Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP ở XN kính Long Giang

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

S/v: Nguyªn V¨n Hoan

Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù gãp mÆt cña c¸c doanh nghiÖp
trong níc vµ níc ngoµi, kh¶ n¨ng cung øng s¶n phÈm còng nh sù xuÊt hiÖn
cña nhiÒu chòng lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt cµng ph¸t triÓn vµ ®a d¹ng. Céng víi
nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng kh¾t khe cña thÞ trêng nh÷ng ®ßi hái vÒ chÊt lîng,
mÉu m·, chñng lo¹i ®èi víi s¶n phÈm còng trë nªn gay g¾t h¬n bao giêi hÕt.
Do vËy sù c¹nh tranh vÒ hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ®· trë
nªn bøc xóc vµ gay cÊn.
ViÖc c¸c nhµ doanh nghiÖp lµm thÕ nµo ®Ó ®a s¶n phÈm cña m×nh ra thÞ
trêng, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña nã ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe cña thÞ trêng ®ang lµ mét c©u hái hãc bóa nã kh«ng chØ xuÊt hiÖn trong mét ph¹m vi
nhá hÑp trong mét níc mét khu vùc mµ trªn ph¹m vi réng lín mang tÝnh toµn
cÇu.
Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c
doanh nghiÖp lµ mét yÕu tè t¸c ®éng ®Õn vËn mÖnh ®Õn sù sèng cßn cña c¸c
doanh nghiÖp. C©u hái ®îc ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô
s¶n phÈm lu«n lµm c¸c nhµ doanh nghiÖp tr¨n trë vµ cè g¾ng hÕt søc ®Ó kh¼ng
®Þnh m×nh ®Ó chÌo l¸i con thuyÒn doanh nghiÖp cña m×nh ®øng v÷ng vµ ph¸t
triÓn tèt trong b·o tè thÞ trêng
Qua thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp kÝnh Long Giang, nhËn thÊy vai trß
quan träng cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi xÝ nghiÖp em xin m¹nh
d¹n ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng nµy cña xÝ nghiÖp qua
®Ò tµi “Nghiªn cøu mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm ë XÝ nghiÖp kÝnh Long Giang”
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 phÇn

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

S/v: Nguyªn V¨n Hoan

Ch¬ng I : VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n
xuÊt kinh doanh
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp
kÝnh Long Giang
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm
cña XÝ nghiÖp kÝnh Long Giang
B»ng sù tÝch luü kinh nghiÖm thùc tÕ kiÕn thøc thu lîm lµ s¸ch vë cßn
h¹n chÕ, ch¾c ch¾n ®Ò tµi sÐ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh, em
mong c¸c thÇy c« cã ý kiÕn ®ãng gãp nhËn xÐt gióp em thùc hiÖn ®Ò tµi.
Em xin ®îc göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi thÇy gi¸o th¹c sÜ TrÇn HoÌ ®·
nhiÖt t×nh gióp em thùc hiÖn ®Ò tµi nµy.
Hµ Néi th¸ng 6.2001

2

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

S/v: Nguyªn V¨n Hoan

Ch¬ng i
VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh
i. Thùc chÊt vai trß cña tiªu thô s¶n phÈm trong ho¹t ®éng
kinh doanh cña dn

1. Thùc chÊt cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n p...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S/v: Nguyªn V¨n Hoan
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù gãp mÆt cña c¸c doanh nghiÖp
trong níc níc ngoµi, kh¶ n¨ng cung øng s¶n phÈm còng nh xuÊt hiÖn
cña nhiÒu chòng lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt cµng ph¸t triÓn ®a d¹ng. Céng víi
nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng kh¾t khe cña thÞ trêng nh÷ng ®ßi hái chÊt lîng,
mÉu m·, chñng lo¹i ®èi víi s¶n phÈm còng trë nªn gay g¾t h¬n bao giêi hÕt.
Do vËy c¹nh tranh hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ®· trë
nªn bøc xóc vµ gay cÊn.
ViÖc c¸c nhµ doanh nghiÖp lµm thÕ nµo ®Ó ®a s¶n phÈm cña m×nh ra thÞ
trêng, kh¼ng ®Þnh trÝ cña®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe cña thÞ tr-
êng ®ang mét c©u hái hãc bóa kh«ng chØ xuÊt hiÖn trong mét ph¹m vi
nhá hÑp trong mét níc mét khu vùc trªn ph¹m vi réng lín mang tÝnh toµn
cÇu.
Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c
doanh nghiÖp mét yÕu t¸c ®éng ®Õn vËn mÖnh ®Õn sèng cßn cña c¸c
doanh nghiÖp.u hái ®îc ®Æt ra lµm thÕ nµo ®Ó ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô
s¶n phÈm lu«n lµm c¸c nhµ doanh nghiÖp tr¨n trë vµ cè g¾ng hÕt søc ®Ó kh¼ng
®Þnh m×nh ®Ó chÌo l¸i con thuyÒn doanh nghiÖp cña m×nh ®øng v÷ng ph¸t
triÓn tèt trong b·o tè thÞ trêng
Qua thêi gian thùc tËp t¹i nghiÖp kÝnh Long Giang, nhËn thÊy vai trß
quan träng cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi nghiÖp em xin m¹nh
d¹n ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng nµy cña nghiÖp qua
®Ò tµiNghiªn cøu mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm ë XÝ nghiÖp kÝnh Long Giang
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 phÇn
1
TL Triết: Tiêu thụ SP ở XN kính Long Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP ở XN kính Long Giang - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP ở XN kính Long Giang 9 10 25