Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty TNHH phát triển CN và đầu tư

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi më ®Çu
HiÖn nay xu híng sö dông c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ cao nh hÖ thèng øng
dông m· v¹ch, c¸c thiÕt bi an toµn an ninh ®ang ngµy cµng trë nªn cÇn thiÕt
®èi víi nhiÒu doanh nghiÖp. C¸c s¶n phÈm nµy gióp cho viÖc qu¶n lý ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trë nªn cã hiÖu qu¶ h¬n, ®¶m b¶o
vÒ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ nµy
trong doanh nghiÖp ®ang ngµy cµng trë nªn bøc xóc.
C«ng ty TNHH Ph¸t triÓn C«ng nghÖ vµ §Çu t lµ mét c«ng ty trÎ, míi
thµnh lËp, ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc cung øng c¸c s¶n phÈm c«ng
nghÖ cao. HiÖn nay trªn thÞ trêng ViÖt Nam ®· xuÊt hiÖn nµy cµng nhiÒu c¸c
c«ng ty lín nhá ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy. Trong t¬ng lai sè lîng c«ng ty
tham gia cung øng lo¹i thiÕt bÞ nµy sÏ ngµy cµng nhiÒu. Do ®ã viÖc c¹nh tranh
gay g¾t gi÷a c¸c c«ng ty lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm ngµy
cµng trë nªn khã kh¨n. §Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng vµ ®¹t ®îc môc tiªu l©u
dµi cña c«ng ty lµ ®øng trong Top 10 c«ng ty cung øng c¸c s¶n phÈm nµy trªn
thÞ trêng ViÖt Nam vµo n¨m 2008 th× viÖc lËp mét kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm
®Ó t¨ng doanh sè b¸n cña c«ng ty lµ mét viÖc rÊt quan träng. LËp kÕ ho¹ch
tiªu thô s¶n phÈm sÏ gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc thÞ trêng tiªu thô
khèi lîng s¶n phÈm, qui c¸ch mÉu m· chñng lo¹i ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch s¶n
xuÊt kinh doanh phï hîp. §ång thêi gióp doanh nghiÖp huy ®éng vµ sö dông
hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc chñ ®éng øng phã víi nh÷ng thay ®æi trªn thÞ trêng.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, tõ c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ viÖc lËp kÕ
ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cïng víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty TNHH Ph¸t
triÓn C«ng nghÖ vµ §Çu t, ®îc sù híng dÉn cña thÇy gi¸o ThS. NguyÔn Anh
TuÊn, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
"Hoµn thiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm c«ng nghÖ cña C«ng ty
TNHH Ph¸t triÓn C«ng nghÖ vµ §Çu t"

Chuyªn ®Ò thùc tËp
KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I

: Lý luËn vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm

Ch¬ng II

: Thùc tr¹ng x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kª ho¹ch tiªu

thô s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH Ph¸t triÓn C«ng nghÖ vµ §Çu t
Ch¬ng III

: Hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng kª ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm

vµ biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn kª ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty TNHH
Ph¸t triÓn C«ng nghÖ vµ §Çu t trong nh÷ng n¨m tíi
Do thêi gian thùc tËp vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh
khái cã nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy gi¸o
vµ toµn thÓ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin c¶m ¬n sù híng
dÉn ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi më ®Çu
HiÖn nay xu híng dông c¸c thiÕt c«ng nghÖ cao nh thèng øng
dông v¹ch, c¸c thiÕt bi an toµn an ninh ®ang ngµy cµng trë nªn cÇn thiÕt
®èi víi nhiÒu doanh nghiÖp. C¸c s¶n phÈm nµy gióp cho viÖc qu¶n ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trë nªn cã hiÖu qu¶ h¬n, ®¶m b¶o
tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc dông c¸c thiÕt bÞ nµy
trong doanh nghiÖp ®ang ngµy cµng trë nªn bøc xóc.
C«ng ty TNHH Ph¸t triÓn C«ng nghÖ §Çu t mét c«ng ty trÎ, míi
thµnh lËp, ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc cung øng c¸c s¶n phÈm c«ng
nghÖ cao. HiÖn nay trªn thÞ trêng ViÖt Nam ®· xuÊt hiÖn nµy cµng nhiÒu c¸c
c«ng ty lín nhá ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy. Trong t¬ng lai lîng c«ng ty
tham gia cung øng lo¹i thiÕt bÞ nµy sÏ ngµy cµng nhiÒu. Do ®ã viÖc c¹nh tranh
gay g¾t gi÷a c¸c c«ng ty lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm ngµy
cµng trë nªn khã kh¨n. §Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng ®¹t ®îc môc tiªu l©u
dµi cña c«ng ty lµ ®øng trong Top 10 c«ng ty cung øng c¸c s¶n phÈm nµy trªn
thÞ trêng ViÖt Nam vµo n¨m 2008 th× viÖc lËp mét ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm
®Ó t¨ng doanh b¸n cña c«ng ty mét viÖc rÊt quan träng. LËp ho¹ch
tiªu thô s¶n phÈm gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc thÞ trêng tiªu thô
khèi lîng s¶n phÈm, qui c¸ch mÉu m· chñng lo¹i ®Ó ®ã ho¹ch s¶n
xuÊt kinh doanh phîp. §ång thêi gióp doanh nghiÖp huy ®éng dông
hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc chñ ®éng øng phã víi nh÷ng thay ®æi trªn thÞ trêng.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, tõ c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ viÖc lËp kÕ
ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cïng víi t×nh h×nh thùc t¹i C«ng ty TNHH Ph¸t
triÓn C«ng nghÖ §Çu t, ®îc híng dÉn cña thÇy gi¸o ThS. NguyÔn Anh
TuÊn, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
"Hoµn thiÖn ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm c«ng nghÖ cña C«ng ty
TNHH Ph¸t triÓn C«ng nghÖ vµ §Çu t"
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty TNHH phát triển CN và đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty TNHH phát triển CN và đầu tư - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP ở cty TNHH phát triển CN và đầu tư 9 10 721