Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty Giày Thượng Đình

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1566 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

PhÇn I
Më ®Çu
1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
HiÖn nay víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ cïng víi sù c¹nh
tranh khèc liÖt, xu híng héi nhËp nÒn kinh tÕ víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn
thÕ giíi ®ßi hái c¸c níc ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. §Õn n¨m 2006 ViÖt Nam phÊn
®Êu gia nhËp WTO vµ 2020 c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp ®iÒu ®ã më ra
nhiÒu c¬ héi còng nh th¸ch thøc ®èi víi DN ViÖt Nam, ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ
ph¸t triÓn ®îc ®ßi hái DN ph¶i n¨ng ®éng, v¬n lªn ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh.
Mçi DN muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng ph¶i gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò
sau: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt cho ai? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? dÞch vô cho ai?
®ång thêi ph¶i chuyÓn ®æi theo híng gi¶m dÇn vai trß c¹nh tranh theo gi¸ vµ
t¨ng dÇn c¹nh tranh phi gi¸, DN ph¶i lµm tèt c«ng t¸c tiªu thô v× ®· s¶n xuÊt
ph¶i cã tiªu thô, cã tiªu thô DN míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña DN thµnh c«ng hay thÊt b¹i phô thuéc
vµo yÕu tè chñ quan lµ: kh¶ n¨ng tæ chøc, ®iÒu hµnh, chÊt lîng, s¶n phÈm,
mÉu m·… yÕu tè kh¸ch quan lµ: thÞ trêng, chÝnh s¸ch, thÞ hiÕu, gi¸ c¶…
Nh vËy ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cÇn ph¶i nghiªn cøu xem xÐt
møc ®é ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p vµ biÖn ph¸p
kh¾c phôc kÞp thêi.
C«ng ty giÇy Thîng §×nh lµ mét DN s¶n xuÊt cã quy m« tÇm cì trong
ngµnh s¶n xuÊt cña níc nhµ nãi chung vµ trong ngµnh giÇy Thîng §×nh nãi
riªng. C¸c mÆt hµng cña c«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn lín ®èi víi ngêi d©n trong
vµ ngoµi níc. Kim ng¹ch xuÊt khÈu giÇy lu«n ®øng hµng ®Çu trong ngµnh giÇy
Hµ Néi víi kim ng¹ch xuÊt sang c¸c níc: §øc, ý, Anh, Ph¸p…chiÕm 58%
tæng sè hµng tiªu thô. Song tríc søc Ðp cña thÞ trêng hiÖn nay c«ng ty giÇy Thîng §×nh chÞu sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¸c c«ng ty giÇy trong níc nh:
c«ng ty da giÇy Hµ Néi, giÇy dÐp Th¨ng Long, giÇy Thuþ Khuª, giÇy dÐp
Bitis…Vµ ®Æc biÖt lµ hµng Trung Quèc, hµng ngo¹i nhËp víi gi¸ rÎ h¬n …

-1-

LuËn v¨n tèt nghiÖp

ChÝnh v× vËy buéc c«ng ty ph¶i chó träng h¬n trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n
phÈm bëi ®©y lµ nh©n tè quan träng ¶nh hëng tíi lîi nhuËn cña DN, ®iÒu mµ
bÊt cø DN nµo còng ®Æt lªn hµng ®Çu. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ®ã chóng t«i tiÕn
hµng nghiªn cøu ®Ò tµi “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n
phÈm giÇy cña c«ng ty giÇy Thîng §×nh Hµ Néi".
1.2. Môc tiªu nghiªn cøu ®Ò tµi
1.2.1. Môc tiªu chung
Nghiªn cøu thùc tr¹ng tiªu thô vµ ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi
tiªu thô tõ ®ã ®Ò ra gi¶i ph¸p vµ biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô giÇy cña
c«ng ty.
1.2.2. Môc tiªu cô thÓ
- ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
PhÇn I
Më ®Çu
1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
HiÖn nay i ph¸t triÓn m¹nh a n kinh cïng i sù c¹nh
tranh kc lt, xu ng héi npn kinh tÕ víi c¸c níc trong khu vùc vµ tn
thÕ giíi ®ßi hái c¸c níc ph¶i ng ®éng, ng t¹o. §Õn n¨m 2006 Vt Nam phÊn
®Êu gia nhËp WTO vµ 2020 c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp ®u ®ã më ra
nhiÒu c¬ héi còng nh th¸ch thøc ®èi víi DN ViÖt Nam, ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ
ph¸t triÓn ®îc ®ßi hái DN ph¶i n¨ng ®éng, n lªn ®Ó tù kh¼ng ®Þnh nh.
Mçi DN muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng ph¶i gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò
sau: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt cho ai? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? dÞch cho ai?
®ång thêi ph¶i chuyÓn ®æi theo híng gi¶m dÇn vai t c¹nh tranh theo gi¸
t¨ng dÇn c¹nh tranh phi gi¸, DN ph¶i lµm tèt c«ng t¸c tiªu thô ®· s¶n xuÊt
ph¶i cã tiªu thô, cã tiªu thô DN míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña DN thµnh c«ng hay thÊt b¹i phô thuéc
vµo yÕu chñ quan lµ: kh¶ n¨ng chøc, ®iÒu hµnh, chÊt lîng, s¶n phÈm,
mÉu m· yÕu tè kh¸ch quan lµ: thÞ tr êng, chÝnh s¸ch, thÞ hiÕu, gi¸ c¶
Nh vËy ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô n phÈm cÇn ph¶i nghiªn cøu xem xÐt
møc ®é ¶nh hëng cña c¸c yÕu ®ã ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p biÖn ph¸p
kh¾c phôc kÞp thêi.
C«ng ty giÇy Thîng §×nh mét DN s¶n xuÊt cã quy tÇm trong
ngµnh s¶n xuÊt cña níc nhµ nãi chung trong ngµnh giÇy Thîng §×nh nãi
riªng. C¸c mÆt hµng cña c«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn lín ®èi víi ngêi d©n trong
vµ ngoµi níc. Kim ng¹ch xuÊt khÈu giÇy lu«n ®øng hµng ®Çu trong ngµnh giÇy
Néi víi kim ng¹ch xuÊt sang c¸c níc: §øc, ý, Anh, Ph¸p chiÕm 58%
tæng sè hµng tiªu thô. Song tríc søc Ðp cña thÞ trêng hiÖn nay c«ng ty giÇy Th-
îng §×nh chÞu c¹nh tranh m¹nh cña c¸c c«ng ty giÇy trong níc nh:
c«ng ty da giÇy Néi, giÇy dÐp Th¨ng Long, giÇy Thuþ Khuª, giÇy dÐp
Bitis ®Æc biÖt hµng Trung Quèc, hµng ngo¹i nhËp víi gi¸ h¬n
- 1 -
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty Giày Thượng Đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty Giày Thượng Đình - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty Giày Thượng Đình 9 10 35