Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty Sơn TH HN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1179 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Tríc ®©y, trong thêi kú c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, c¸c doanh
nghiÖp thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh th«ng qua c¸c chØ
tiªu cña Nhµ níc. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt
kinh doanh v× s¶n phÈm s¶n xuÊt ra sÏ ®îc Nhµ níc ®¶m b¶o tiªu thô. ChÝnh
v× thÕ doanh nghiÖp kh«ng cÇn t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô mµ chØ cÇn hoµn
thµnh kÕ ho¹ch ®îc giao . Bëi vËy s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp
kh«ng ph¸t triÓn vµ tr× trÖ.
Sau khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, ho¹t ®éng theo c¬
chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc. C¸c doanh nghiÖp ®· chñ
®éng s¶n xuÊt kinh doanh, chñ ®éng ph¸t huy nh÷ng kh¶ n¨ng hiÖn cã còng
nh khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm lùc cña m×nh nh»m ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn tån t¹i
cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh gay g¾t. Lóc
nµy, lîi nhuËn cña viÖc tiªu thô hµng ho¸ ®· trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy c¸c
doanh nghiÖp ®a hµng ho¸ ®Õn tay ngêi tiªu dïng.
VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó doanh nghiÖp ho¹t ®éng thµnh c«ng,
lµm ¨n cã l·i? Muèn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn th× viÖc quan träng nhÊt lµ ®Èy
m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra, kh«ng ®Ó s¶n
phÈm bÞ ø ®äng, thu håi vèn nhanh, t¸i s¶n xuÊt më réng.ChÝnh v× lÏ ®ã mµ
c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ lu«n ®îc c¸c doanh nghiÖp ®Æt lªn hµng
®Çu trong chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Lµ mét sinh viªn thuéc chuyªn ngµnh "Qu¶n trÞ kinh doanh" thùc tËp
t¹i c«ng ty S¬n Tæng Hîp Hµ Néi, em nhËn thÊy ®îc r»ng: ®iÒu quan t©m lín
nhÊt cña ban l·nh ®¹o c«ng ty lóc nµy lµ lµm thÕ nµo ®Èy m¹nh s¶n suÊt ®Èy
m¹nh tiªu thô trong vµ ngoµi níc , qua ®ã thu ®îc lîi nhuËn,gãp phÇn vµo
c«ng cuéc c«ng nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Suy nghÜ nµy
®· th«i thóc em nghiªn cøu vµ lùa chän ®Ò tµi"Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh
ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty S¬n Tæng Hîp Hµ Néi " lµm ®Ò tµi
cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh.
Víi mong muèn hÖ thèng l¹i mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm
trong c¬ chÕ thÞ trêng , b»ng ph¬ng ph¸p x· héi häc, ph¬ng ph¸p thèng kª,
ph¬ng ph¸p to¸n häc vµ ph¬ng ph¸p quan s¸t thùc nghiÖm ®Ó ph©n tÝch c¬ së
1

lý luËn còng nh thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty S¬n Tæng
Hîp Hµ Néi. Qua ®ã ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy tiªu
thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong thêi gian tíi.
Néi dung ®Ò tµi gåm cã bèn ch¬ng :
Ch¬ng I : C¬ së lý luËn vÒ tiªu thô s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp
Ch¬ng II : Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô ë c«ng ty
Ch¬ng III : Nh÷ng ...
Lêi më ®Çu

 ! "#$%&'"()
&*+,- .#$/'(+'$0#$%
1"#$/'#$%#23*+$'$.,45
1" (6"''7.'+)6+
+83,901#$%& 
(:1+" ,
;:#<<+68=>
7?#!$@1A'(&*+,4 B&
=#$%&=C$D ?E
 :<'!&'"F'$'$#!:G8
& <7?#!8H,IJ
+3&1 .+B0+=!J/
 +K,
-<L++'+: 8=+(
+'D?BMNO$1<"1 P+/
'8(.#$/''+#$%(:#$
/'7QPG1O#$%'0=,451"2?'+
(.#$/'+(3 L+
63& ,
I+'=#1=+RS$7R!
8(;TU3U+*=>'3FV<'
&B8(J+++'+/'8#$#/
'8.trong1++?33?61+
(=((  8,;A+
B(J>'Q1+!P<+RMét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh
ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty S¬n Tæng Hîp Hµ NéiR+'<+
<!&'",
-''O O8'=#O1<$1<.#$/'
7F%B=PO
P1+#! ':5#0
1
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty Sơn TH HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty Sơn TH HN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty Sơn TH HN 9 10 779