Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty thực phẩm miền Bắc

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1278 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa Th¬ng M¹i

môc lôc
Môc lôc.....................................................................................................................1
môc lôc..................................................................................................................... 1
lêi më ®Çu................................................................................................................. 3
mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë mét doanh nghiÖp....5
I. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vµ vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë
mét doanh nghiÖp..............................................................................................5
1.Quan niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm................................................................5
2. Vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp .................................................................................7
II. Néi dung ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ..........................9
1. Ho¹t ®éng ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng tiªu thô.......................................9
2. X©y dùng chiÕn lîc vµ kÕ hoÆch tiªu thô s¶n phÈm: .................................11
3. X©y dùng m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm:..................................................14
4. Tæ chøc xóc tiÕn yÓm trî ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm:.............................20
5. Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm ........................................................................25
6. DÞch vô kh¸ch hµng sau khi b¸n hµng .......................................................27
7. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm..........................................27
III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
........................................................................................................................ 30
1. C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng kinh doanh ..................................................30
2. TiÒm lùc cña doanh nghiÖp .....................................................................34
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c.37
I. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c..................................................37
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty .........................................37
2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c........................39
3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kinh doanh cña C«ng ty thùc ph...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Th¬ng M¹i
môc lôc
Môc lôc.....................................................................................................................1
môc lôc.....................................................................................................................1
lêi më ®Çu.................................................................................................................3
mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë mét doanh nghiÖp....5
I. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vµ vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë
mét doanh nghiÖp..............................................................................................5
1.Quan niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm................................................................5
2. Vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp .................................................................................7
II. Néi dung ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ..........................9
1. Ho¹t ®éng ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng tiªu thô.......................................9
2. X©y dùng chiÕn lîc vµ kÕ hoÆch tiªu thô s¶n phÈm: .................................11
3. X©y dùng m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm:..................................................14
4. Tæ chøc xóc tiÕn yÓm trî ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm:.............................20
5. Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm ........................................................................25
6. DÞch vô kh¸ch hµng sau khi b¸n hµng .......................................................27
7. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm..........................................27
III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
........................................................................................................................30
1. C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng kinh doanh ..................................................30
2. TiÒm lùc cña doanh nghiÖp .....................................................................34
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c.37
I. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c..................................................37
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty .........................................37
2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c........................39
3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kinh doanh cña C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c....40
4. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c.........42
Tæng sè lao ®éng ..........................................................................................44
Chuyªn m«n..................................................................................................44
ii. ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty thùc phÈm miÒn b¾c.....46
iii. ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty thùc phÈm miÒn
b¾c...................................................................................................................50
1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ....................................50
D©n c.............................................................................................................52
1
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty thực phẩm miền Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty thực phẩm miền Bắc - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty thực phẩm miền Bắc 9 10 798