Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty TNHH Đức Việt

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

NguyÔn §×nh C¬ng:TMQT – 41A

Lêi më ®Çu
Tõ sau ®¹i héi VI ,§¶ng vµ nhµ níc ta quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ
bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN cã sù ®iÒu tiÕt cña
nhµ níc, ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn lín trong nÒn kinh tÕ quèc d©n,t¹o nªn
diÖn m¹o míi cho nÒn kinh tÕ ®Êt níc. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung
vµ c¸c doanh nghiÖp t nh©n nãi riªng ®· vµ ®ang ho¹t ®éng ph¸t triÓn mét c¸ch
m¹nh mÏ c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp t nh©n. KÓ tõ
sau khi ®æi míi, nhµ níc ®· cã hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch u ®·i nh thuÕ,®Çu t…
t¹o ra mét m«i trêng thuËn lîi ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ t
nh©n, mét khu vùc kinh tÕ n¨ng ®éng nh¹y c¶m vµ thu hót ®îc nhiÒu lao ®éng
gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm cho x· héi vµ t¹o ra m«i trêng c¹nh tranh
®a d¹ng gióp cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÔn m¹nh mÏ, tù kh¼ng ®Þnh
m×nh.
Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m nhÊt lµ s¶n
xuÊt c¸i g×? Nh thÕ nµo? Vµ cho ai? §Ó gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò ®ã c¸c doanh
nghiÖp kh«ng ngõng quan t©m b¸m s¸t thÞ trêng vµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò
quan t©m nhÊt lµ ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Bëi
v× th«ng qua ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ trêng th× míi t¨ng ®îc khèi lîng s¶n phÈm
tiªu thô, thùc hiÖn ®îc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng, n©ng cao doanh thu vµ
hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp …
C¬ chÕ thÞ trêng lµ mét c¬ chÕ cã sù c¹nh tranh rÊt kh¾c nghiÖt, nã ho¹t
®éng theo quy luËt ®µo th¶i vµ tån t¹i . Do ®ã bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo
muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i cã chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n, Ph¶i cã
biÖn nghiªn cøu , ®iÒu tra thÞ trêng , më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng cña m×nh.
Tõ nhËn thøc trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cïng víi sù híng
dÉn cña thÇy gi¸o TrÇn V¨n B·o vµ CÊn Anh TuÊn, c¸c c« chó t¹i c«ng ty
cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi :
-1-

Chuyªn ®Ò thùc tËp

NguyÔn §×nh C¬ng:TMQT – 41A

“Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty
TNHH s¶n xuÊt, th¬ng m¹i & dich vô §øc-ViÖt”.
§Ò tµi nµy nh»m hÖ thèng ho¸ lý luËn vÒ thÞ trêng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng .
Trªn c¬ së ®ã nghiªn cøa thùc tr¹ng thÞ trêng vµ vÊn ®Ò ph¸t triÓn thÞ trêng cña
c«ng ty , xem xÐt c¸c môc tiªu vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ
trêng s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH §øc-ViÖt.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn chÝnh nh sau:
Ch¬ng I: ThÞ trêng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng...
Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn §×nh C¬ng:TMQT – 41A
Lêi më ®Çu
sau ®¹i héi VI ,§¶ng vµ nhµ níc ta quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ
bao cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN ®iÒu tiÕt cña
nhµ níc, ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn lín trong nÒn kinh quèc d©n,t¹o nªn
diÖn m¹o míi cho nÒn kinh ®Êt níc. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung
c¸c doanh nghiÖp t nh©n nãi riªng ®· vµ ®ang ho¹t ®éng ph¸t triÓn t c¸ch
m¹nh mÏ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp t nh©n. KÓ tõ
sau khi ®æi míi, nhµ níc ®· hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch u ®·i nh thuÕ,®Çu t
t¹o ra mét i trêng thuËn lîi ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña khu vùc kinh t
nh©n, mét khu vùc kinh n¨ng ®éng nh¹y c¶m thu hót ®îc nhiÒu lao ®éng
gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm cho héi t¹o ra m«i trêng c¹nh tranh
®a d¹ng gióp cho c¸c thµnh phÇn kinh ph¸t triÔn m¹nh mÏ, kh¼ng ®Þnh
m×nh.
Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m nhÊt lµ s¶n
xuÊt c¸i g×? Nh thÕ nµo? cho ai? §Ó gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò ®ã c¸c doanh
nghiÖp kh«ng ngõng quan t©m b¸m s¸t thÞ trêng mét trong nh÷ng vÊn ®Ò
quan t©m nhÊt lµ ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Bëi
v× th«ng qua ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ trêng th× míi t¨ng ®îc khèi lîng s¶n phÈm
tiªu thô, thùc hiÖn ®îc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt réng, n©ng cao doanh thu
hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp
chÕ ttrêng lµ métcsù c¹nh tranh rÊt kh¾c nghiÖt,ho¹t
®éng theo quy luËt ®µo th¶i tån t¹i . Do ®ã bÊt mét doanh nghiÖp nµo
muèn tån t¹i pt triÓn th× ph¶i chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n, Ph¶i
biÖn nghiªn cøu , ®iÒu tra thÞ trêng , më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng cña m×nh.
nhËn thøc trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cïng víi sù híng
dÉn cña thÇy gi¸o TrÇn V¨n o CÊn Anh TuÊn, c¸c chó t¹i c«ng ty
cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi :
- 1 -
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty TNHH Đức Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty TNHH Đức Việt - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty TNHH Đức Việt 9 10 61