Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Điện tử Đống Đa

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1140 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vai trß cña
viÖc tiªu thô hµng ho¸ ngµy cµng trë nªn quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, theo thêi gian nã ®· cã nh÷ng thay ®æi
c¬ b¶n kh«ng nh÷ng vÒ h×nh thøc mµ cßn cã sù thay ®æi lín trong néi dung.
NÕu nh trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XX c¸c doanh nghiÖp thÓ hiÖn khÈu
hiÖu “ B¸n tÊt c¶ nh÷ng g× m×nh cã” th× chØ sau 50 n¨m khÈu hiÖu mµ hä thùc
hiÖn lµ “B¸n tÊt c¶ nh÷ng g× mµ thÞ trêng cÇn”.
ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®¬n
vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, tù tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
m×nh. §èi víi mäi doanh nghiÖp, s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i tiÕn hµnh rÊt nhiÒu
ho¹t ®éng kh¸c nhau trong ®ã tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u quan träng mÊu chèt
nhÊt,chØ cã tiªu thô ®îc s¶n phÈm doanh nghiÖp míi cã thÓ thu håi vèn kinh
doanh, thùc hiÖn ®îc lîi nhuËn, tiÕp tôc më réng s¶n xuÊt kinh doanh.
Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u ho¹t ®éng cã quan hÖ mËt thiÕt víi kh¸ch
hµng, ¶nh hëng ®Õn niÒm tin, uy tÝn vµ kh¶ n¨ng t¸i t¹o nhu cÇu cña ngêi tiªu
dïng, lµ vò khÝ c¹nh tranh s¾c bÐn. KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm ¶nh hëng ®Õn
tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh sù ®óng ®¾n cña
môc tiªu vµ chiÕn lîc kinh doanh, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ vµ sù cè g¾ng cña doanh
nghiÖp trªn th¬ng trêng. ThÞ trêng lu«n lu«n biÕn ®éng thay ®æi kh«ng ngõng,
tiªu thô s¶n phÈm tuy kh«ng cßn lµ vÊn ®Ò míi mÎ nhng nã lu«n mang tÝnh
thêi sù cÊp b¸ch, lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh.
V× vËy, nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm
cã ý nghÜa thiÕt thùc ®èi víi C«ng ty §iÖn Tö §èng §a nãi riªng vµ ®èi víi
mäi doanh nghiÖp kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nãi chung.
ChÝnh v× lý do ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, t«i ®· ®i s©u t×m
hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ, cïng víi sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o, c¸c C« , Chó trong
C«ng ty §iÖn tö §èng §a, t«i m¹nh d¹n viÕt: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc
®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty §iÖn tö §èng §a “
§èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ s¶n phÈm tivi ®îc s¶n xuÊt, l¾p r¸p vµ
tiªu thô tõ nh÷ng n¨m 1996 ®Õn nay. Néi dung ®Ò tµi ®îc chia thµnh ba phÇn
chÝnh:

PhÇn mét: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
PhÇn hai: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty §iÖn Tö
§èng §a.
PhÇn ba: Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i
C«ng ty §iÖn Tö §èng §a.
Do tr×nh ®é vµ thêi gia...
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%&
&'()*(+$,+- $.
/01-234+ $.56&7
8-94$:;<<&=
>?@1-242+A2BCD94=4#
5>?@1-24'(:A7
 '()4E$/'1F@&5$/
'G$65H).3"15IG$61F@&
427J%4#&)1F@&1@
G$6$+1=45K"#4@%
@)B+$L1=4&4+M%
&)$L5LH)4!61F@&7
N1=45KG$6+"4H
)1!$4)O19G:(
&)5POGQ0R7S"11=41!$
@14#G$6&&)1$T$Q
45L&)1"1%Q&
/(7N'(550$6 $.)
1=4 5@$44U+54O
(@0)54%"K4$:1F@&7
V2H )30$= 4GG$61=4
+IW$%JNXJ%J+$%
4#&&'(+7
O25I&$+)(HG )$,$K24
22)T$Y: ))T
 JXJ%J)4G&GZ>Mét gi¶i ph¸p nh»m thóc
®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty §iÖn tö §èng §a >
J%L3$51=4$L1F@)5Q
-94[\\]$ 786&$$L0:
OZ
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Điện tử Đống Đa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Điện tử Đống Đa - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Điện tử Đống Đa 9 10 92