Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty thiết bị GD 1

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1274 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
VÊn ®Ò mu«n thña víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ
kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ë
®©y kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ lîi nhuËn, lµ tû suÊt lîi nhuËn cña doanh nghiÖp
mµ nã cßn ph¶i g¾n liÒn víi môc tiªu cña doanh nghiÖp.
Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng, muèn tån
t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã l·i. Muèn vËy th× doanh nghiÖp
ph¶i nh thÕ nµo ®Ó b¸n ®îc nhiÒu hµng, víi sè lîng ngµy cµng t¨ng. V× vËy cã
thÓ nãi tiªu thô lµ mét kh©u quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Nã
lµ cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi tiªu dïng, lµ kh©u cuèi cïng cña ho¹t
®éng kinh doanh hµng ho¸ trong doanh nghiÖp, ®¶m b¶o c©n ®èi gi÷a cung vµ
cÇu ®èi víi tõng mÆt hµng cô thÓ, gãp phÇn æn ®Þnh gi¸ c¶ thÞ trêng. §ång
thêi tiªu thô t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nhau trong
doanh nghiÖp diÔn ra b×nh thêng, ¨n khíp víi nhau, nhÊt lµ ho¹t ®éng s¶n
xuÊt cung øng vµ dù tr÷. Ngµy nay tiªu thô hµng ho¸ quyÕt ®Þnh toµn bé qu¸
tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.
ChÝnh v× lÏ ®ã, lµ mét sinh viªn khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp trêng §¹i
häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh, dùa trªn kiÕn thøc, lý luËn ®· ®îc häc trong nhµ
trêng vµ trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu kh¶o s¸t thùc tÕ tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty
ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I, em xin m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p nh»m
n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I" lµm
®Ò tµi tèt nghiÖp cña m×nh. Bµi luËn v¨n ®îc tr×nh bµy lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ cña doanh nghiÖp trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë
C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I.
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô hµng
ho¸ ë C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS. Ph¹m Quang HuÊn ®· tËn t×nh
híng dÉn em thùc hiÖn bµi luËn v¨n nµy. Vµ em còng xin c¸m ¬n c¸c b¸c, c¸c
chó cïng toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I ®· nhiÖt
t×nh chØ b¶o, gi¶i thÝch vµ cung cÊp sè liÖu ®Ó em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy

Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
Ch¬ng I:
C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ cña
doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
I/ Tiªu thô hµng ho¸ vµ hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸.

1/ Kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸
trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
a/ Kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
Doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ®îc thµnh ...
Lêi më ®Çu
VÊn ®Ò mu«n thña víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh thÞ trêng
kÕt qu¶ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ë
®©y kh«ng chØ ®¬n thuÇn lîi nhuËn, suÊt i nhuËn cña doanh nghiÖp
mµ nã cßn ph¶i g¾n liÒn víi môc tiªu cña doanh nghiÖp.
Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo chÕ thÞ trêng, muèn tån
t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã l·i. Muèn vËy th× doanh nghiÖp
ph¶i nh thÕ nµo ®Ó b¸n ®îc nhiÒu hµng, víi sè lîng ngµy cµng t¨ng. V× vËy cã
thÓ nãi tiªu thô mét kh©u quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt.
cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi tiªu dïng, kh©u cuèi cïng cña ho¹t
®éng kinh doanh hµng ho¸ trong doanh nghiÖp, ®¶m b¶o c©n ®èi gi÷a cung vµ
cÇu ®èi víi tõng mÆt hµng thÓ, gãp phÇn æn ®Þnh gi¸ thÞ trêng. §ång
thêi tiªu thô t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nhau trong
doanh nghiÖp diÔn ra b×nh thêng, ¨n khíp víi nhau, nhÊt ho¹t ®éng s¶n
xuÊt cung øng tr÷. Ngµy nay tiªu thông ho¸ quyÕt ®Þnh toµn qu¸
tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.
ChÝnh ®ã, mét sinh viªn khoa Qu¶n Doanh nghiÖp trêng §¹i
häc Qu¶n Kinh doanh, dùa trªn kiÕn thøc, luËn ®· ®îc häc trong nhµ
trêng vµ trong qu¸ tr×nh m hiÓu kh¶o s¸t thùc tÕ tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty
ThiÕt Gi¸o dôc I, em xinnh d¹n chän ®Ò tµi "Mét biÖn ph¸p nh»m
n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty ThiÕt Gi¸o dôc I" m
®Ò tµi tèt nghiÖp cña m×nh. Bµi luËn v¨n ®îc tr×nh bµy lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¬luËn vÒ hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ cña doanh nghiÖp trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë
C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I.
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô hµng
ho¸ ë C«ng ty ThiÕt bÞ Gi¸o dôc I.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS. Ph¹m Quang HuÊn ®· tËn t×nh
híng dÉn em thùc hiÖn bµi luËn v¨n nµy. Vµ em còng xin c¸m ¬n c¸c b¸c, c¸c
chó cïng toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ThiÕt Gi¸o dôc I ®· nhiÖt
t×nh chØ b¶o, gi¶i thÝch vµ cung cÊp sè liÖu ®Ó em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty thiết bị GD 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty thiết bị GD 1 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty thiết bị GD 1 9 10 817