Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty TNHH Nguyễn Trần

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn
tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i tù th©n vËn ®éng vµ tù kh¼ng ®Þnh chÝnh m×nh.
ViÖc n¾m b¾t c¸c nhu cÇu thÞ trêng lµ con ®êng ng¾n nhÊt dÉn tíi thµnh c«ng
cña doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH NguyÔn TrÇn lµ mét trong sè nh÷ng C«ng
ty kh¼ng ®Þnh ®îc chè ®øng cña m×nh trªn thÞ trêng. C«ng ty chuyªn ho¹t
®éng kinh doanh vÒ hai mÆt hµng chÝnh ®ã lµ s¶n phÈm rîu cÇn vµ ®å mü nghÖ
xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü. Do sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ vµ thêi gian cã h¹n
nªn em xin phÐp ®îc viÕt riªng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh rîu cÇn ë C«ng ty.
Chóng ta, ai còng biÕt rîu lµ mét trong nh÷ng ®å uèng quan träng vµ
kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong nh÷ng ngµy héi hÌ, ®×nh ®¸m... Tuy nhiªn toµn bé
ngµnh rîu ®ang ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng cung vît qu¸ cÇu vµ c¹nh tranh
ngµy cµng gay g¾t, viÖc gi¶i quyÕt ®Çu ra cho s¶n phÈm rîu ®ã lµ mét vÊn ®Ò
lín cÇn quan t©m.
XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng chung cña ngµnh rîu, C«ng ty TNHH NguyÔn
TrÇn ®· sím nhËn thøc ®îc vai trß cña Marketing vµ t×m ra c¸ch thøc b¸n
hµng hiÖu qu¶ nhÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn thÞ trêng vµ tÝnh chÊt cña ngµnh
nghÒ kinh doanh. V× vËy b¸n hµng c¸ nh©n ë C«ng ty ®îc x¸c ®Þnh lµ ho¹t
®éng quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty vµ ®ang cÇn ®îc ®Èy m¹nh
h¬n n÷a.
B»ng kiÕn thøc ®· ®îc häc vµ qua thùc tÕ thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty
TNHH NguyÔn TrÇn díi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn M¹nh
Hïng cïng víi c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viÖc trong C«ng ty em ®· chän ®Ò tµi:
"Thóc ®Èy ho¹t ®éng b¸n hµng c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm
ë c«ng ty TNHH NguyÔn TrÇn", ®Ó thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp. Do thêi
gian cã h¹n, kinh nghiÖm thùctÕ cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh
khái sai sãt, em kÝnh mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c«, c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt
cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Chuyªn ®Ò gåm bèn ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng b¸n hµng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH
NguyÔn TrÇn.

Ch¬ng III: Ph©n tÝch qu¸ tr×nh ho¹t ®éng b¸n hµng c¸ nh©n trong tiªu thô
s¶n phÈm ë C«ng ty.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p marketing nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t
®éng b¸n hµng.

Ch¬ngII: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH
NguyÔn TrÇn.
I. Tæng quan vÒ C«ng ty TNHH NguyÔn TrÇn.
1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty.
* C«ng ty TNHH NguyÔn TrÇn ®îc thµnh lËp 11/2001 theo giÊy phÐp
kinh doanh sè 0102003954 do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t Hµ Néi cÊp.
C«ng ty TNHH NguyÔn TrÇn.
- Tªn giao dÞch: NguyÔn TrÇn comp...
Lêi nãi ®Çu.
Trong nÒn kinhthÞ trêng hiÖn nay, bÊtmét doanh nghiÖp nµo muèn
tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i th©n vËn ®éng vµ kh¼ng ®Þnh chÝnh m×nh.
ViÖc n¾m b¾t c¸c nhu cÇu thÞ trêng con ®êng ng¾n nhÊt dÉn tíi thµnh c«ng
cña doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH NguyÔn TrÇn mét trong nh÷ng C«ng
ty kh¼ng ®Þnh ®îc chè ®øng cña m×nh trªn thÞ trêng. C«ng ty chuyªn ho¹t
®éng kinh doanh vÒ hai mÆt hµng chÝnh ®ã lµ s¶n phÈm rîu cÇn vµ ®å mü nghÖ
xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü. Do sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ thêi gian h¹n
nªn em xin phÐp ®îc viÕt riªng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh rîu cÇn ë C«ng ty.
Chóng ta, ai còng biÕt rîu mét trong nh÷ng ®å uèng quan träng
kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong nh÷ng ngµy héi hÌ, ®×nh ®¸m... Tuy nhiªn toµn
ngµnh rîu ®ang ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng cung vît qu¸ cÇu c¹nh tranh
ngµy cµng gay g¾t, viÖc gi¶i quyÕt ®Çu ra cho s¶n phÈm rîu ®ã lµ mét vÊn ®Ò
lín cÇn quan t©m.
XuÊt ph¸t thùc tr¹ng chung cña ngµnh rîu, C«ng ty TNHH NguyÔn
TrÇn ®· sím nhËn thøc ®îc vai trß cña Marketing t×m ra c¸ch thøc b¸n
hµng hiÖu qu¶ nhÊt p hîp víi ®iÒu kiÖn thÞ trêng tÝnh chÊt cña ngµnh
nghÒ kinh doanh. vËy b¸n hµng nh©n ë C«ng ty ®îc x¸c ®Þnh ho¹t
®éng quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty ®ang cÇn ®îc ®Èy m¹nh
h¬n n÷a.
B»ng kiÕn thøc ®· ®îc häc qua thùc tÕ thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty
TNHH NguyÔn TrÇn díi híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn M¹nh
Hïng cïng víi c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viÖc trong C«ng ty em ®· chän ®Ò tµi:
"Thóc ®Èy ho¹t ®éng b¸n hµng nh©n trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm
ë c«ng ty TNHH NguyÔn TrÇn", ®Ó thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp. Do thêi
gian h¹n, kinh nghiÖm thùctÕ cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh
khái sai sãt, em kÝnh mong gióp ®ì cña c¸c thÇy c«, c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt
cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Chuyªn ®Ò gåm bèn ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng b¸n hµng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH
NguyÔn TrÇn.
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty TNHH Nguyễn Trần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty TNHH Nguyễn Trần - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP tại cty TNHH Nguyễn Trần 9 10 975