Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP ở XN cơ khí Trúc Lâm

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Cïng víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ, m«i trêng kinh
doanh gÇn ®©y còng cã sù thay ®æi nhanh chãng. §Æc biÖt tõ khi nÒn kinh tÕ
ViÖt Nam chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc th× c¸c
doanh nghiÖp ®· dÇn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ tù t×m kh¸ch hµng ®Ó
tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. C¸c doanh nghiÖp ph¶i lo tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u
cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, mét vÊn ®Ò thiÕt thùc ®Ó tù kh¼ng ®Þnh
m×nh trªn thÞ trêng, quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp.
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc ®· quen dÇn víi c¬ chÕ míi,
ho¹t ®éng hÕt søc n¨ng ®éng, lu«n ®æi míi s¸ng t¹o, øng dông tèt nh÷ng tiÕn bé
khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn cña thÕ giíi vµ trong níc vµo s¶n xuÊt kinh doanh,
t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng ngµy cµng cao ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu
cña thÞ trêng trong níc. Nhng còng do chÝnh s¸ch ®æi míi kinh tÕ cña §¶ng vµ
Nhµ níc víi chñ tr¬ng khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ
do nhu cÇu kh¸ch quan cña thÞ trêng mµ c¸c doanh nghiÖp t nh©n, liªn
doanh.v.v.. ®· ®îc thµnh lËp míi ngµy cµng nhiÒu vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ g©y
nªn sù c¹nh tranh gay g¾t. Do vËy, mét vÊn ®Ò mµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp
hiÖn nay hÕt søc quan t©m vµ chó träng hµng ®Çu trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ
lµm sao tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm ®Ó ®¹t lîi nhuËn cao nhÊt.
ChÝnh v× vËy viÖc t×m biÖn ph¸p ®Ó duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô lµ
vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp hiÖn nay.
XÝ nghiÖp C¬ khÝ Tróc L©m lµ doanh nghiÖp t nh©n ®îc thµnh lËp tõ
th¸ng 5 n¨m 1995. Tr¶i qua h¬n 7 n¨m ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng, XÝ
nghiÖp ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, bì ngì, nhÊt lµ trong c«ng t¸c t×m kiÕm kh¸ch
hµng vµ tiªu thô s¶n phÈm. §Ó gãp phÇn nghiªn cøu t×m biÖn ph¸p gi¶i quyÕt
vÊn ®Ò bøc xóc nµy, chuyªn ®Ò t«t nghiÖp ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c tiªu
thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp thêi gian võa qua vµ sÏ m¹nh d¹n ®a ra mét sè biÖn

LuËn v¨n tèt nghiÖp

ph¸p nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp trong thêi gian
tíi.
Víi ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n
phÈm ë XÝ nghiÖp c¬ khÝ Tróc L©m”, chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®Ò cËp ®Õn c¸c néi
dung chÝnh sau:
PhÇn I: Lý luËn vÒ thÞ trêng vµ tiªu thô s¶n phÈm.
PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c duy tr× vµ më réng thÞ trêng
tiªu thô ë XÝ nghiÖp C¬ khÝ Tróc L©m.
PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n
phÈm cña XÝ nghiÖp C¬ khÝ Tróc L©m.
V× ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Cïng víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ, m«i trêng kinh
doanh gÇn ®©y còng thay ®æi nhanh chãng. §Æc biÖt khi nÒn kinh
ViÖt Nam chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc th× c¸c
doanh nghiÖp ®· dÇn chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh t×m kh¸ch hµng ®Ó
tiªu thô n phÈm cña m×nh. C¸c doanh nghiÖp ph¶i lo kh©u ®Çu ®Õn kh©u
cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, mét vÊn ®Ò thiÕt thùc ®Ó kh¼ng ®Þnh
m×nh trªn thÞ trêng, quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp.
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc ®· quen dÇn víi chÕ míi,
ho¹t ®éng hÕt søc n¨ng ®éng, lu«n ®æi míi s¸ng t¹o, øng dông tèt nh÷ng tiÕn bé
khoa häc thuËt tiªn tiÕn cña thÕ giíi trong níc vµo s¶n xuÊt kinh doanh,
t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng ngµy cµng cao ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu
cña thÞ trêng trong níc. Nhng còng do chÝnh s¸ch ®æi míi kinh cña §¶ng
Nhµ níc víi chñ tr¬ng khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn
do nhu cÇu kh¸ch quan cña thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp t nh©n, liªn
doanh.v.v.. ®· ®îc thµnh lËp míi ngµy cµng nhiÒu ph¸t triÓn m¹nh g©y
nªn c¹nh tranh gay g¾t. Do vËy, mét vÊn ®Ò hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp
hiÖn nay hÕt søc quan t©m chó träng hµng ®Çu trong s¶n xuÊt kinh doanh
lµm sao tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm ®Ó ®¹t lîi nhuËn cao nhÊt.
ChÝnh v× vËy viÖc t×m biÖn ph¸p ®Ó duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô lµ
vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp hiÖn nay.
nghiÖp khÝ Tróc L©m lµ doanh nghiÖp t nh©n ®îc thµnh lËp
th¸ng 5 n¨m 1995. Tr¶i qua h¬n 7 n¨m ho¹t ®éng trong chÕ thÞ trêng,
nghiÖp ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, bì ngì, nhÊt lµ trong c«ng t¸c t×m kiÕm kh¸ch
hµng tiªu thô s¶n phÈm. §Ó gãp phÇn nghiªn cøu t×m biÖn ph¸p gi¶i quyÕt
vÊn ®Ò bøc xóc nµy, chuyªn ®Ò t«t nghiÖp ®i s©u t×m hiÓu thùc c«ng t¸c tiªu
thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp thêi gian võa qua vµ sÏ m¹nh d¹n ®a ra mét sè biÖn
TL Triết: Tiêu thụ SP ở XN cơ khí Trúc Lâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP ở XN cơ khí Trúc Lâm - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP ở XN cơ khí Trúc Lâm 9 10 583