Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty khoá Việt Tiệp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

lêi më ®Çu
§Êt níc ta ®ang trªn con ®êng ®æi míi vµ ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ hµng hãa
nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Mäi
ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tháa m·n nhu cÇu cña thÞ trêng
nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn: Kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c
doanh nghiÖp ph¶i rÊt n¨ng ®éng vµ nh¹y bÐn, ®iÒu nµy quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng
hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. ChÝnh v× thÕ vÊn ®Ò ®Æt ra cÊp b¸ch
®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ s¶n xuÊt ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm víi chÊt lîng cao,
mÉu m· ®Ñp vµ t×m thÞ trêng tiªu thô.
VËy tríc hÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña
kh©u tiªu thô s¶n phÈm, lµ kh©u quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp. Cã tiªu thô ®îc s¶n phÈm th× doanh nghiÖp míi thu håi vèn ®Ó tæ
chøc thùc hiÖn viÖc t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng, nh»m bï ®¾p
nh÷ng chi phÝ ®· bá ra vµ tÝch lòy.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒu trªn , em chän ®Ò tµi “Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm t¹i c«ng ty kho¸ ViÖt TiÖp . Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p”
Néi dung cña chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu thµnh ba phÇn :
PhÇn thø nhÊt : Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn.
PhÇn thø hai : Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty.
PhÇn thø ba : Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña Th.S TrÇn Th¨ng
Long vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty kho¸ ViÖt TiÖp ®Æc biÖt lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn
phßng tiªu thô ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy .

Th¬ng m¹i 44b

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy, nhng víi tr×nh ®é cã h¹n nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái sai sãt. Em rÊt mong
nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ch©n thµnh cña thÇy c« vµ b¹n bÌ ®Ó chuyªn ®Ò
tèt nghiÖp ®îc hoµn thiÖn.

Th¬ng m¹i 44b

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Môc lôc
PhÇn i:LÝ luËn
i. kh¸i niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm...........
1.kh¸i niÖm vÒ tiªu thô
2.vai trß cña tiªu thô ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung
ii.tiªu thô s¶n phÈm kho¸
1.néi dung tiªu thô s¶n phÈm kho¸
2.nguyªn t¨c trong tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty
iii.c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty
a.m«i trêng bªn trong
1.m«i trêng nh©n khÈu
2.m«i trêng kinh tÕ
3.m«i trêng c¹nh tranh
4.m«i trêng c«ng nghÖ , kÜ thuËt
5.m«i trêng v¨n ho¸ x· héi
PhÇn Ii: ph©n tÝch ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng
ty kho¸ viÖt tiÖp
i.kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty kho¸ viÖt tiÖp
1.s¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cñ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
lêi më ®Çu
§Êt níc ta ®ang trªn con ®êng ®æi míi ph¸t triÓn, nÒn kinh hµng hãa
nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cãqu¶n lý cña Nhµ níc. Mäi
ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tháa m·n nhu cÇu cña thÞ trêng
nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn: Kinh doanh trong chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c
doanh nghiÖp ph¶i rÊt n¨ng ®éng vµ nh¹y bÐn, ®iÒu nµy quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng
hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. ChÝnh thÕ vÊn ®Ò ®Æt ra cÊp b¸ch
®èi víi c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm víi chÊt lîng cao,
mÉu m· ®Ñp vµ t×m thÞ trêng tiªu thô.
VËy tríc hÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña
kh©u tiªu thô s¶n phÈm, kh©u quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp. tiªu thô ®îc s¶n phÈm th× doanh nghiÖp míi thu håi vèn ®Ó
chøc thùc hiÖn viÖc t¸i n xuÊt gi¶n ®¬n t¸i s¶n xuÊt réng, nh»m ®¾p
nh÷ng chi phÝ ®· bá ra vµ tÝch lòy.
XuÊt ph¸t nh÷ng ®iÒu trªn , em chän ®Ò tµi Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm t¹i c«ng ty kho¸ ViÖt TiÖp . Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
Néi dung cña chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu thµnh ba phÇn :
PhÇn thø nhÊt : Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn.
PhÇn thø hai : Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty.
PhÇn thø ba : Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña Th.S TrÇn Th¨ng
Long ban l·nh ®¹o c«ng ty kho¸ ViÖt TiÖp ®Æc biÖt c¸n c«ng nh©n viªn
phßng tiªu thô ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy .
Th¬ng m¹i 44b
1
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty khoá Việt Tiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty khoá Việt Tiệp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty khoá Việt Tiệp 9 10 428