Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty thiết bị đo điện

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1136 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu
HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®ang ph¶i ®èi mÆt víi m«i trêng kinh doanh
nhiÒu biÕn ®éng kh«ng ngõng , diÔn biÕn phøc t¹p cã nhiÒu rñi ro, ¸p lùc c¹nh
tranh ngµy cµng gia t¨ng vµ con ®êng ®i lªn phÝa tríc cña doanh nghiÖp ngµy
cµng cã nhiÒu tríng ng¹i, chØ thiÕu cÈn träng vµ nh¹y bÐn lµ xuèng vùc ph¸
s¶n. Trong bèi c¶nh ®ã, tiªu thu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cµng cã ý nghÜa
h¬n bao giê hÕt, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp .
Tríc ®©y, khi Nhµ níc cßn duy tr× c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan
liªu bao cÊp, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÓ c¶ ho¹t ®éng tiªu thô ®Òu
do Nhµ níc quyÕt ®Þnh. Do ®ã ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm diÔn ra mét c¸ch
®¬n ®iÖu vµ cøng nh¾c theo mÖnh lÖnh vµ sù chØ huy cña Nhµ níc.
ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, mçi doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n
®éc lËp, ph¶i tù ®øng v÷ng b»ng chÝnh ®«i ch©n cña m×nh. NÕu doanh nghiÖp
kh«ng tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng
tiªu thô s¶n phÈm sÏ ®Ô dµng chÞu sù kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng . Kh«ng
tiªu thô ®îc s¶n phÈm doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i l©u dµi ®îc bëi nã quyÕt
®Þnh ®Õn mäi ho¹t ®éng kh¸c. Tiªu thô s¶n phÈm thÓ hiÖn thÕ vµ lùc cña doanh
nghiÖp .
Víi xu híng tËp trung ho¸, khu vùc ho¸ vµ toµn cµu ho¸ nh hiÖn nay,
tiªu thô s¶n phÈm ngµy cµng cã ý nghÜa quan träng vµ cµng lµ ®iÒu tr¨n trë cña
nhiÒu doanh nghiÖp .
NhËn thøc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm trong doanh
nghiÖp, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña C«ng tuy thiÕt bÞ ®o ®iÖn, qua
thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña ThÇy NguyÔn H¶i §¹t
vµ c¸c c«, chó c¸n bé cña c«ng ty , ®Æc biÖt lµ C« NguyÔn ThÞ M·o, t«i xin ®îc
®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty thiÕt bÞ ®o
®iÖn.
Trong khu«n khæ cña mét chuyªn ®Ò céng víi thêi gian nghiªn cøu cã
h¹n, bµi viÕt ch¾c kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt, t«i rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp
ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n ®äc ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng .
Ch¬n II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty thiÕt bÞ
®o ®iÖn.

Chuyªn ®Ò thùc tËp

Khoa Th¬ng M¹i

Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p ®Çy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë
C«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn.
Ch¬ng I:Tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
I.Vai trß cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi doanh nghiÖp
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
1.Quan niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm.

C...

HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®ang ph¶i ®èi mÆt víi m«i trêng kinh doanh
nhiÒu biÕn ®éng kh«ng ngõng , diÔn biÕn phøc t¹p nhiÒu rñi ro, ¸p lùc c¹nh
tranh ngµy cµng gia t¨ng con ®êng ®i lªn phÝa tríc cña doanh nghiÖp ngµy
cµng nhiÒu tríng ng¹i, c thiÕu cÈn träng vµ nh¹y bÐn xuèng vùc p
s¶n. Trong bèi c¶nh ®ã, tiªu thun phÈm cña doanh nghiÖp cµng ý nghÜa
h¬n bao giê hÕt, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp .
Tríc ®©y, khi Nhµ níc cßn duy t chÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan
liªu bao cÊp, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÓ ho¹t ®éng tiªu thô ®Òu
do Nhµ níc quyÕt ®Þnh. Do ®ã ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm diÔn ra mét c¸ch
®¬n ®iÖu vµ cøng nh¾c theo mÖnh lÖnh vµ sù chØ huy cña Nhµ níc.
ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, mçi doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n
®éc lËp, ph¶i tù ®øng v÷ng b»ng chÝnh ®«i ch©n cña m×nh. NÕu doanh nghiÖp
kh«ng chøc tèt c¸c ho¹t ®éngn xuÊt kinh doanh , ®Æc biÖt ho¹t ®éng
tiªu thô s¶n phÈm sÏ ®Ô dµng chÞukh¾c nghiÖt cña chÕ thÞ trêng . Kh«ng
tiªu thô ®îc s¶n phÈm doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i l©u dµi ®îc bëi quyÕt
®Þnh ®Õn mäi ho¹t ®éng kh¸c. Tiªu thô s¶n phÈm thÓ hiÖn thÕ lùc cña doanh
nghiÖp .
Víi xu híng tËp trung ho¸, khu vùc ho¸ toµn cµu ho¸ nh hiÖn nay,
tiªu thô s¶n phÈm ngµy cµng ý nghÜa quan träng vµ cµng lµ ®iÒu tr¨n trë cña
nhiÒu doanh nghiÖp .
NhËn thøc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tiªu thô n phÈm trong doanh
nghiÖp, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña C«ng tuy thiÕt ®o ®iÖn, qua
thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña ThÇy NguyÔn H¶i §¹t
c¸c c«, chó c¸ncña c«ng ty , ®Æc biÖt lµ NguyÔn ThÞ M·o, t«i xin ®îc
®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty thiÕt ®o
®iÖn.
Trong khu«n khæ cña mét chuyªn ®Ò céng víi thêi gian nghiªn cøu cã
h¹n, bµi viÕt ch¾c kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt, t«i rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp
ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n ®äc ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng .
Ch¬n II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu t s¶n phÈm cña C«ng ty thiÕt
®o ®iÖn.
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty thiết bị đo điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty thiết bị đo điện - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty thiết bị đo điện 9 10 583