Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Gas Petrolimex

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1339 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi më ®Çu
Tríc ®©y, trong nªn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, c¸c doanh nghiÖp
thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh
cña nhµ níc, mua khã h¬n b¸n, ngêi ta kh«ng quan t©m tíi hµng ho¸ b¸n cho
ai, víi sè lîng bao nhiªu. C¸c doanh nghiÖp kh«ng cÇn t×m kiÕm thÞ trêng tiªu
thô cho s¶n phÈm cña m×nh, chØ cÇn hoµn thµnh kÕ ho¹ch do nhµ níc giao, s¶n
phÈm s¶n xuÊt ra ®îc nhµ níc ®a tiªu thô ë c¸c ®Þa chØ trong kÕ ho¹ch.
ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®¬n
vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, tõ tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
m×nh. MÆt kh¸c nhiÒu doanh nghiÖp tham gia s¶n xuÊt c¬ cÊu cïng mçi lo¹i
hµng ho¸ nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm trë thµnh vÊn ®Ò bøc xóc sè mèi ®èi víi
doanh nghiÖp.
VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cã
l·i trong ®iÒu kiÖn m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t tµi nguyªn khan hiÕm nh hiÖn
nay? ViÖc quan trong sè mét lµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp, nÕu kh«ng doanh nghiÖp ®ã bÞ thua lç cÊc s¶n phÈm cu¶ doanh
nghiÖp ®ã bÞ tån ®äng doanh nghiÖp kh«ng thu håi ®îc vèn, qu¸ tr×nh t¸i s¶n
xuÊt kh«ng thùc hiÖn ®îc vµ doanh nghiÖp ®ã tiÕn tíi bê vùc cña sù ph¸ s¶n.
V× lÏ ®ã nªn tiªu thô s¶n phÈm dï lÇ kh©u cuèi cïng trong ho¹t ®éng kinh
doanh nhng ®îc c¸c doanh nghiÖp ®Æt tªn hµng ®Çu, u tiªn cho nã vÞ chÝ cao
nhÊt trong chiÕn lîc kinh doanh cña m×nh.
T¹i c«ng ty Gas Petrolimex, c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u thiÕt yÕu
quyÕt ®Þnh toµn bé lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty.
Qua mét thêi gian thùc tËp nghiªn cøu tµi liÖu vµ tham kh¶o thùc tÕ cïng
víi sù ®Þnh híng cña thÇy gi¸o, em ®· thÊy râ tÇm quan träng cña c«ng t¸c
tiªu thô s¶n phÈm nªn em ®· chän ®Ò tÇi nghiªn cøu “ Mét sè vÊn ®Ò vÒ Ho¹t
®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty Gas Petrolimex”.
§Ò tµi gåm cã 3 ch¬ng:
1

Ch¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ Ho¹t ®éng Tiªu thô s¶n phÈm cña doanh
nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty
Gas Petrolimex.
Ch¬ng III. Mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®©y ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm ë c«ng ty Gas Petrolimex.
V× thêi gian cã h¹n, tr×nh ®é lý luËn vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn cßn h¹n
chÕ cho nªn bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt
mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c¸c c« trong khoa còng
nh c¸c c«, c¸c chó, c¸c anh, c¸c chÞ trong c«ng ty Gas Petrolimex.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o híng dÉn: PGS.TS Hoµng §øc
Th©n, c¸c thÇy, c¸c c« trong khoa, c¸c c«, ...
Lêi më ®Çu
Tríc ®©y, trong nªn kinh tÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, c¸c doanh nghiÖp
thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh
cña nhµ níc, mua khã h¬n b¸n, ngêi ta kh«ng quan t©m tíi hµng ho¸ b¸n cho
ai, víilîng bao nhiªu. C¸c doanh nghiÖp kh«ng cÇn t×m kiÕm thÞ trêng tiªu
thô cho s¶n phÈm cña m×nh, chØ cÇn hoµn thµnh kÕ ho¹ch do nhµ níc giao, s¶n
phÈm s¶n xuÊt ra ®îc nhµ níc ®a tiªu thô ë c¸c ®Þa chØ trong kÕ ho¹ch.
ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®¬n
h¹ch to¸n ®éc lËp, chøc qu¶n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
m×nh. MÆt kh¸c nhiÒu doanh nghiÖp tham gia s¶n xuÊt cÊu cïng i lo¹i
hµng ho¸ nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm trë thµnh vÊn ®Ò bøc xóc mèi ®èi víi
doanh nghiÖp.
VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cã
l·i trong ®iÒu kiÖn m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t tµi nguyªn khan hiÕm nh hiÖn
nay? ViÖc quan trong mét ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp, nÕu kh«ng doanh nghiÖp ®ã thua cÊc s¶n phÈm cu¶ doanh
nghiÖp ®ã tån ®äng doanh nghiÖp kh«ng thu håi ®îc vèn, qu¸ tr×nh t¸i s¶n
xuÊt kh«ng thùc hiÖn ®îc doanh nghiÖp ®ã tiÕn tíi vùc cña ps¶n.
®ã nªn tiªu thô s¶n phÈm kh©u cuèi cïng trong ho¹t ®éng kinh
doanh nhng ®îc c¸c doanh nghiÖp ®Æt tªn hµng ®Çu, u tiªn cho chÝ cao
nhÊt trong chiÕn lîc kinh doanh cña m×nh.
T¹i c«ng ty Gas Petrolimex, c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u thiÕt yÕu
quyÕt ®Þnh toµn bé lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty.
Qua mét thêi gian thùc tËp nghiªn cøu tµi liÖu vµ tham kh¶o thùc tÕ cïng
víi ®Þnh híng cña thÇy gi¸o, em ®· thÊy tÇm quan träng cña c«ng t¸c
tiªu thô s¶n phÈm nªn em ®· chän ®Ò tÇi nghiªn cøu “ Mét sè vÊn ®Ò vÒ Ho¹t
®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty Gas Petrolimex .
§Ò tµi gåm cã 3 ch¬ng:
1
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Gas Petrolimex - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Gas Petrolimex - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Gas Petrolimex 9 10 152