Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Khoá Minh Khai 

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1423 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu

Qu¸ tr×nh chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng
ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta ®· vµ ®ang ®Æt ra
nh÷ng th¸ch thøc cïng nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c
nhau ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh.
VËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng nghÜa lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ
mét c¸ch nghiªm ngÆt c¸c quy luËt kh¸ch quan cña thÞ trêng trong ®ã cã quy
luËt c¹nh tranh. Díi t¸c ®éng vµ yªu cÇu cña quy luËt nµy, c¸c doanh nghiÖp
ph¶i vËn dông tèi ®a, linh ho¹t vµ hîp thøc c¸c thñ ph¸p vµ nghÖ thuËt kinh
doanh ®Ó ®¹t tíi c¸c lîi thÕ t¬ng ®èi ®Ó t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cÆp thÞ trêng s¶n phÈm, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng - thÞ phÇn nh»m tèi u ho¸ lîi nhuËn mong
muèn.
HËu qu¶ tÊt yÕu cña ®éng th¸i c¹nh tranh nµy lµ mét nhãm doanh nhgiÖp
do kh«ng hoµ nhËp hoÆc x¸c ®Þnh kh«ng ®óng c¸c thñ ph¸p c¹nh tranh nªn bÞ
suy tho¸i, thËm chÝ ph¸ s¶n vµ bÞ g¹t ra khái thÞ trêng, mét sè doanh nghiÖp
thÝch øng ®îc vµ vËn dông ®ång bé c¸c thñ ph¸p c¹nh tranh hîp lý th× kh«ng
ngõng ph¸t triÓn.
HiÖn nay, ViÖt nam ®¨ tham gia HiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc
chung (CEBT) ®Ó thµnh lËp khu vùc mËu dÞch tù do cña ASEAN (AFTA) vµo
n¨m 2003, ®· tham gia diÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸-Th¸i B×nh D¬ng
(APEC) vµ ®ang xóc tiÕn xin gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO).
Nh÷ng sù kiÖn trªn còng cã nghÜa lµ trong thêi gian tíi, doanh nghiÖp ViÖt Nam
nãi chung kh«ng nh÷ng chØ c¹nh tranh víi nhau ë trong níc mµ cßn ph¶i trùc
diÖn c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp ë níc ngoµi.
Thùc tÕ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kho¸ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ ®· ph¶n ¸nh ®Çy
®ñ vµ ®iÓn h×nh c¸c yÕu tè cña m«i trêng kinh doanh trong c¬ chÕ c¹nh tranh.

1

C«ng ty kho¸ Minh khai lµ mét C«ng ty kinh doanh trong lÜnh vùc nµy, do
vËy ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh
cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng gióp doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn ngµy mét
v÷ng m¹nh.
VÊn ®Ò nµy ®îc quan t©m nghiªn cøu trªn c¬ së tæng hîp c¸c nguyªn lý
kinh doanh trong t×nh h×nh c¹nh tranh nh»m nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng
còng nh t×nh h×nh c¹nh tranh trong tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty kho¸ Minh
Khai.
Bµi viÕt nµy ®îc chia thµnh 3 phÇn chÝnh:
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ n©ng cao kh¶ n¨ng
c¹nh tranh trong tiªu thô s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
PhÇn II: thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong tiªu
thô s¶n phÈm cña c«ng ty kho¸ minh khai.
PhÇn III: mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh
tranh trong tiªu ...
Lêi më ®Çu
Qu¸ tr×nh chuyÓn nÒn kinh tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh hµng
ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta ®· vµ ®ang ®Æt ra
nh÷ng th¸ch thøc cïng nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn cho tÊt c¸c doanh nghiÖp kh¸c
nhau ®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp quèc doanh.
VËn hµnh theo chÕ thÞ trêng nghÜa c¸c doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ
mét c¸ch nghiªm ngÆt c¸c quy luËt kh¸ch quan cña thÞ trêng trong ®ã quy
luËt c¹nh tranh. Díi t¸c ®éng yªu cÇu cña quy luËt y, c¸c doanh nghiÖp
ph¶i vËn dông tèi ®a, linh ho¹t hîp thøc c¸c thñ ph¸p nghÖ thuËt kinh
doanh ®Ó ®¹t tíi c¸c lîi thÕ t¬ng ®èi ®Ó t¨ng trëng ph¸t triÓn cÆp thÞ trêng -
s¶n phÈm, kh¸ch hµng tiÒm ng - thÞ phÇn nh»m tèi u ho¸ lîi nhuËn mong
muèn.
HËu qu¶ tÊt yÕu cña ®éng th¸i c¹nh tranh nµy mét nhãm doanh nhgiÖp
do kh«ng hoµ nhËp hoÆc x¸c ®Þnh kh«ng ®óng c¸c thñ ph¸p c¹nh tranh nªn
suy tho¸i, thËm chÝ ph¸ s¶n g¹t ra khái thÞ trêng, mét doanh nghiÖp
thÝch øng ®îc vËn dông ®ång c¸c thñ ph¸p c¹nh tranh hîp lý th× kh«ng
ngõng ph¸t triÓn.
HiÖn nay, ViÖt nam ®¨ tham gia HiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan hiÖu lùc
chung (CEBT) ®Ó thµnh p khu vùc mËu dÞch do cña ASEAN (AFTA) vµo
n¨m 2003, ®· tham gia diÔn ®µn hîp t¸c kinh Ch©u ¸-Th¸i B×nh D¬ng
(APEC) ®ang xóc tiÕn xin gia nhËp chøc th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO).
Nh÷ng sù kiÖn trªn còng nghÜa trong thêi gian tíi, doanh nghiÖp ViÖt Nam
nãi chung kh«ng nh÷ng chØ c¹nh tranh víi nhau ë trong níc cßn ph¶i trùc
diÖn c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp ë níc ngoµi.
Thùc trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kho¸ m¸y mãc thiÕt ®· ph¶n ¸nh ®Çy
®ñ vµ ®iÓn h×nh c¸c yÕu tè cña m«i trêng kinh doanh trong c¬ chÕ c¹nh tranh.
1
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Khoá Minh Khai  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Khoá Minh Khai  - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty Khoá Minh Khai  9 10 505