quúnh - Th¬ng M¹i 44B

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM DỊCH VỤ Ở
DOANH NGHIỆP.
I. Ý NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM CƠ SỞ VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH
NGHIỆP
1.Ý nghĩa của việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm không chỉ là hoạt động tất yếu trong quá trình kinh
doanh của doanh nghiệp mà chúng còn có ý nghĩa rất lớn .
Đối với doanh nghiệp.
-Thúc đẩy tiêu thụ là đẩy mạnh thực hiện chức năng lưu thông hàng hóa từ nhà
sản xuất đến người tiêu dùng, làm tă...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện kinh tế của nước ta, tuy chưa phải là một nền kinh tế thị trường
thực sự nhưng nó cũng đã mang đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế thị trường số
lượng người bán đông còn số lượng người mua ít. Chính vậy, khi công ty tham
gia vào thị trường với tư cách là người mua thì dễ ràng hơn nhiều so với công ty tham
gia vào thị trường với tư cách là người bán. Cho nên, trong điều kiện hiện nay của nền
kinh tế hoạt động tiêu thụ sản phẩm vị trí quan trọng nhất đối với hoạt động kinh
doanh của công ty là quan trọng nhất. Hoạt động này quyết định trực tiếp đến sự sống
còn của công ty.
Với mong muốn đem những kiến thức đã được đào tạo ứng dụng vào giải
quyết những vấn đề thực tế trong hoạt động tiêu thụ của công ty cổ phần thép Việt
Tiến. Em đã viết lên chuyên đề thực tập tốt nghiệp là:” Một số biện pháp thúc đẩy tiêu
thụ sản phẩm dịch vụ mạ kẽm nhúng nóng công ty cổ phần thép Việt Tiến”, chuyên
đề có ba phần cơ bản như sau:
Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN
PHẨM DỊCH VỤ Ở DOANH NGHIỆP.
Chương II. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT TIẾN.
Chương III. MỤC TIÊU MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ
DỊCH VỤ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT
TIẾN.
Trong quá trình thực hiện chuyên đề thực tập của mình, mặc dù đã hết sức n
lực, cố gắng đểthể thực hiện chuyên đề một cách tốt nhất. Nhưng do kiến thức hạn
chế trong quá trình thực hiện khó tránh khỏi việc không bị mắc phải các sai lầm
thiếu sót. vậy mong thầy, cô mọi người trong quá trình xem xét những góp ý
để em có thêm kinh nghiệm cho các chuyên đề khác được tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn tới tập thể cán bộ công nhân của công ty cổ phần
thép Việt Tiến đặc biệt tới thầy giáo hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, Ths.TRẦN
THĂNG LONG. Mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua để em thể
hoàn thành tốt quá trình thực tập.
§Æng V¨n Quúnh - Th¬ng M¹i 44B
1
TL Triết: Tiêu thụ SP DV mạ kẽm ở cty CP thép Việt Tiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP DV mạ kẽm ở cty CP thép Việt Tiến - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP DV mạ kẽm ở cty CP thép Việt Tiến 9 10 262